Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Konferencja we Lwowie

W dniach 20–21 października 2017 r. 61 naukowców z Ukrainy i Polski spotkało się w gmachu głównym Uniwersytetu im. Iwana Franki we Lwowie na międzynarodowej konferencji naukowej zatytułowanej „Oświata i nauka kobiet na Ukrainie i w Polsce (koniec XIX– początek XXI w.)”. Wśród nich znaleźli się pracownicy naszego Zakładu - dr hab. Paweł Zieliński oraz dr Mirosław Łapot. P. Zieliński  w swoim wystąpieniu przeanalizował obecność edukacji podmiotowej w poglądach wybranych polskich pedagożek, odwołując się do prac m.in. Ireny Wojnar i Astrid Męczkowskiej-Christiansen. Referat M. Łapota dotyczył historycznych aspektów edukacji na terenie Lwowa, szerszej Galicji, a mianowicie zagadnień wychowania i kształcenia dziewcząt żydowskich. Obie prelekcje, zilustrowane prezentacjami, spotkały się z żywym zainteresowaniem słuchaczy.

Konferencja była ósmą już edycją cyklu „Ukraińsko-Polskie Czytania Historycznooświatowe. Rozwój Ukraińskiej i Polskiej Oświaty i Myśli Pedagogicznej (XIX–XXI w.)”, zapoczątkowanego w roku 2009 przez historyków wychowania z Uniwersytetu im. Iwana Franki we Lwowie oraz Uniwersytetu Wrocławskiego. Przez kolejne siedem lat na przemian w Polsce i na Ukrainie naukowcy prezentowali efekty swych badań, poświęconych wybranym aspektom teorii i praktyki pedagogicznej, omawiając je podczas wspólnych dyskusji i publikując. Oba uniwersytety nadal odgrywają wiodącą rolę w organizacji konferencji, w tegorocznej edycji swoją obecność jako współorganizator zaznaczyła także Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, dzięki wieloletniej już współpracy naszego Zakładu z lwowskim ośrodkiem akademickim.

Z pełną wersją przygotowanych tekstów będzie się można zapoznać po opublikowaniu materiałów konferencyjnych w ósmym tomie „Ukraińsko-Polskich Czytań Historycznooświatowych” .

30 października 2017

Czytaj więcej o: Konferencja we Lwowie

Jesienna szkoła SKAD

W dniach 14-16.09.2017 mgr Anna Irasiak brała udział w 'Autumn School': The Sociology of Knowledge Approach to Discourse (SKAD)`, zorganizowanej przez Universytet w Augsburgu (Niemcy). Warsztaty prowadzili: Prof. Dr. Reiner Keller, Dr. Saša Bosančić, MA Matthias Roche.

W ramach jesiennej szkoły zrealizowana została część wykładowa, w ramach której przedstawiona została teoria i metodologia programu badawczego SKAD, część warsztatowa poświęcona praktycznemu zastosowaniu podejścia oraz część prezentacji projektów badawczych uczestników szkolenia. Jednym z siedmiu wybranych przez organizatorów do zaprezentowania projektów była koncepcja badań służących przygotowaniu rozprawy doktorskiej mgr Irasiak. Wystąpienie pt. `The construction of knowledge of Polish Sign Language education` jak i sam project badawczy zostało ocenione bardzo pozytywnie.

 

 

18 września 2017

Czytaj więcej o: Jesienna szkoła SKAD

Konferencja w Łodzi

W dniach 5-6 kwietnia 2017 r. w siedzibie Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi odbyła się III Ogólnopolska Konferencja pt. Akademia On-Line. Kreatywność w kształceniu zdalnym  i funkcjonowaniu w Sieci. Organizatorem konferencji byli: Polski Uniwersytet Wirtualny oraz Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi. Na konferencji Wioletta Sołtysiak zaznaczyła swoim wystawieniem udział Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie w propagowaniu e-learningu.

Spotkanie w Łodzi umożliwiło interesującą wymianę opinii i doświadczeń z dorobku e-learningu, metodyki zdalnego nauczania, tworzenia zasobów dydaktycznych, technik motywowania i oceniania studentów, efektywności e-kursów, przygotowaniu dydaktycznym prowadzących zajęcia zdalne, zastosowaniu e-learningu w biznesie, a także umożliwiło spojrzenie na problematykę poszerzenia wiedzy i rozwijania kompetencji w wielu obszarach związanych ze zdalnym nauczaniem. Wydarzenia w ramach Akademii On-line dla wielu z uczestników mogły być inspiracją do dalszych działań i rozwoju (warsztaty, prezentacje praktyków – trenerów z wielu obszarów działań).

