dr hab. Urszula Ordon, prof. UJD

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Dr hab. Urszula Ordon, profesor Akademii im. J. Długosza w Częstochowie

Miejsce pracy; Akademia im. J. Długosza w Częstochowie, Częstochowa 42-200, ul. Waszyngtona 4/8

 

Zatrudniona w Akademii im. J. Długosza  od 1.10. 1979r;  od 2008r.  na stanowisku profesora AJD.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej i członek Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego (Oddział w Częstochowie).

 

Posiadane stopnie i tytuły naukowe

Doktor nauk humanistycznych nadany 24.06.1992 roku. Tytuł pracy: „Dyspozycyjne i sytuacyjne determinanty startu zawodowego nauczycieli wychowania przedszkolnego w województwie częstochowskim”.

Doktor habilitowany w zakresie pedagogiki  nadany 16. 12. 2005 roku. Tytuł pracy: „Profesjonalne kompetencje zawodowe nauczycieli klas początkowych w kontekście procesów integracyjnych w Europie”- nostryfikacja dyplomu - 2007r.

Zainteresowania badawcze koncentrują się wokół  następujących obszarów i zagadnień:

 • Współczesność, uwarunkowania i kierunki  przeobrażeń edukacji dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
 • Funkcje i zadania współczesnego nauczyciela przedszkola i klas i-III w obliczu dokonujących się przeobrażeń oświatowych.
 • Funkcjonowanie zawodowe, kwalifikacje, kompetencje i wizerunek współczesnego nauczyciela przedszkola i klas I-III.

 

Ważniejsze publikacje

Monografie pedagogiczne

 1.  Ordon, Professionalism and professional competence of teachers in a contemporary school, Wyd. AJD. Częstochowa 2010, ISBN 978-83-7455-144-1, ss.174

Redakcja (współredakcja) publikacji zbiorowych

 1. Ordon, A. Kwaśnicka, Zeszyty naukowe PWSZ, Sanok 2011,Wdawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sanoku, ss.261, ISSN 1732-3975, 13 ark

Rozdziały w monografiach

 1. Development of kindergartens and the idea of teacher training in Poland[w:] Historical and contemporary context of pedagogy and rehabilitation, red. Z. Domżał, S. Lipiński, Wyd. APKiPO, Moscow-Łódź-Rużomberok 2009, ISBN978-5-8429-0515-7 (s.30-39).ss.155.
 2. Teachers role in sexual education of the children at kindergarten age [w:] Sexualities II, red. D. Markova, Wyd. Uniwersytetu w Nitrze, Nitra 2009, ISBN, 978-80-8094-555-8, (s. 308-314).
 3. Profesjonalny model współczesnego nauczyciela edukacji elementarnej a potrzeby społeczne [w:] Disputationes scientificae, Wyd. Katolicki Uniwersytet w Rużomberku, Rużomberok 2009, s.17-20. (ISBN 1335-9185),
 4. Kompetencyjny model  nauczyciela edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej w kontekście zmian systemu oświaty,[w:] Aktualni otazky pedagogiky, psychologia a Vychovneho poradenstviv, red.Jitka Smioczkova-Cizkova, Tereza Kimplova, Wyd. Universitas Ostraviensis, Ostrava 2009, ISBN 978-80-7368-766-3, ss. 290, s.48-56, 0,5 ark
 5. Osobowość pedagoga w kontekście potrzeb i wymogów europejskich, [w;] Duchowość, Sergiew Posad 2009, ISBN 978-5-902509-31-8 ss.  202, s.140-144, 0,5 ark,
 6. Profesjonalne kompetencje nauczyciela jako wymóg nowoczesności i warunek sprawnego działania [w:] Historia, instytucjonalizacja i perspektywy kształcenia nauczycieli na Śląsku, red. S. Juszczyk, D. Morańska, wyd. Uniwersytet Śląski, Katowice 2010, ISBN 978-83-929881-0-6
 7. Tche functions and tasks off a teacher In the modern school In the context of social Leeds [w: Aktuální otkázky pedagogiky, psychologie a výchovného poradenství, red. Moravcowá I., Veteška a kol., Univerzita  Pardubice, Pardubice 2010, ISBN 978-80-7395-345-4,  s..284,    s.216-220, 0,5 ark                                                     
 8. Nauczyciel wobec zmian we współczesnym systemie oświaty [w:]Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna w obliczu aktualnych zmian oświatowych, red. A. Pękala, Wyd. AJD, Częstochowa 2011, ISBN 978-83-74-55-1809, ss.258, 0,5 ark
 9. Nauczyciel – nowe wyzwania wobec zmiany edukacji dzieci w wieku
  przedszkolnym i wczesnoszkolnym, [w:] Dylematy współczesnej edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, 
  red. Skoczylas- Krotla, I. Sochacka, Wyd. AJD, Częstochowa 2012,  ISBN 978-83-7455-279-0, 0,5 ark
 10. Nauczyciel XXI wieku wobec nowych wyzwań edukacyjnych, kulturowych i społecznych warunkujących edukacje elementarną [w:] Kompletnost a integratia                      v Predprimarnej, prymarnej a specjalnej edukacji, red. Alena Pridavkova, Martin Klimovic,  Presovska Uniwerzita, Presov  2012 , ISBN 978-80-555-0664-7, ss.697, 0,5 ark
 11. Profesjonalne kompetencje zawodowe nauczyciela- w kierunku jakości [w:] Aktualne problemy podwyższania kwalifikacji pedagogów i zarządzających oświatą, Moskwa 2013, ISBN 978-5-91730-196-9, s.224- 236, ss.276, 0,5 ark, j. rosyjski-
 12. Pre-school and Lower-Primary School Teachers, Grades1-3, In the Face of Changes in Contemporary Education [w:] Education of Tomorrow, red. K. Denek, A. Kamińska, P. Oleśniewicz, Wyd. Wyższa Szkoła Humanitas, Sosnowiec 2013, s.33-41, ss.391, ISBN 978-83-61991-07-6, 0,5 ark, j. angielski-
 13. E. Piwowarska, U. Ordon, Kompetencje zawodowe dyrektorów instytucji oświatowych w kontekście edukacji zdrowotnej  dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym w Polsce [w:] Dyrektor instytucji oświatowej w warunkach reformowania oświaty: profesjonalny rozwój, modele nauczania,, kształtowanie kadr oświatowych, Moskwa 2013, s.126133, ss.258,ISBN 978-5-904-89402-3, j rosyjski,
 1. Piwowarska, U. Ordon, Zajęcia techniczne, plastyczne i komputerowe w edukacji elementarnej, in.: Aktuálne otázky prírodovedno-technických predmetov a prierezových tém v primárnej edukácii, ed. Ján Kancí, Univerzitna kniznica Presovskej univerzity, http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Kancir1, (ISBN 978-80-555-0994-5), arkusz: 0,5, j. Polski-
 2. U. Ordon, Teacher in the face of educational tasks At pre- school and school,[w:]Education of tomorrow. Since education in family to system aspects of education, red. K. Denek, A. Kamińska, P. Oleśniewicz, Wyd.Wyższa Szkoła HUMANITAS, Sosnowiec 2014, s.181-190. ISBN 978-83-61991-95-3, ss.401.
 3. U. Ordon, E. Piwowarska, Profesjonalne przygotowanie, kwalifikacje i kompetencje zawodowe polskich nauczycieli w warunkach zmieniającej się szkoły,[w:]Profesjonalny rozwój kadr zarządzających oświatą w aglomeracji  moskiewskiej, red.  M. Szałaszowa, E, Czernyszowa, D. Machotin, Wyd. Moskowskij Gosudarstwiennyj Uniwersytet, Moskwa 2014, s.158-165, ss.216,  ISBN 978-5-904894-06-1

