dr hab. Paweł Zieliński, prof. UJD

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Paweł ZIELIŃSKI

doktor habilitowany w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie pedagogika

profesor w Zakładzie Podstaw Pedagogiki Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie

 Paweł Zieliński zdjęcie

 Zainteresowania naukowe:

 1. Subdyscypliny: pedagogika ogólna, teoria wychowania, pedagogika porównawcza, pedeutologia, historia myśli pedagogicznej, pedagogika zdrowia. Ponadto: pedagogika holistyczna, pedagogika humanistyczna, terapia pedagogiczna, metody relaksacyjno koncentrujące w edukacji, relaksacja i medytacja w terapii stresu i w samorozwoju. 
 1. Obszar koncepcji, kierunków i teorii wychowania w pedagogice zachodniej, ale także w myśli pedagogicznej Dalekiego Wscho­­du, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki pedeutologicznej, rozwoju moralnego człowieka, edukacji międzykulturowej i globalnej, wychowania ekologicznego. Humanistycznie zorientowane współczesne kierunki filozoficzne, pedagogiczne i psychologiczne oraz pedagogie i religie, nieobecne (w teorii pedagogicznej) dyskursy.

Ważniejsze publikacje:

Monografie:

P. Zieliński, Taoistyczne, konfucjańskie i zachodnie koncepcje pedagogiczne, Wydawnictwo im. S. Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Czę­stochowa 2015, ss. 531, ISBN 978-83-7455-484-8.

P. Zieliński, Relaksacja w teorii i praktyce pedagogicznej, Wy­da­w­nictwo im. Sta­nisława Podobińskiego Akademii im. Jana Dłu­gosza w Czę­sto­chowie, Częstochowa 2011, ss. 404. ISBN: 978-83-7455-217-2.

P. Zieliński, Samorealizacja i samowychowanie w Zen i Metodzie Silvy, Wydawnictwo Wyż­szej Szkoły Pedagogicznej w Czę­sto­chowie, Często­chowa 2000, ss. 172. ISBN 83-7098-642-0.

Studia, rozprawy, artykuły:

P. Zieliński, The Relationships and Differences of the Kantian Philosophy and Pedagogy in Regard to Postmodern Pedagogic„Studia Edu­ka­cy­j­­ne” 2018, nr 48, s. 115-132.

P. Zieliński, Wartości pedagogiczne chińskich szkół mahajany: Huayan, Tiantai, Sanlung Zong i Faxiang Zong. Polemika z anonimowymi ekspertami Narodowego Centrum Nauki, „Studia z Teorii Wychowania" 2017, t. VII, nr 4(21), s. 125-140.

P. Zieliński, Wartości pedagogiczne w nauczaniu Dōgena, „Studia z Teorii Wychowania” 2016, t. VII, nr 3, s. 51-76.

P. Zieliński, Ideał wychowania i wartości pedagogiczne Huayan - chińskiej szkoły buddyzmu mahajany, „Prace Naukowe AJD w Częstochowie. Pedagogika” 2016, t. XXV, nr 1, s. 477-495.

P. Zieliński, Ideały i wartości pedagogiczne buddyjskiej szkoły Tiantai, „Prace Nau­kowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pedagogika” 2016, t. XXV, nr 2, s. 15-28.

P. Zieliński, The Education of the Vietnamese Minority in Poland, „Studia Edu­ka­cy­j­­ne” 2014, nr 33, s. 393-412.

P. Zieliński, Ideały wychowania taoistycznego w kontekście założeń i kie­runków pedagogiki zachodniej, „Kultura i Edukacja” 2015, nr 3, s. 110-131. DOI: 10.15804/kie.2015.01.06.

P. Zieliński, The Studies on Relaxation in Polish Pedagogics, “Practice and Theory in Systems of Education. Pedagogical Journal af Asso­ciation of Educational Sciences” 2014, nr 2, (Hungary, Budapest), s. 101-110. ISSN 1788-2591 (Online), ISSN 1788-2583 (Printed).

P. Zieliński, Kantowskie inspiracje pedagogiki humanistycznej, „Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Czę­stochowie. Rocznik Polsko-Ukra­iński” 2014, t. 16, s. 57-79.

P. Zieliński, Obraz edukacji w Wietnamie, „Pedagogika Społeczna" 2013, rok XII, nr 1 (47), s. 105-122.

P. Zieliński, Współczesny charakter myśli pedagogicznej Mencjusza, dru­giego wielkiego konfucjanisty, „Studia z Teorii Wychowania" 2014, t. V, nr 2(9), s. 99-124.

P. Zieliński, Miejsce sofrologii we współczesnej edukacji, „Studia z Teorii Wychowania" 2013, t. IV, nr 1(6), s. 149-168.

P. Zieliński, Wychowanie i systemy edukacyjne w kulturach Dale­kiego Wscho­du, w: En­cyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. VII: V-Ż, pod red. T. Pilcha, Wydawnictwo Aka­demickie „Żak”, Warszawa 2008, s. 374-392.

