dr Edyta Januszewska

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

dr Edyta Januszewska

 

e-mail: e.januszewska@ajd.czest.pl

 

Wykształcenie:

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki – Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie

Magister pedagogiki 

 

Zainteresowania naukowe i badawcze:

 Dzieci wojny, dzieci żołnierze, dzieci uchodźcy

  • Proces akulturacji imigrantów w Polsce
  • Socjalizacja dzieci uchodźczych w polskich warunkach
  • Dzieci uchodźcy w polskiej szkole
  • Dzieci uchodźcy w krajach Bliskiego Wschodu

 

Najważniejsze publikacje:

 Monografie:

Januszewska E., Heterotopie dziecięcego uchodźstwa. Syryjczycy w Libanie, 2019, Oficyna Wydawnicza IMPULS, Kraków, ss. 304.

Januszewska E., Markowska-Manista U., Dziecko „inne” kulturowo w Polsce. Z badań nad edukacją szkolną, 2017, Wydawnictwo APS, Warszawa, ss. 435. 

Januszewska E., Dziecko czeczeńskie w Polsce. Między traumą wojenną a doświadczeniem uchodźstwa, 2010, Wydawnictwo A. Marszałek, Toruń, ss. 390.

Januszewska E., Dojrzewanie do wolności w wychowaniu. Rzecz o A.S. Neillu, Wydawnictwo APS, Warszawa 2002, ss. 142.

 

Wybrane artykuły w czasopismach naukowych:

Januszewska E., 2017, Uczniowie cudzoziemscy w polskiej szkole – między integracją a marginalizacją, „Studia Edukacyjne”, nr 43, s. 129-152.

Januszewska E., 2017, Uchodźcy/imigranci we Francji – wyzwania, szanse, zagrożenia, „Praca Socjalna”, nr 1, s. 177-197.

Januszewska E., Valeeva R.A., 2016, Children’s Rights in Poland and Russia in the Context of Janusz Korczak’s in heritage, „International Journal of Environmental & Science Education”, nr 11(3), s. 327-338, doi: 10.12973/ijese.2016.319a

Januszewska E., 2016, Refugees in France. Research statement, „Papers of Social Pedagogy”, Migration as a social process – the economic migrants and the refugees, nr 1(4), s. 68-81.

Januszewska E., 2015, Dzieci-uchodźcy w Polsce. Doświadczenia studentów – wolontariuszy w pracy z rodziną czeczeńską, „Pedagogika Społeczna”, nr 2(56), s. 167-178.

Januszewska E., 2015, Integracja imigrantów w Szwecji – wyzwania, szanse, zagrożenia, „Studia Pedagogiczne. Problemy Społeczne, Edukacyjne i Artystyczne”, nr 25, s. 83-95.

Januszewska E., 2015, Uchodźcy w Danii – między integracją a marginalizacją, „Praca Socjalna”, nr 1/styczeń-luty, s. 53-70.

Januszewska E., 2015, Uczeń cudzoziemski w polskiej szkole. Założenia teoretyczno-badawcze, „Journal of Modern Science”, T. IV, nr 27, s. 11-31.

Januszewska E., 2015, Ребёнок-беженец в польской школе, „Oбpaзoвaниe и Caмopaзвитиe („Education and Self-Development”). Hayчный пeдaгoгичecкий и пcихoлoгичecкий жyрнaл”, Кaзaнь, nr 1(43), s. 207-212.

Januszewska E., Kulesza M., Kwiatkowski M., Odrowąż-Coates A., Perkowska-Klejman A., Wiatr M., 2015, W poszukiwaniu teorii szkoły, „Pedagogika Społeczna”, nr 3(57), s. 89-112.

Markowska-Manista U., Januszewska E., 2015, „Culturally different” children in a school environment. Research reports, „Pedagogika Społeczna”, nr 3(57), s. 233-251.

Januszewska E., 2014, Uchodźcy i imigranci na łamach kwartalnika w latach 2002-2013. Migracje i proces akulturacji (integracji). Część I, „Człowiek-Niepełnosprawność-Społeczeństwo”, nr 1(23), s. 95-112.

Januszewska E., 2014, Uchodźcy i imigranci na łamach kwartalnika w latach 2002-2013. Wychowanie i problemy zdrowotne. Część II, „Człowiek-Niepełnosprawność-Społeczeństwo”, nr 2(24), s. 21-46.

Januszewska E., 2014, przegląd/recenzja czasopism, 2013, T. XI, z. 1-4, „Człowiek-Niepełnosprawność-Społeczeństwo”, nr 3(25), s. 123-130.

Januszewska E., 2014, Losy polskich imigrantów w Winnipeg – przyczynek (do) uczenia się z własnej biografii, „Teraźniejszość-Człowiek-Edukacja”, nr 67(3), s. 111-126.

Januszewska E., 2014, Autorska metoda pracy dydaktyczno-wychowawczej z dzieckiem z ADHD z Czeczenii. Studium przypadku, „Studia z Teorii Wychowania”, T. V, nr 2(9), s. 175-189.

Januszewska E., 2013, Imigranci i uchodźcy w Danii – perspektywa badacza, „Pedagogika Społeczna”, nr 2(48), s. 137-154.

Januszewska E., 2010, Prawa dzieci uwikłanych w wojnę, „Szkice Humanistyczne”, T. X, nr 2-3(vol. 22), s. 255-266.

Januszewska E., 2010, Stosunki rosyjsko-czeczeńskie na tle konfliktów zbrojnych i w narracjach uchodźców z Czeczenii, „Przegląd Wschodnioeuropejski”, nr 1, s. 127-139.

Januszewska E., 2009, Traumatyczne doświadczenia wojenne dzieci czeczeńskich, „Pedagogika Społeczna”, nr 1(31), s. 99-114.

