dr Karol Motyl

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Karol MOTYL                                     english version   Grafika przedstawia flagę wielkiej brytanii

 • doktor nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika;
 • asystent w Katedrze Pedagogiki UJD
 • członek Zespołu Badawczego Edukacyjnej Analizy Transakcyjnej UJD
 • członek Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego
 • członek Zespołu Pedagogiki Młodzieży pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk
 • członek Ogólnopolskiego Seminarium Doktorskiego i Podoktorskiego organizowanego na Uniwersytecie Łódzkim
 • Koordynator Wydziału Nauk Społecznych ds. Programu ERASMUS+
 • Rzecznik Nauki UJD (nauki społeczne)
 • członek Komitetu Organizacyjnego Ślaskiego Festiwalu Nauki Katowice
 • członek redakcji czasopisma naukowego "Podstawy Edukacji"
  • członek redakcji czasopisma naukowego "Rocznik Polsko-Ukraiński"

 

  ORCID       Nauka Polska       academia.edu       Research Gate       Google Scholar

 
Kontakt:

 • k.motyl@ujd.edu.pl
 • konsultacje w semestrze zimowym 2019/2020:
  • środa, godz. 10:00 - 11:30, pokój W-614

Wykształcenie:

 • doktor nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika (Akademia Ignatianum w Krakowie);
 • certyfikat 101 Transactional Analysis (United Kingdom Association for Transactional Analysis);
 • certyfikat 202 Transactional Analysis (United Kingdom Association for Transactional Analysis);
 • ukończone studia podyplomowe Zarządzanie placówką oświatową (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie);
 • magister pedagogiki, specjalność: pedagogika opiekuńczo-resocjalizacyjna (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie);

Zainteresowania badawcze:

 • edukacyjna analiza transakcyjna;
 • czas i przestrzeń jako wymiary życia szkoły;
 • pedagogika przeżyć;
 • graniczność, pogranicze i transgresja w edukacji.

Zainteresowania pozanaukowe:

 • turystyka i kultura tatrzańska;
 • podróże;
 • fotografia krajobrazu;
 • grafika komputerowa. 

Projekty naukowe i dydaktyczne:

 • pełnienie funkcji Specjalisty ds. Monitoringu w projekcie Masowy, otwarty kurs polskiego języka migowego na poziomie podstawowym, który otrzymał 166 587,79 zł dofinansowania w ramach konkursu ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w osi priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym. Celem kursu jest aktywizacja społeczna i zawodowa, zapobieganie społecznemu wykluczeniu oraz pobudzenie aktywności edukacyjnej uczestników. Masowy otwarty kurs edukacyjny (MOOC) w obszarze polskiego języka migowego dostępny będzie na platformie dla wszystkich chętnych, którzy pragną dokształcać się na kursach edukacyjnych w formie e-learningu. Kursy dedykowane są dla osób dorosłych pracujących zawodowo lub przygotowujących się do wejścia na rynek pracy, które potrzebują zapoznać się z polskim językiem migowym. Głównym rezultatem projektu będzie podniesienie specjalistycznych kompetencji językowych jego uczestników;
 • pełnienie funkcji Asystenta Kierownika Projektu w projekcie Uczenie się poprzez praktykę kluczem do profesjonalnej praktyki nauczania. Kompleksowe kształcenie studentów kierunków ze specjalnością nauczycielską UJD, który otrzymał 1 130 588,54 zł dofinansowania w ramach konkursu osi priorytetowej III. Szkolnictwo Wyższe dla Gospodarki i Rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym; Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (POWR.03.01.00-IP.08-00-PKN/18);
 • pełnienie funkcji Specjalisty ds. Monitoringu w projekcie Masowy, otwarty kurs polskiego języka migowego na poziomie podstawowym, który otrzymał 166 587,79 zł dofinansowania w ramach konkursu ogłoszonego w osi priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.
 • pełnienie funkcji Koordynatora Działań w ramach międzyuczelnianego (UAM i UJD) projektu badawczego Codzienność edukacyjna w Tanzanii z perspektywy jej uczestników, którego celem było poznanie codzienności edukacyjnej w szkołach różnego szczebla w Tanzanii, odbył się w dniach 10-24 września 2015 roku, a miejscem docelowym było miasto Dar es Salaam. Projekt został dofinansowany ze środków statutowych Wydziału Pedagogicznego UJD. Oprócz charakteru badawczego, wyjazd do Tanzanii związany był także z nawiązaniem współpracy z Faculty of Education University of Dar es Salaam. W związku z odmiennością zainteresowań badawczych, każdy z uczestników projektu realizował swój indywidualny projekt, który nie wykraczał poza przyjętą wcześniej tematykę główną:
  • dr Grażyna Barabasz (UAM) – Strategie uczenia się i nauczania w wybranych kontekstach kulturowych; kierownik projektu;
  • dr hab. Sylwia Jaskulska, prof. UAM (UAM) - Rytuał przejścia na edukacyjnej drodze młodzieży szkół średnich; koordynator projektu;
  • dr Karol Motyl (UJD) - Edukacyjna różnorodność kulturowa w badawczej perspektywie analizy transakcyjnej (na przykładzie szkół w Tanzanii);
 • współpraca z zespole badawczym opracowującym raporty indywidualne dla placówek edukacyjnych w ramach projektu „Wychować człowieka mądrego”, którego celem było wprowadzenie modelu pracy wychowawczej i resocjalizacyjnej z zastosowaniem metody tutoringu szkolnego; współorganizacja wraz z Instytutem Tutoringu Szkolnego konferencji podsumowującej projekt „Wychować człowieka mądrego”, 5 grudnia 2018, UJD.