Obrady skoncentrowane były wokół następujących zagadnień teoretycznych i praktycznych:

  1. Dorobek e-learningu w Polsce.
  2. Kierunki rozwoju e-learningu i nowe trendy.
  3. Metodyka i technologie zdalnego nauczania – modele teoretyczne i praktyka.
  4. Życie w Sieci i z Sieci – modele funkcjonowania osób i firm.
  5. E-learning akademicki versus e-learning w biznesie — miejsca wspólne i różnice.
  6. Zastosowanie e-learningu w biznesie: grywalizacja, mobile learning, social learning, video learning, systemy wideokonferencyjne, najnowsze rozwiązania w zakresie korporacyjnych platform szkoleniowych.

18 kwietnia 2017

Czytaj więcej o: Konferencja w Łodzi

Sukces naukowy

Zdjęcia Paweł Zieliński

Paweł Zieliński – pracownik Zakładu Podstaw Pedagogiki naszego Instytutu Pedagogiki 14 marca 2017 roku uzyskał habilitację na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika.

Habilitację przyznano w oparciu o opublikowaną w naszej Uczelni monografię naukową pt. Taoistyczne, konfucjańskie i zachodnie koncepcje pedagogiczne, Częstochowa 2015, ss. 531 oraz pozostały dorobek podoktorski, składający się z monografii oraz ponad 40 innych prac, w tym rozpraw, studiów, artykułów, recenzji, sprawozdań i haseł encyklopedycznych, a także inne osiągnięcia w zakresie naukowo-badawczym, dydaktycznym i popularyzatorskim. Problematyka podjęta w monografii habilitacyjnej stanowi kontynuację zainteresowań badawczych doktora habilitowanego, skonkretyzowanych już podczas jego studiów w ówczesnej WSP w Częstochowie i konsekwentnie rozwijanych od tamtej pory.

4 kwietnia 2017

Czytaj więcej o: Sukces naukowy

Wykład Prof. Christaiana Rathmanna

Mgr Anna Irasiak w dniu 15.03.2017 roku miała przyjemność uczestniczyć w wykładzie otwartym Prof. Christiana Rathmanna pt. Establishing Sign Language Proficiency and Teaching Standards.

Prof. Rathmann jest Kierownikiem Instytutu Niemieckiego Języka Migowego i Komunikacji Głuchych Uniwersytetu w Hamburgu oraz koordynatorem prac projektu Sign languages and the Common European Framework of Reference for Languages. Descriptors and approaches to assessment, w ramach którego opracowywane są standardy oceny biegłości językowej wspólnej dla różnych europejskich języków migowych. Uczestnictwo w wykładzie było niepowtarzalną okazją do zapoznania się z najnowszą wiedzą dotycząca wypracowywania standardów teoretycznych kształcenia języków migowych. Językiem wykładowym był międzynarodowy język migowy, który tłumaczony był na język angielski foniczny. Była to więc również wspaniała okazja do obserwowania tłumaczenia wykładu naukowego za pośrednictwem technologii komunikacji telematycznej.  

18 marca 2017

Czytaj więcej o: Wykład Prof. Christaiana Rathmanna

Konferencja we Lwowie

Zdjęcia Paweł Zieliński

W dniach 3-6 listopada 2016 roku pracownicy Zakładu Podstaw Pedagogiki gościli z wizytą w Narodowym Uniwersytecie im. Iwana Franki we Lwowie. Celem wizyty był udział  w Międzynarodowej Konferencji Naukowej poświęconej problematyce uniwersytetu w wymiarze europejskim i narodowym.

Podczas pierwszego dnia konferencji w ramach obrad plenarnych referat wygłosił dr hab. prof. AJD Kazimierz Rędziński (Kierownik Zakładu Podstaw Pedagogiki AJD). W drugim dniu konferencji czynny udział w sekcjach tematycznych wzięli: mgr Katarzyna Zalas oraz mgr Karol Motyl (asystenci w Zakładzie Podstaw Pedagogiki AJD).

W ramach konferencji doszło do spotkania z doc. dr. Dmitro Herciukiem, Dziekanem Wydziału Pedagogiki Narodowego Uniwersytetu im. I. Franki we Lwowie, w ramach którego rozmawiano o dalszej współpracy.