 

Artykuły w czasopismach

 1. Professionalism and career competencies tertiary school teachers, [w:] Wiestnik Uniwersytetu we Lwowie, Seria Pedagogiczna, Część I, numer 25, Wyd. Lwowski  Państwowy Uniwersytet Im. Iwana- Franka, Lwów 2009.(s.25-30), 0,5 ark, ss.329
 2. Przeobrażenia funkcji i zadań oświatowych nauczyciela w Polsce, [w:] Globalizacja wychowania i kształcenia; aspekt psychologiczno-pedagogiczny, red. N.  I. Szewczenko, Sergiew Posad 2009, s.40-45, ss.70, 0,5 ark
 3. Profesjonalizm i kompetencje zawodowe współczesnego nauczyciela  akademickiego, [w:] Nowe technologie nauczania, wyd.  Ministerstw Oświaty ii Wychowania, nr 59,  Kijów 2009r., s.146-149, 0,4 ark, ss.170.
 4. U.Ordon, K. Gębora, Nauczanie języków obcych jako priorytet współczesnej edukacji szkolnej( na podstawie badań przeprowadzonych w szkołach podstawowych w Łodzi), [w:] Poliglota. Edukacja językowa dzieci,  WSL, Częstochowa 2010, n1 I(11),  ISSN 1733-7127, s.29-43, ss.95
 5. U.Ordon, W. Sołtysiak, E-Learning akademicki moda czy konieczność[w:] Edukacja Technika- Informatyka, red. W. Walat, Rocznik Naukowy 2013 nr 4, Rzeszów 2013, ISSN 2080-9069, s.229-235, ss.462. ( 6pkt)- lista B-
 6. U. Ordon, W. Sołtysiak, Systemy komputerowe w kształceniu e-learningowym, [w:] :Edukacja Technika- Informatyka, red. W. Walat, Rocznik Naukowy 2014 nr 5, Rzeszów 2014, ISSN 2080-9069, s.328-234, ss.437. ( 6pkt)- lista B)

 

Recenzje prac doktorskich

 • Martin Bodis, Problematika drogovych zavislosti deti a mladieże z hladiska vyucowania nabozenskiej a etickiej vychovy- 31.08 2009 Rużomberok.
 • Sonia Dvorska, Specifika prace socilnej z autistickym dietatom. 24.02.2009,Rużomberok.
 • Emil Turiak, Socializacne problemy Postihnutych deti v prvom rocniku zakladnych skol, 31.08 2009, Rużomberok
 • Ivona Smieskova, Navrh vzdelavacieho prostredia pre vyucovanie informatiky ako povinneho predmietu na 1 stupni ZS, 08 2009, Rużomberok,
 • Emilia Olejnik-Krupa, Odmienności środowiskowe kompetencji werbalnych uczniów klasy I-III szkół podstawowych w wielkim mieście ( na przykładzie Wrocławia – Wydział Nauk Społecznych i Historycznych Uniwersytetu Wrocławskiego)- recenzja pracy doktorskiej ( obrona 11.12 2013)

 

 Opracowała: Urszula Ordon