dr Izabela Wrona-Meryk

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Izabela Wrona-Meryk – organistka, teolog, magister pedagogiki, doktor nauk społecznych w zakresie pedagogika. Wykonawca grantu promotorskiego MNiSW NN106424840, „Szkolnictwo zawodowe w Częstochowie w latach 1945-1989” (NCN). Członek ogólnopolskiego Towarzystwa Historii Edukacji oraz Częstochowskiego Towarzystwa Naukowego. Współpracuje z Ośrodkiem Wychowawczo-Rewalidacyjnym dla Dzieci i Młodzieży Niewidomej i Słabowidzącej Polskiego Związku Niewidomych w Częstochowie.

Zainteresowania naukowe:

 • Szkolnictwo zawodowe w systemie oświatowym w latach 1918–1989
 • Szkolnictwo mniejszościowe na ziemiach polskich w XIX i XX wieku
 • Edukacja osób niewidomych i słabowidzących

 Publikacje:

 1. Wrona I., Jakość życia w opinii pracowników socjalnych, [w:] Tolerancja. Studia i Szkice, t. XIII/XIV, pod red. A. Rosoła, R. Derbisa, Częstochowa 2007/2008;
 2. Wrona I., Przemoc seksualna wobec dziecka wpływem na jego życie, [w:] Szanse i bariery rozwoju człowieka, pod red. E. Widawskiej, J. Jagieły, Częstochowa 2009;
 3. Wrona I., Pomoc instytucjonalna dla dzieci z niepełnosprawnością wzrokową, [w:] Osoby z niepełnosprawnością w systemie pomocy społecznej, pod red. M. Mirowskiej, Częstochowa 2009;
 4. Wrona I., Organizacja szkolnictwa zawodowego w Częstochowie po II wojnie światowej, [w:] Edukacja wielokulturowa wyzwaniem dla nauk o wychowaniu, „Pedagogika”, t. XIX, pod red. K. Rędzińskiego, Częstochowa 2010;
 5. Wrona I., Łapot M., Z dziejów opieki nad żydowskim dzieckiem sierocym we Lwowie (1772-1939), Wydawnictwo Gliwickiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości, Gliwice 2010 – recenzja naukowa, Biuletyn Historii Wychowania, Poznań 2011;
 6. Wrona I., Gimnazjum Mechaniczne Okręgowego Towarzystwa Rzemieślniczego w Częstochowie w latach 1926 – 1936, Prace Naukowe AJD w Częstochowie, „Pedagogika”, t. XX, pod red. K. Rędzińskiego, Częstochowa 2011;
 7. Wrona I., Szkolnictwo zawodowe w Częstochowie w latach 1945 – 1989, Prace Naukowe Gliwickiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości, „Pedagogika”, t. III, pod red. E. Golbik, M. Łapot, Gliwice 2011;
 8. Wrona I., Szkolnictwo zawodowe w Częstochowie w latach 1945 – 1989. Zarys problematyki, Biuletyn Historii Wychowania, t. XXVII, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, pod red. D. Żołądź-Strzelczyk, W. Jamrożek, Poznań 2012;
 9. Wrona-Meryk I., Szkoła Handlowa Stowarzyszenia Kupców Polskich w Częstochowie w latach 1921 – 1939, Prace Naukowe AJD w Częstochowie, „Pedagogika”, t. XXI, pod red. K. Rędzińskiego, M. Łapota, Częstochowa 2012;
 10. Wrona-Meryk I., Szkoła Handlowa Stowarzyszenia Kupców Polskich w Częstochowie w latach 1939 – 1945, [w:] Edukacja – tradycja i współczesność. Księga Jubileuszowa dedykowana profesorowi K. Rędzińskiemu, pod red. A. Majkowskiej, M. Łapota, Częstochowa 2013.
 11. Wrona-Meryk I., Żeńska Szkoła Przemysłowo-Handlowa Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego w Częstochowie w latach 1918 – 1928, Prace Naukowe AJD w Częstochowie, „Pedagogika”, t. XXII, pod red. K. Rędzińskiego, M. Łapota, Częstochowa 2013;
 12. Wrona-Meryk I., Rędziński K., Żydowskie stowarzyszenia studenckie we Lwowie (1890-1918), Prace Naukowe AJD w Częstochowie, „Pedagogika”, t. XXII, pod red. K. Rędzińskiego, M. Łapota, Częstochowa 2013;
 13. Wrona-Meryk I., Od Szkoły Rzemieślniczo-Przemysłowej do Gimnazjum Mechanicznego Okręgowego Towarzystwa Rzemieślniczego w Częstochowie, Prac Naukowe AJD w Częstochowie, „Pedagogika”, t. XXIII, pod red. K. Rędzińskiego, M. Łapota, Częstochowa 2014;
 14. Wrona-Meryk I., Miejskie Publiczne Szkoły Dokształcające Zawodowe nr 1, 2 i 3 w Częstochowie w okresie dwudziestolecia międzywojennego, Prace Naukowe AJD w Częstochowie, „Rocznik Polsko-Ukraiński”, pod red. K. Rędzińskiego i Dmytro Herciuka 2014 r.;
 15. Wrona-Meryk I., Kursy zawodowe w Częstochowie w okresie dwudziestolecia międzywojennego, Prac Naukowe AJD w Częstochowie, „Pedagogika”, t. XXIV, pod red. K. Rędzińskiego, M. Łapota, Częstochowa 2015;
 16. Wrona-Meryk I., Seminarium Nauczycielskie im. Tadeusza Kościuszki w Częstochowie w latach 1917 – 1936, Prace Naukowe AJD w Częstochowie, „Rocznik Polsko-Ukraiński”, pod red. K. Rędzińskiego i Dmytro Herciuka 2015 r.
 17. Wrona-Meryk I., Organizacja i rozwój Żeńskiego Seminarium Nauczycielskiego w Częstochowie w latach 1914-1936. Zarys problematyki, Prace Naukowe UJD w Częstochowie, „Pedagogika” 2018, t. XXVII, nr 1, Częstochowa;
 18. Wrona-Meryk I., Vocational schooling of professionally-active young people in Częstochowa in the interwar period, 5th International Multidisciplinary Scientific Conference on SOCIAL Sciences and Arts SGEM2018. Anthropology, Archaeology, History, Philosophy, Medieval & Renaissance Studies, t. V, Sofia, Bułgaria, Technologia STEF92.

 Prowadzone przedmioty:

 • Andragogika
 • Pedagogika porównawcza
 • Historia wychowania
 • Innowacje i współczesne kierunki pedagogiczne
 • Teoretyczne podstawy wychowania
 • Teoretyczne podstawy kształcenia
 • Diagnostyka pedagogiczna
 • Technologia informacyjna
 • Pedagogika społeczna
 • Warsztat pracownika socjalnego
 • Wdrożenie i ewaluacja projektu socjalnego

 Kontakt:

 • e-mail: i.wrona@ujd.edu.pl
 • konsultacje:
  • środa 13.00 - 14.30
  • sobota tydz. 1-3, 5, 7-8,    15.15-16.00

Opracowała: Izabela Wrona-Meryk