 

Rozdziały w recenzowanych pracach zwartych:

Lewandowska I., Januszewska E., 2018, Opinie studentów Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie i Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie dotyczące przyjmowania uchodźców do Polski, (W:) A. Kamińska, P. Oleśniewicz (red.), Edukacja jutra. Wiedza i edukacja w egzystencji współczesnego człowieka, Wydawnictwo Wyższa Szkoła Humanistas, Sosnowiec, s. 385-397.

Januszewska E., 2017, Niepełnosprawność uchodźców wojennych jako źródło cierpienia: doświadczenie graniczne, (W:) R. Skrzyniarz (red.), Obcy/ inny wśród swoich. Wychowawczy wymiar biografii, Biblioteka Katedry Biografistyki Pedagogicznej KUL, Nr 10, Wydawnictwo Episteme, Lublin, s. 139-150.

Januszewska E., Lewandowska I., 2016, Badacz wobec badanego. Różne dyscypliny – jedna perspektywa, (W:) M. Kafar (red.), Auto/biograficzne aspekty praktyk poznawczych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, seria: „Perspektywy Biograficzne”, T. III, Łódź, s. 271-299.

Markowska-Manista U., Januszewska E., 2016, Children and Youth with Multicultural Backgrounds in the Polish System of Education, (W:) U. Markowska-Manista (red.), The Interdisciplinary Contexts of Reintegration and Readaptation in the Era of Migration – an Intercultural Perspective, Wydawnictwo APS, Warsaw 2016, s. 165-187.

Januszewska E., 2015, Janusz Korczak and childrens’ rights – yesterday, today and tomorrow. An unaccompanied minor asylum – seeker in Poland, (W:) U. Bartosch, A. Maluga, C. Bartosch, M. Schieder (red.), Konstitutionelle Pädagogik als Grundlage demokratischer Entwicklung. Annäherungen an ein Gespräch mit Janusz Korczak, Verlag Julius Klinkhardt, Bad Heilbrunn, s. 243-253.

Januszewska E., 2013, Child refugees and immigrants in Denmark: A researcher's reflections, (W:) E. Januszewska, S. Rullac (red.), Social problems in Europe: dilemmas and possible solutions, Wydawnictwo L’Harmattan, Collection Les Ecrits de BUC Ressources, Paris, France, s. 49-70.

Januszewska E., Markowska-Manista U., 2011, Dziecko „Inne kulturowo” w polskiej szkole. Wokół dylematów edukacyjnych, (W:) J. Głodkowska (red.), Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole ogólnodostępnej. Wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne, Wydawnictwo APS, Warszawa, s. 58-76.

Januszewska E., 2010, Dzieci czeczeńskie w polskiej szkole, (W:) M. Ciczkowska-Giedziun, E. Kantowicz (red.), Pedagogika społeczna wobec problemów współczesnej rodziny. Polska pedagogika społeczna na początku XXI wieku, Wydawnictwo Edukacyjne „Akapit”, Toruń, s. 340-349.

Januszewska E., 2010, Wywiad narracyjny i metoda biograficzna – perspektywa badań jakościowych, (W:) M. Kulesza, M. Kafar (red.), W obliczu nowych wyzwań. Dylematy młodej kadry akademickiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 13-28.

Januszewska E., 2010, Jedna pamięć, miejsca dwa – Czeczeni w Polsce, (W:) J. Piekarski, T. Pilch, W. Theiss, D. Urbaniak-Zając (red.), Edukacja społeczna wobec problemów współczesnego człowieka i społeczeństwa, Wydawnictwo UŁ, Łódź, s. 327-340.

 

Współredakcja publikacji zbiorowej:  

Januszewska E., Rullac S., 2013, (red.), Social problems in Europe: dilemmas and possible solutions, Wydawnictwo L’Harmattan, Collection Les Ecrits de BUC Ressources, Paris, France.

 

Krajowe nagrody za działalność naukową:

Wyróżnienie w VII konkursie na prace badawcze z pedagogiki społecznej; 2011; Łódzkie Towarzystwo Naukowe; za monografię: Dziecko czeczeńskie w Polsce. Między traumą wojenną a doświadczeniem uchodźstwa, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010.

Nagroda indywidualna III stopnia, 2010; Rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie; kategoria: działalność naukowa-za przygotowanie do druku książki: Dziecko czeczeńskie w Polsce. Między traumą wojenną a doświadczeniem uchodźstwa, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010.

 

Współpraca międzynarodowa:

Wizyty w ramach LLP Erasmus (LLP Erasmus+):

BUC Ressources Centre de Formation & Education Specialisee, Paryż, Francja, 2011.

Via University College, Viborg, Dania, 2010.

 

Uczestnictwo w innych programach europejskich:

Wizyta studyjna CEDEFOP: Integration of Ethnic Minorities into Gateshead Schools, Gateshead Council, EMTAS (Ethnic Minority and Traveller Achievement Service), Newcastle Upon-Tyne, Wielka Brytania 2013.

Training (making contact seminar)-funded by the EU ‘Youth in Action’ Programme: What Role Can Youth Work Play Tackling Racial Discrimination, Sztokholm, Szwecja 2012.

A seminar for youth workers and actors in formal education: The role of youth work in combating segregation in school environments, European Youth Centre, Council of Europe, Strasburg, Francja 2012.

Warsztaty w ramach programu Grundtvig: Be part of World’s Future, SALTO-YOUTH Resource Centres, British Council, A.R.T. Fusion Association, Busteni, Rumunia 2011.

 

Profesor wizytujący w Refugee Studies Centre, Oxford Department of International Development, University of Oxford, 2014.

 

Opracowała: Edyta Januszewska