Sukces naukowy

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
22 lipca 2019

Zdjęcie przedstawia dr Małgorzatę Piasecką

Małgorzata Piasecka – pracownik Zakładu Podstaw Pedagogiki  w strukturze Instytutu Pedagogiki UJD uchwałą Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 27 czerwca 2019 roku uzyskała stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika.

Podjęta uchwała o przyznaniu habilitacji jest zbieżna z jednoznacznie pozytywnymi konkluzjami zawartymi w trzech recenzjach, a także czterech opiniach pozostałych członków Komisji Habilitacyjnej o nadanie stopnia doktora habilitowanego.

Przedstawiony do oceny dorobek naukowy, w tym główne osiągnięcie w postaci monografii zatytułowanej O uniwersalizmie (nie)dokończenia. Edukacyjne (nie)miejsca i (nie)ślady (Wydawnictwo im. St. Podobińskiego Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. J. Długosza w Częstochowie, Częstochowa 2018, ss. 556) oraz pozostałe osiągnięcia naukowe obejmujące ponad 40 publikacji uznano za znaczący i nowatorski wkład w rozwój dyscypliny naukowej pedagogika. Bardzo wysoko oceniono warsztat metodologiczny dr hab. Małgorzaty Piaseckiej oraz dorobek w zakresie współpracy międzynarodowej, w tym liczne referaty wygłoszone na kongresach i konferencjach zagranicznych, staże naukowe oraz udział w projektach badawczych o zasięgu międzynarodowym. Podkreślono wysoką aktywność zawodową dotyczącą działalności dydaktycznej i popularyzatorskiej.

Zdjęcie przedstawia dr Małgorzatę Piasecką

Oceniona dysertacja habilitacyjna i dorobek naukowy wpisują się  w rozwój pedagogiki ogólnej, filozofii wychowania, historii myśli pedagogicznej, a także innych subdyscyplin pedagogiki, jak pedagogika kultury.

Artykuł recenzyjny autorstwa dr hab. prof. APS Jarosława Gary dotyczący monografii wskazanej jako główne osiągnięcie naukowe w postępowaniu habilitacyjnym Małgorzaty Piaseckiej ukaże się w przygotowywanym numerze czasopisma "Przegląd Pedagogiczny" w dziale "Dyskusje i polemiki". Poniżej fragment.

„Książka O uniwersalizmie (nie)dokończenia. Edukacyjne (nie)miejsca i (nie)ślady bez wątpienia należy do prac spod znaku ambitnych, a jej Autorka w ogólności posiada szerokie horyzonty i aspiracje intelektualne. Praca ma charakter erudycyjny. Autorka odznacza się rozległymi horyzontami poznawczymi, wyrażającymi się zarówno w dużej świadomości epistemologicznej, jak i metodologicznej w obszarze przedmiotowego pola własnych zainteresowań badawczych. Autorka dysponuje również bardzo dobrym warsztatem językowym, który bez wątpienia można traktować jako wysoko rozwinięte i opanowane instrumentarium naukowej eksploracji i eksplikacji zagadnień, które mają charakter tak deliberatywny, jak i dyskursywny. […].

Książka Małgorzaty Piaseckiej stanowi niekwestionowany autorski wkład, otwierając nową heurystyczną perspektywę na forum współczesnych dyskursów edukacyjnych, która niesie ze sobą potencjał inicjujący/pobudzający/ożywiający dla polemiki wokół edukacyjnych znaczeń fenomenu marzeń oraz związanych z tym interdyscyplinarnych i transdyscyplinarnych kontekstów problemowych. Z tego też względu, zarówno badawcza konceptualizacja jej zasobów teoretycznych, jak i zoperacjonalizowana metodologicznie eksplikacja problematu edukacyjnych (nie)miejsc i (nie)śladów jako uniwersalizmu (nie)dokończenia zasługuje na dostrzeżenie, docenienie i uznanie […]".

Opracowała: Małgorzata Piasecka