dr Mirosław Łapot

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

dr Mirosław Łapot, zatrudniony na stanowisku adiunkta od 1 lutego 2009 r.

Tytuł doktora uzyskał w roku 2008 na Uniwersytecie Gdańskim na podstawie rozprawy zatytułowanej „Opieka i wychowanie żydowskiego dziecka sierocego w Drugiej Rzeczypospolitej”

Wykonawca projektu finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: Opieka i wychowanie żydowskiego dziecka sierocego w Małopolsce w Drugiej Rzeczypospolitej, realizacja 2006–2007nr   N N106 0611 33.

Kierownik projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki: Szkolnictwo żydowskie we Lwowie w latach 1772–1939, konkurs: Sonata, nr 2011/01/D/HS6/03173; 8.12.2011 – 7.11.2015.

 

Sekretarz redakcji czasopisma „Pedagogika” (zob.: https://czasopisma.ujd.edu.pl/index.php/Pedagogika)

Członek Towarzystwa Historii Edukacji

 

Zainteresowania badawcze:

- historia szkolnictwa  żydowskiego, opieki i wychowania żydowskiego dziecka sierocego w Galicji

- dzieje  oświaty we Lwowie

- relacje polsko-żydowsko-ukraińskie na polu  oświaty w Galicji/Małopolsce w latach 1772-1939

 

Ostatnie publikacje:

Monografie:

Szkolnictwo żydowskie we Lwowie (1772–1939), Wydawnictwo AJD w Częstochowie, Częstochowa 2016, ss. 591

Religia mojżeszowa w szkolnictwie publicznym we Lwowie w okresie autonomii galicyjskiej (1867-1918), Wydawnictwo UJD w Częstochowie, Częstochowa 2019, ss. 290.

 

Artykuły:

Placówki wychowania przedszkolnego we Lwowie do roku 1939, „Przegląd Historyczno-Oświatowy” 2016, nr 1–2; s. 63–87.

Inspektor szkolny na cenzurowanym – casus Eladiusza Petryki (przyczynek do stosunków narodowościowych w szkolnictwie galicyjskim doby autonomicznej), Prace Naukowe AJD w Częstochowie. Rocznik Polsko-Ukraiński”, t. XIX, Częstochowa–Kijów–Lwów 2017.

Galicyjskie doświadczenie międzykulturowości (na przykładzie wspomnień szkolnych Żydów z przełomu XIX i XX w.), „Podstawy Edukacji”. Graniczność, pogranicze, transgresja, pod red. K. Motyla, t. 10: 2017, s. 67-79. 

Działalność Państwowego Pedagogium we Lwowie (1937–1939), „Pedagogika” 2018, nr 1 (t. 27), s. 409–424.

Sprawy dyscyplinarne Władysława Seredyńskiego (1841-1893) – nieznana karta z dziejów nauczycielstwa galicyjskiego, „Przegląd Historyczno-Oświatowy” 2018, nr 1-2, s. 75–89.

Higher School of Social Work in Lviv (1935-1939), „Pedagogika Społeczna” 2018, nr 2, 103-121.

Działalność szkół i zakładów dla dzieci głuchoniemych i niewidomych założonych z inicjatywy Żydów lwowskich w latach 1871-1939, „Szkoła Specjalna” 2018, nr 4, s. 259-271,

Public school as a tool of the assimilation of Jews in Central-Eastern Europe in 19th, and at the beginning of 20th century (as exemplified by the city of Lviv), 5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and arts SGEM 2018. Conference Proceedings. Volume 5. Ancience Science. Issue 2.2. Anthropology, Archeology, History, Philosophy, Medieval & Renaissance Studies, 26-August-01 September, 2018, ALbena Co., Bulgaria pp. 327-334.

Public schooling in Galicia at the turn of 19th and 20th century as the battlefield and place of collaboration between Poles, Ukrainians and Jews, 5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and arts SGEM 2018. Conference Proceedings. Volume 5. Ancience Science. Issue 2.2. Anthropology, Archeology, History, Philosophy, Medieval & Renaissance Studies, 26-August-01 September, 2018, Albena Co., Bulgaria, pp. 335-342.