Publikacje:

 • Gofron A., (red.), Motyl K., (red.), Podstawy edukacji. Sfera wartości i zasad – konstruowanie podmiotu, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2013.
 • Motyl K., Rutkowska M., Suriak M., Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Resocjalizacji płaszczyzną współpracy studenckich kół naukowych z placówkami resocjalizacyjnymi [w:] Problemy współczesnej resocjalizacji, red. L. Pytka, red. B. M. Nowak, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogiki Resocjalizacyjnej PEDAGOGIUM, Warszawa 2010.
 • Motyl K., Percepcja matki i atmosfera wychowawcza a postrzeganie archetypu Matki Polki [w:] Psychologiczne konteksty jakości życia społecznego, red. R. Derbis, Wydawnictwo im. S. Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa 2010.
 • Motyl K., System dydaktyczny Józefa Kalasantego [w:] Podstawy edukacji. Konteksty dydaktyczne, red. B. Gofron, red. A. Gofron, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2011.
 • Motyl K., Humor jako kategoria badawcza w pedagogice [w:] Podstawy edukacji. Propozycje metodologiczne, red. A. Gofron, red. A. Kozerska, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2012.
 • Motyl K., Wartość empatii w prowadzeniu wywiadu na tle neokolonialności badań jakościowych w pedagogice [w:] Podstawy edukacji. Sfera wartości i zasad – konstruowanie podmiotu, red. A. Gofron, red. K. Motyl, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2013.
 • Motyl K., O szkole jako fabryce nudy i śmiechu [w:] Podstawy edukacji. Trendy cywilizacyjne, M. Piasecka, A. Irasiak (red.), Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2014.
 • Motyl K., Internetowe forum nauczycieli – wyzwanie dla pedeutologii, „Pedagogika. Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie” 2014, tom XXIII.
 • Motyl K., Rytuał - od antropologii kulturowej do analizy transakcyjnej, w trakcie procedury wydawniczej, „Edukacyjna Analiza Transakcyjna” 2014, nr 3.
 • Jaskulska S., Motyl K., Gra o tron? Rytuały i gry w optyce teorii antropologicznej Clifforda Geertza i analizy transakcyjnej. Przyczynek do badania codzienności szkoły, „Studia Edukacyjne” 2014, nr 31.
 • Jaskulska S., Motyl K., Chodź ucieknijmy... czyli rzecz o akademickim nieposłuszeństwie, „Parezja” 2015, nr 3.
 • Motyl K., Możliwości wykorzystania koncepcji komizmu H. Bergsona w badaniu szkolnej codzienności, „Rocznik Polsko-Ukraiński” 2015, tom XVII.
 • Motyl K., Szkoła na krawędzi chaosu. Projekt możliwy?, „Podstawy Edukacji. Między Porządkiem a Chaosem” 2015, tom 8.
 • Motyl K., Strukturalizacja czasu uczniów. Przyczynek do badań nad czasem życia szkoły w ujęciu teorii analizy transakcyjnej, „Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pedagogika” 2015, tom XXIV.
 • Motyl K., Transakcyjne pozycje życiowe uczniów i studentów – próba charakterystyki z wykorzystaniem teorii analizy transakcyjnej, „Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pedagogika”2016, t. 25, nr 1, s. 547-556.
 • Motyl K., Time structuration theory in transactional analysis as the theoretical foundation of research into the life of school [w:] A. Rajsky (red.), Aktuálne teoretické a výskumné otázky pedagogiky v konceptoch dizertačných prác doktorandov, Wydawnictwo Uniwersytetu w Trnawie, Trnawa 2016, s. 113-122.
 • Motyl K., Do czego Czerwony Kapturek wstydzi się przyznać…?, czyli odczytanie baśni w świetle teorii skryptu analizy transakcyjnej [w:] M. Zaorska, I. Borys (red.), Bajka i mit w sztuce i edukacji, tom 7, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2016, s. 105-125.
 • Motyl K., Edukacja w krajach Czarnej Afryki na przykładzie systemu oświaty Tanzanii. “Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pedagogika” 2017, t. XXVI, nr 1, s.107-120.
 • Motyl K., Transactional analysis in research into educational reality [w:] Pedagogy, education and instruction. Conference Proceedings 3rd International Scientific Conference, Wydawnictwo Uniwersytetu w Mostarze, Bośnia i Hercegovina, Mostar 2018, s. 925-934.
 • Motyl K., Transakcyjne formy strukturalizacji czasu a jego percepcja wśród studentów (na przykładzie Polski oraz Bośni i Hercegowiny), “Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pedagogika” 2018, t. XXVII, nr 1, s. 221-230.