P. Zieliński, Zespół GAMMA – Raport, w: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. VII: V-Ż, pod red. T. Pilcha, Wydawnictwo Akade­mickie „Żak”, Warszawa 2008, s. 891-899.

P. Zieliński, Główne idee i przedstawiciele tradycyjnego mahaja­nisty­cznego i neo­kon­fu­cjańskiego wychowania w Korei, „Prace Nau­kowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pedagogika” 2014, t. 23, s. 103-118.

P. Zieliński, Ideały wychowania i wartości pedagogiczne w poglądach i dzia­łalności neokonfucjanistów japońskich, „Prace Naukowe Aka­demii im. Jana Długosza w Czę­stochowie. Pedagogika” 2015, t. 24, s. 61-76.

P. Zieliński, Rola nauczyciela w świetle założeń edukacji postmo­der­ni­stycznej, „Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Często­chowie. Peda­gogika” 2012, t. 21, s. 57-77.

P. Zieliński, Główne dylematy i problemy edukacji globalnej, „Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Peda­gogika” 2011, t. 20, s. 53-64.

P. Zieliński P., Związki psychologii i pedagogiki humanistycznej z daleko­wscho­dnimi ideałami wychowania, w: Podstawy edukacji. Epistemologia a praktyka eduka­cyjna, pod red. A. Gofrona, M. Piaseckiej, Wyda­wni­ctwo im. Stani­sława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Czę­sto­chowa 2008, s. 133-146.

 

Te i inne artykuły mojego autorstwa dostępne w Internecie

 

 Prowadzone przedmioty:

- innowacje i współczesne kierunki pedagogiczne

- wstęp do pedagogiki

- seminarium magisterskie

- seminarium licencjackie

- metody relaksowo-koncentrujące

- teoria wychowania (teoretyczne podstawy wychowania)

- pedagogika alternatywna

 

Kontakt mailowy: p.zielinski@ajd.czest.pl

 

 Problematyka seminariów magisterskich i licencjackich:

 1. Metody terapii pedagogicznej w pracy z dziećmi i młodzieżą: relaksacja, wizualizacja, afirmacja; muzykoterapia, drama, rysunek, formy teatralne i inne formy arteterapii; inne metody, np. hipnoterapia. Wykorzystanie relaksacji i innych metod w kształceniu ustawicznym, edukacji pozaformalnej i nieformalnej.
 2. Stres szkolny i pracowniczy, w relacjach: wychowawca-wychowanek, uczeń-nauczyciel, rodzic-dziecko, pracodawca-pracownik, itd.; przyczyny, przebieg, profilaktyka i terapia.
 3. Nauczyciel i pedagog w sytuacjach trudnych, przemoc i agresja w wychowaniu (objawy
  u dzieci, fizyczne, psychiczne i społeczne, terapia, zjawisko mobbingu, indoktrynacja, wypalenie zawodowe itp.).
 4. Samorozwój i samowychowanie ucznia i nauczyciela, rozwój osobowości.
 5. Problemy adaptacyjne dzieci w przedszkolu i szkole oraz innych placówkach opiekuńczo-wychowawczych (żłobkach, klubach dziecięcych, domach dziecka, świetlicach), a także
  w rodzinach zastępczych i adopcyjnych.
 6. Rola i wykorzystanie zabawy w rozwoju dziecka.
 7. Obecność i miejsce podstawowych kategorii pedagogiki humanistycznej w edukacji dzieci i młodzieży: wolności, tolerancji, dialogu, odpowiedzialności, podmiotowości, tożsamości
  i innych. Autorytaryzm i antyautorytaryzm w edukacji.
 8. Problematyka rozwoju moralnego ucznia i nauczyciela w epoce ponowoczesnej (post­modernizmu) i neomodernizmu.
 9. Niekonwencjonalne metody i formy nauczania i uczenia się, innowacyjne i alternatywne rozstrzygnięcia edukacyjne.
 10. Komparatystyka elementów systemów edukacyjnych w Polsce i za granicą.
 11. Wartości wychowawcze różnych kultur, narodów i religii, edukacja międzykulturowa.
 12. Współczesne problemy i dylematy edukacji ekologicznej i globalnej: postawy kon­sum­pcjonistyczne, jednowymiarowy świat wartości, instrumentalizm w relacjach międzyludzkich, upadek wartości duchowych itp.

 

Pomoce dydaktyczne dla studentów:

 1. Sztuka relaksu, sesja druga (mp3)
 2. Sztuka relaksu, sesja trzecia (mp3)
 3. Sztuka afirmacji, sesja pierwsza (mp3)
 4. Sztuka afirmacji, sesja trzecia (mp3)

Kliknij TUTAJ, aby pobrać sesje

 

Opracował: Paweł Zieliński