 

7 grudnia 2016

Czytaj więcej o: Konferencja we Lwowie

Wykład na Uniwersytecie Łódzkim

W dniu 7.11.2016 roku mgr Anna Irasiak miała przyjemność zaprezentować wykład podczas Seminarium doktorskiego i habilitacyjnego prof. dr hab. Bogusława Śliwerskiego oraz dr hab. Aliny Wróbel organizowanego w Katedrze Teorii Wychowania Uniwersytetu Łódzkiego.

Wykład dotyczył analizy danych jakościowych z wykorzystaniem programu komputerowego Nvivo 10. Miał on swoje rozwinięcie podczas warsztatu zorganizowanego przez mgr Irasiak w tym samym dniu dla uczestników seminarium. Wykład jak i warsztaty cieszyły się dużym zainteresowaniem

 

23 listopada 2016

Czytaj więcej o: Wykład na Uniwersytecie Łódzkim

Konferencja w Bośni i Hercegowinie

 W dniach 21-22 października 2016 roku na Wydziale Nauki i Edukacji Uniwersytetu w Mostarze (Bośnia i Hercegowina) odbyła się III Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Pedagogy, Educatiom and Instruction". Czynny udział w tym wydarzeniu wziął asystent pracujący w Zakładzie Podstaw Pedagogiki - mgr Karol Motyl, który (oprócz moderowania jednej z sekcji) wygłosił referat "Transactional analysis in research into educational reality".

Jej celem była dyskusja na temat teorii i praktyki w zakresie edukacji oraz omówienie relacji między teoriami pedagogicznymi, polityką oświatową a praktyką edukacyjną. Innym celem konferencji była wymiana doświadczeń wśród akademików i specjalistów w dziedzinie edukacji na poziomie krajowym, europejskim i światowym.

Szczególnie ważne wydaje się prowadzenie wstępnych rozmów na temat współpracy Akademii im. Jana Długosza z Uniwersytetem w Mostar (Bośnia i Hercegowina) oraz Uniwersytetem w Granadzie (Hiszpania).

28 października 2016

Czytaj więcej o: Konferencja w Bośni i Hercegowinie

XII Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Edukacja - historia i teraźniejszość"

Pracownicy Zakładu Podstaw Pedagogiki Instytutu Pedagogiki AJD zorganizowali XII Międzynarodową Konferencję Naukową "Edukacja - historia i teraźniejszość", która odbyła się w dniach 24-25 września 2016 roku na Wydziale Pedagogicznym Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.

Udział w tym ważnym wydarzeniu wzięli naukowcy z krajowych ośrodków naukowych, takich jak m. in. Warszawa, Kraków, Gdańsk, Szczecin, Poznań, Opole, Kielce. W obradach udział wzięli też prelegenci z zagranicznych ośrodków naukowych (Bratysława, Lwów, Kijów, Sumy, Brześć). W ramach konferencji, oprócz sesji plenarnej i czterech sekcji tematycznych, odbył się pobyt studyjny w Bibliotece Jasnogórskiej a całość uświetniła msza św. w Kaplicy Cudownego Obrazu w intencji uczestników.

5 października 2016

Czytaj więcej o: XII Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Edukacja - historia i teraźniejszość"

Seriale w kontekście kulturowym

W dniach 5-7 maja 2016 roku na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa Seriale w kontekście kulturowym. Wi(e)dzieć więcej. Próba bilansu.

Czynny udział w tym wydarzeniu wziął mgr Karol Motyl, który wygłosił referat zatytułowany Seriale w perspektywie analizy transakcyjnej na przykładzie "The Big Bang Theory" z teorią komizmu w tle. W ramach konferencji, oprócz sesji plenarnej i sekcji tematycznych, odbył się panel dyskusyjny Seriale. Wi(e)dzieć wiecej? oraz spotkanie z aktorką teatralną i serialową, Panią Ireną Telesz.

11 maja 2016

Czytaj więcej o: Seriale w kontekście kulturowym

Innowacje w dydaktyce akademickiej – dobre praktyki i wyzwania

Pracownicy Zakładu Podstaw Pedagogiki AJD (dr hab. prof. AJD Kazimierz Rędziński, dr Mirosław Łapot, dr Paweł Zieliński, mgr Anna Irasiak, mgr Katarzyna Zalas, mgr Karol Motyl) wzięli czynny udział w zorganizowanej przez Instytut Filologii Obcych i Instytut Pedagogiki AJD Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Innowacje w dydaktyce akademickiej – dobre praktyki i wyzwania.