Konferencje:

 • Konferencja Naukowa Kompetencje nauczyciela w perspektywie humanistycznej, Uniwersytet w Żilinie (Słowacja), 3 września 2015, tytuł wygłoszonego referatu: Bycie nauczycielem w świetle analizy transakcyjnej;
 • Konferencja Naukowa Aktuálne teoretické a výskumné otázky pedagogiky v konceptoch dizertačných prác doktorandov, Uniwersytet w Trnawie (Słowacja), 5 lutego 2016, tytuł wygłoszonego referatu: The time structuring theory in transactional analysis as a basis for theoretical analysis of school life; j. angielski.
 • III Międzynarodowa Konferencja Naukowa Pedagogy, Educatiom and Instruction; 21-22 października 2016 roku na Wydziale Nauki i Edukacji Uniwersytetu w Mostarze (Bośnia i Hercegowina); tytuł wygłoszonego referatu: Transactional analysis in research into educational reality; j. angielski;
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa Uniwersytet w wymiarze europejskim i narodowym, 3-4 listopada 2016, Narodowy Uniwersytet im. I. Franki we Lwowie, tytuł wygłoszonego referatu: Analiza transakcyjna – historia rozwoju i zastosowania teorii naukowej Erica Berne’a.
 • IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa Podstawy Edukacji. Konteksty dydaktyczne; Częstochowa, 15–16 listopada 2010, tytuł wygłoszonego referatu: System dydaktyczny Józefa Kalasancjusza;
 • XXV Letnia Szkoła Młodych Pedagogów: Dążenie do mistrzostwa; Kazimierz Dolny–Lublin, 12–17 września 2011 r.; tytuł wygłoszonego referatu: Poglądy pedagogiczne Adama Mickiewicza;
 • V Międzynarodowa Konferencja Naukowa Podstawy Edukacji. Propozycje metodologiczne; Częstochowa, 14-15 listopada 2011, tytuł wygłoszonego referatu: Humor jako kategoria badawcza w pedagogice;
 • XXVI Letnia Szkoła Młodych Pedagogów, Białystok-Supraśl 17-22 września 2012 r., tytuł referatu: Możliwości wykorzystania koncepcji komizmu H. Bergsona w badaniu szkolnej codzienności;
 • VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa Podstawy Edukacji. Sfera wartości i zasad; Częstochowa, 19-20 listopada 2012, tytuł wygłoszonego referatu: Wartość empatii w prowadzeniu wywiadu na tle neokolonialności badań jakościowych w pedagogice;
 • XXVII Letnia Szkoła Młodych Pedagogów Między sferą publiczną a sferą prywatną, Wrocław-Wojanów 23-28.09.2013, tytuł wygłoszonego referatu: Internetowe forum dyskusyjne jako wirtualny wymiar sfery publicznej;
 • IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa Społeczeństwo. Edukacja, Częstochowa 28-29.09.2013, tytuł wygłoszonego referatu: Metoda biograficzna w badaniach pedagogicznych;
 • VII Konferencja Naukowa Podstawy edukacji. Trendy cywilizacyjne wobec wiedzy, innego człowieka, społeczeństwa, Częstochowa 18-19.11.2013, tytuł referatu: Forum internetowe nauczycieli - sfera publiczna czy/i podziemie?;
 • XXVIII Letnia Szkoła Młodych Pedagogów Opowiem o swojej pasji..., Lublin-Sandomierz 15-20 września 2014, udział bierny;
 • X Międzynarodowa Konferencja Naukowa Edukacja – między tradycją a współczesnością, Częstochowa 20-21 września 2014 r., tytuł wygłoszonego referatu: Egzystencjalizm Emila Ciorana w pedagogicznej perspektywie;
 • Międzynarodowa Konferencja Zawód nauczyciel. Raport o stanie edukacji 2013 - Międzynarodowe i krajowe wyniki badań, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa 25-26 czerwca 2014, udział bierny;
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa Pedagogika szkolna/szkoły: protokół rozbieżności. Nowe otwarcie, Poznań 25 listopada 2014, udział bierny;
 • III Międzynarodowa Konferencja Naukowa Bajka, baśń, legenda, mit. Magiczny pierwiastek utworu. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, czerwiec 2015, tytuł wygłoszonego referatu: Do czego Czerwony Kapturek wstydzi się przyznać?... czyli erotyczne i nie tylko odczytanie bajek w perspektywie teorii skryptu analizy transakcyjnej;
