dr Cecylia Langier

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Dr Cecylia Langier, doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, adiunkt w Instytucie Edukacji Przedszkolnej i Szkolnej Akademii im. Jana. Długosza w Częstochowie.

Miejsce pracy; Akademia im. J. Długosza w Częstochowie, Zakład Edukacji przez Sztukę Częstochowa 42-200, ul. Waszyngtona 4/8.

 

Członek     Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego (oddział w Częstochowie).

Sekretarz i członek Rady Redakcyjnej, członek Komitetu Naukowego  czasopisma naukowego „Edukacja, Wychowanie, Resocjalizacja” wydawanego przez Kolegium Nauczycielskie w Bielsku-Białej.

 

Zainteresowania badawcze koncentrują się wokół  następujących obszarów i zagadnień:

 • Aksjologiczne aspekty współczesnej edukacji małego dziecka.
 • Oddziaływanie środowiska wychowawczego (rodzinnego i instytucjonalnego) na rozwój osobowości dziecka, szczególnie sfery społeczno-emocjonalnej i moralnej.
 • Kompetencje współczesnego nauczyciela małego dziecka.

 

Ważniejsze publikacje

 

Monografie

 1. Cecylia.Langier, Tadeusz Czacki - Pisarz, Patriota, Działacz oświatowy, wyd. AJD w Częstochowie, Częstochowa 2007.

 

 Redakcja (współredakcja) publikacji zbiorowych

 1. Aleksandra Skowrońska, Cecylia Langier (red.), Kierunki przeobrażen współczesnej edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, AJD Częstochowa,2006/7.
 2. Maria Królica, Cecylia Langier, Ewa Piwowarska  (red.), Edukacja elementarna w czasie nowych wyzwań socjokulturowych, , AJD Częstochowa,2011.
 3. Cecylia Langier (red.), Współczesne problemy i wyzwania edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, Wyd. Kolegium Nauczycielskiego w  Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 2012.
 4. Anna Pękala, Cecylia Langier (red.), Wybrane problemy edukacji dziecka w XXI wieku, wyd. AJD, Częstochowa 2013.
 5. Cecylia Langier, Krzysztof Śleziński (red.), Edukacja dziecka wobec wyzwań i zagrożeń ponowoczesności, Wyd. Kolegium Nauczycielskiego w  Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 2014.

 

Rozdziały w monografiach

 1. Cecylia Langier dr, Potrzeby dziecka w wieku przedszkolnym a integrowanie oddziaływań środowisk wychowawczych, w: Wokół problemu praw i potrzeb dziecka w przedszkolu, red. E.Kochanowska, M.Królica. KN Bielsko-Biała 2009. 
 2. Cecylia Langier dr, Joanna Langier mgr, Kreatywność w działalności pedagogicznej nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej , w: Profesjonalne funkcjonowanie nauczyciela, red. J.Szempruch, WSL Częstochowa 2010. 
 3. Cecylia Langier dr, The role of the cooperation in the kindergarten and the family in the education of a young childw: Manżelstvo-rodina-spoloćnost’ ,red. J.Kułaczkowski, M.Dudek, Presovska univerzita v Presove, 2011.
 4. Cecylia Langier dr, Teacher cretiviti and stimulating young learners’ creative attitude, w: Aktualni probliemi doszkilnoj ta poczatkowoj oswitii, red..W.Ł. Fiediajewa, Ministerstwo Oswiti I Nauki,Mołodi Ta Sportu Ukraini,Hersońskij Dierzawnij Uniwiersitiet, 2011.
 5. Cecylia Langier , Tekst literacki jako czynnik stymulujący rozwój małego dziecka, w: Edukacja Jutra .Wyzwania współczesności i przyszłości  , red. A. Kamińska, W. Łuszczuk, P. Oleśniewicz, Wyższa Szkoła Humanitas Sosnowcu 2012.                                                                                                           
 6. Cecylia. Langier  Bajkoterapia jako metoda oddziaływań wychowawczych w przedszkolu, w: Edukacja w turbulentnym otoczeniu, red. A.Siedlaczek-Szwed, AJD Częstochowa 2012.
 7. Cecylia. Langier ,  Rodzina jako środowisko wychowawcze wprowadzające dziecko w świat wartości , w: Współczesne problemy i wyzwania edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolne , red. C.Langier, KN Bielsko-Biała 2012.
 8. Cecylia Langier, Wprowadzenie dziecka w świat wartości w edukacji wczesnoszkolnej,[w:] Edukacja jutra. Tradycja i nowoczesność we współczesnej organizacji systemu kształcenia, red. K.Denek, A.Kamińska, P.Oleśniewicz, Oficyna Wydawnicza Humanitas, Sosnowiec 2013.
 9. Cecylia Langier, Literatura piękna jako nośnik  wartości w wychowaniu  małego dziecka, [w:] Nauczyciel-kreator rzeczywistości edukacyjnej. Kształcenie, teoria, praktyka nauczycielska, red. U.Szuścik, ATH, Bielsko-Biała 2013.
 10. Cecylia Langier, Storyline jako metoda aktywnego uczenia się w edukacji wczesnoszkolnej [w:] Wybrane problemy edukacji dziecka w XXI wieku, red. A. Pękala, C. Langier, AJD 2013.
 11. Cecylia Langier , Tolerancja jako wartość w wielokulturowej edukacji dziecka, [w:] Edukacja międzykulturowa w warunkach kultury globalnej. Od rozważań definicyjnych do praktycznych zastosowań, red E. Ślachcicka, H. Marek, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu, Poznań 2014.
 12. Cecylia Langier, Rola nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej w rozwijaniu wrażliwości moralnej dzieci, [w:] Edukacja Jutra. Od tradycji do nowoczesności. Aksjologia w edukacji jutra, red. K. Denek, A. Kamińska, P. Oleśniewicz, Oficyna Wydawnicza Humanitas, Wyższa Szkoła Humanitas, Sosnowiec 2014.

 

Opracowała: Cecylia Langier