W ramach konferencji, która odbyła się na wydziale Filologiczno-Historycznym AJD w dniach 7-8 kwietnia 2016 roku, obradowano w ramach sesji plenarnej oraz sekcji tematycznych a także zorganizowano ciekawe warsztaty.

19 kwietnia 2016

Czytaj więcej o: Innowacje w dydaktyce akademickiej – dobre praktyki i wyzwania

Karibu Africa..., czyli Tanzania okiem pedagoga

We wrześniu 2015 roku, po wielu wysiłkach i przygotowaniach, urzeczywistniony został wyjazd badawczy do Dar es Salaam w Tanzanii (Afryka Wschodnia), którego jednym z uczestników był pracownik Zakładu Podstaw Pedagogiki AJD, mgr Karol Motyl.

Sam pomysł na badania prowadzone na tym kontynencie zrodził się pod koniec czerwca 2015 roku podczas spontanicznych rozmów przyszłych uczestników wyprawy z dwóch ośrodków akademickich w Polsce - Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pewności siebie podczas projektowania i przygotowania wyjazdu dodawał fakt, że dla dwóch osób (dr Grażyny Barabasz i mgr Katarzyny Banaszak) byłby to już kolejny wyjazd badawczy do Afryki. W czasie licznych dyskusji sformułowany został tytuł projektu badawczego: Codzienność edukacyjna w Tanzanii z perspektywy jej uczestników.

Celem wspólnym badań było poznanie codzienności edukacyjnej w szkołach różnego szczebla w Tanzanii. W związku z odmiennością zainteresowań badawczych, każdy z uczestników projektu realizował swój własny projekt, który nie wykraczał poza przyjętą wcześniej tematykę główną. W ramach wspólnego celu badawczego realizowane zostały następujące indywidualne projekty badawcze: Strategie uczenia się i nauczania w wybranych kontekstach kulturowych - dr Grażyna Barabasz (UAM); Rytuał przejścia na edukacyjnej drodze młodzieży szkół średnich dr Sylwia Jaskulska (UAM); Edukacyjna różnorodność kulturowa w badawczej perspektywie analizy transakcyjnej (na przykładzie szkół w Tanzanii) - mgr Karol Motyl (AJD).

Oprócz charakteru badawczego, wyjazd do Tanzanii związany był z nawiązaniem współpracy między Wydziałem Pedagogicznym Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie a University of Dar es Salaam (UDSM). Ten jeden z największych i najstarszych publicznych uniwersytetów w Afryce Wschodniej mieści się w stolicy administracyjnej Tanzanii. Został założony w 1961 roku, jako kolegium partnerskiego Uniwersytetu w Londynie, a w 1963 roku, wkrótce po tym, jak Tanzania uzyskała niepodległość, uczelnia stała się filią Uniwersytetu w Afryce Wschodniej (UEA). W  1970  roku Uniwersytet w Afryce Wschodniej podzielony został na trzy niezależne uniwersytety: Uniwersytet Makerere w Ugandzie, Uniwersytet w Nairobi w Kenii oraz Uniwersytet w Dar es Salaam w Tanzanii.

O współpracy między AJD a UDSM  rozmawiano m. in. w  ramach  spotkań z Panią dr Consolatą Chuwa (Dziekanem Wydziału Edukacji), Panią dr Emilianą Mwita (Dziekanem Wydziału Humanistyki i Nauk Społecznych), Panem prof. Hillarym A. Dachi (Dziekanem School of  Education) i z Panią dr Aneth Komba (Prodziekan ds. Nauki School of  Education).

Określono wstępne płaszczyzny współpracy między uczelniami, które  odnoszą  się  do wymiany studentów i nauczycieli akademickich, wymiany doświadczeń naukowo-dydaktycznych, współorganizacji konferencji naukowych, współudziału studentów w realizacji projektów badawczych, współudziału pracowników naukowych w realizacji projektów badawczych, współautorstwa publikacji naukowych, możliwości publikowania w czasopismach naukowych obydwu uczelni.

 

19 kwietnia 2016

Czytaj więcej o: Karibu Africa..., czyli Tanzania okiem pedagoga