 • XI Międzynarodowa Konferencja Naukowa Edukacja – między tradycją a współczesnością (kontynuacje), Częstochowa 26-27 września 2015 r, tytuł wygłoszonego referatu: Transgresje taternictwa, czyli o tworzeniu samego siebie w górskiej metaforze w świetle koncepcji autobiografii Jerome Brunera;
 • Konferencja Naukowa Szkoła z wyobraźnią, Poznań, 12-14 października 2015, udział bierny.
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa Innowacje w dydaktyce akademickiej. Dobre praktyki i wyzwania, 7-8 kwietnia 2016, AJD, Częstochowa, tytuł wygłoszonego referatu: Transakcyjne pozycje życiowe studentów - próba charakterystyki z wykorzystaniem teorii analizy transakcyjnej
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa Seriale w kontekście kulturowym. Wi(e)dzieć więcej – próba bilansu, 5-7 maja 2016, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, tytuł wygłoszonego referatu: Seriale w perspektywie analizy transakcyjnej;
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Dziecko-Dorosły-Uczeń w edukacji. Tradycja i nowoczesność”, 3 czerwca 2016, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, tytuł wygłoszonego referatu: Transakcyjna czasoprzestrzeń szkoły. Formy strukturalizacji czasu i przestrzeni uczniów w optyce teorii analizy transakcyjnej
 • XII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Edukacja – historia i teraźniejszość”, 24-25 września 2016, AJD, tytuł wygłoszonego referatu: O czym dyskutowaliby Erik Erikson i Eric Berne...?, czyli kryzys tożsamości a transakcyjne pozycje życiowe uczniów;
 • I Ogólnopolska e-Konferencja Naukowa Edukacja - Analiza – Transakcje. Teoria i Praktyka, 25 maja 2017, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie; tytuł wygłoszonego wystąpienia: Transakcyjne formy strukturalizacji czasu a jego percepcja wśród studentów (na przykładzie Polski oraz Bośni i Hercegowiny).
 • XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Między wolnością a konformizmem – 100-lecie polskiej pedagogiki w odrodzonym państwie”, 21-22 września 2018, UJD, tytuł wygłoszonego referatu: Proksemiczny charakter fizycznej przestrzeni szkoły w ujęciu analizy transakcyjnej;
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Dobra edukacji i ich pedagogiczna eksploracja”, 3-4 grudnia 2018, Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego, tytuł wygłoszonego referatu: Od wycofania do zaangażowania - formy strukturalizacji czasu uczniów w fizycznej przestrzeni szkoły w optyce analizy transakcyjnej;
 • X Ogólnopolski Zjazd Pedagogiczny Pedagogika i edukacja wobec kryzysu zaufania, wspólnotowości i autonomii, 18-20 września 2019 r., Uniwersytet Warszawski i Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, tytuł wygłoszonego referatu: Strukturalizacja czasu uczniów liceum w przestrzeni szkoły - komunikat z badań;

Prowadzone przedmioty:

 • Wstęp do pedagogiki
 • Teoretyczne podstawy kształcenia
 • Teoretyczne podstawy wychowania
 • Metody badań pedagogicznych z elementami statystyki
 • Metodologia badań pedagogicznych
 • Diagnostyka pedagogiczna
 • Metody uczenia się i studiowania
 • Technologie informacyjne
 • Andragogika
 • Pedagogika (na kierunkach nauczycielskich)
 • Pedagogika w nauczaniu na III i IV etapie edukacyjnym (na kierunkach nauczycielskich)
 • Przygotowanie do nauczania na wszystkich etapach edukacyjnych (na kierunkach nauczycielskich)
 • Readaptacja społeczna
 • Międzynarodowe standardy opieki instytucjonalnej nad nieletnimi
 • Dydaktyka ogólna z elementami dydaktyki specjalnej (studia podyplomowe)
 • Podstawy dydaktyki (studia podyplomowe)
 • Planowanie i ewaluacja pracy dydaktycznej (studia podyplomowe)

 

 

Opracował: Karol Motyl