Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Sukces naukowy

Zdjęcie przedstawia dr Małgorzatę Piasecką

Małgorzata Piasecka – pracownik Zakładu Podstaw Pedagogiki  w strukturze Instytutu Pedagogiki UJD uchwałą Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 27 czerwca 2019 roku uzyskała stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika.

Podjęta uchwała o przyznaniu habilitacji jest zbieżna z jednoznacznie pozytywnymi konkluzjami zawartymi w trzech recenzjach, a także czterech opiniach pozostałych członków Komisji Habilitacyjnej o nadanie stopnia doktora habilitowanego.

Przedstawiony do oceny dorobek naukowy, w tym główne osiągnięcie w postaci monografii zatytułowanej O uniwersalizmie (nie)dokończenia. Edukacyjne (nie)miejsca i (nie)ślady (Wydawnictwo im. St. Podobińskiego Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. J. Długosza w Częstochowie, Częstochowa 2018, ss. 556) oraz pozostałe osiągnięcia naukowe obejmujące ponad 40 publikacji uznano za znaczący i nowatorski wkład w rozwój dyscypliny naukowej pedagogika. Bardzo wysoko oceniono warsztat metodologiczny dr hab. Małgorzaty Piaseckiej oraz dorobek w zakresie współpracy międzynarodowej, w tym liczne referaty wygłoszone na kongresach i konferencjach zagranicznych, staże naukowe oraz udział w projektach badawczych o zasięgu międzynarodowym. Podkreślono wysoką aktywność zawodową dotyczącą działalności dydaktycznej i popularyzatorskiej.

Zdjęcie przedstawia dr Małgorzatę Piasecką

Oceniona dysertacja habilitacyjna i dorobek naukowy wpisują się  w rozwój pedagogiki ogólnej, filozofii wychowania, historii myśli pedagogicznej, a także innych subdyscyplin pedagogiki, jak pedagogika kultury.

Artykuł recenzyjny autorstwa dr hab. prof. APS Jarosława Gary dotyczący monografii wskazanej jako główne osiągnięcie naukowe w postępowaniu habilitacyjnym Małgorzaty Piaseckiej ukaże się w przygotowywanym numerze czasopisma "Przegląd Pedagogiczny" w dziale "Dyskusje i polemiki". Poniżej fragment.

„Książka O uniwersalizmie (nie)dokończenia. Edukacyjne (nie)miejsca i (nie)ślady bez wątpienia należy do prac spod znaku ambitnych, a jej Autorka w ogólności posiada szerokie horyzonty i aspiracje intelektualne. Praca ma charakter erudycyjny. Autorka odznacza się rozległymi horyzontami poznawczymi, wyrażającymi się zarówno w dużej świadomości epistemologicznej, jak i metodologicznej w obszarze przedmiotowego pola własnych zainteresowań badawczych. Autorka dysponuje również bardzo dobrym warsztatem językowym, który bez wątpienia można traktować jako wysoko rozwinięte i opanowane instrumentarium naukowej eksploracji i eksplikacji zagadnień, które mają charakter tak deliberatywny, jak i dyskursywny. […].

Książka Małgorzaty Piaseckiej stanowi niekwestionowany autorski wkład, otwierając nową heurystyczną perspektywę na forum współczesnych dyskursów edukacyjnych, która niesie ze sobą potencjał inicjujący/pobudzający/ożywiający dla polemiki wokół edukacyjnych znaczeń fenomenu marzeń oraz związanych z tym interdyscyplinarnych i transdyscyplinarnych kontekstów problemowych. Z tego też względu, zarówno badawcza konceptualizacja jej zasobów teoretycznych, jak i zoperacjonalizowana metodologicznie eksplikacja problematu edukacyjnych (nie)miejsc i (nie)śladów jako uniwersalizmu (nie)dokończenia zasługuje na dostrzeżenie, docenienie i uznanie […]".

Opracowała: Małgorzata Piasecka

22 lipca 2019

Czytaj więcej o: Sukces naukowy

Nowy kierunek studiów

ulotka 1


Serdecznie zapraszamy do studiowania na kierunku

"PEDAGOGIKA MIĘDZYKULTUROWA Z MEDIACJĄ"

studia 3-letnie licencjackie stacjonarne i niestacjonarne
o profilu praktycznym

Jedyny taki kierunek w Polsce!

Zapisz się już dziś:
https://rekrutacja.ujd.edu.pl/

 

Opracował: Karol Motyl

9 lipca 2019

Czytaj więcej o: Nowy kierunek studiów

Konferencja

Sprawozdanie z Konferencji Naukowo-Edukacyjnej „Nie pytaj kogo kocham bardziej”. Przemoc wobec dziecka poprzez alienację rodzicielską

 W dniu 30.05. 2019 r. na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie odbyła się Konferencja Naukowo-Edukacyjna „Nie pytaj kogo kocham bardziej”. Przemoc wobec dziecka poprzez alienację rodzicielską.

Spotkanie zostało zorganizowane w ramach XII Częstochowskich Dni Rodziny oraz Kampanii na Rzecz Pogodnego Dzieciństwa. Patronat nad konferencją objęli JM Rektor prof. dr hab. Anna Wypych-Gawrońska oraz Prezydent Miasta Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk. Przewodniczącą obrad była dr hab. prof. UJD Izabela Krasiejko, Dyrektor Instytutu Pedagogiki UJD oraz dr Elżbieta Napora.

Organizatorkami konferencji były: dr Izabela Wrona-Meryk, dr inż. Wioletta Sołtysiak, dr Monika Adamska-Staroń

PLAKAT 

2 lipca 2019

Czytaj więcej o: Konferencja

Promocja kierunku "Pedagogika międzykulturowa z mediacją"

ulotka 1

W ramach Dni Otwartych Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie, które odbyły się 22.03.2019 roku, zaprezentowana została propozycja kierunku studiów "Pedagogika międzykulturowa z mediacją", opracowana przez pracowników Zakładu Podstaw Pedagogiki.  

Kierunek powstał w odpowiedzi na oczekiwania społeczne dotyczące integrowania osób odmiennych kulturowo oraz na zapotrzebowanie rynku pracy w zakresie specjalistów potrafiących rozwiązywać konflikty i spory pomiędzy różnymi grupami społecznymi. W programie studiów przewidziano zajęcia prowadzone przez naukowców z zagranicy, m.in. przez specjalistów z Ukrainy. Możliwa będzie także realizacja praktyk zawodowych w naszych szkołach partnerskich we Lwowie oraz wymiana studencka między UJD w Częstochowie i Uniwersytetem im. Iwana Franki we Lwowie. Studia na kierunku Pedagogika międzykulturowa z mediacją, dają możliwość rozwijania swoich pasji, edukację połączoną z podróżowaniem oraz rozwijanie kompetencji językowych i poznawanie nowych unikalnych języków.

Opracował: Karol Motyl

22 marca 2019

Czytaj więcej o: Promocja kierunku "Pedagogika międzykulturowa z mediacją"

Awans naukowy

Anna Irasiak przy posterze

Decyzją Rady Wydziału Pedagogicznego Akademii Ignatianum w Krakowie, w dniu 15 stycznia 2019 roku, pracownik Zakładu Podstaw Pedagogiki UJD, Karol Motyl, uzyskał stopień naukowy doktora nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika.

Decyzja została podjęta na podstawie złożonych egzaminów oraz obrony rozprawy doktorskiej zatytułowanej "Temporalny wymiar życia szkoły. Transakcyjne formy strukturalizacji czasu uczniów", która odbyła się 15 stycznia 2019 roku w Akademii Ignatianum w Krakowie. Zainteresowania naukowe Pana dra Karola Motyla oscylują wokół edukacyjnej analizy transakcyjnej, temporalnego wymiary szkolnej codzienności oraz graniczności, pogranicza i transgresji w edukacji. 

Opracował: Karol Motyl

16 stycznia 2019

Czytaj więcej o: Awans naukowy

Ponad milion złotych na kształcenie nauczycieli

Logo NCBiR

Projekt pt. Uczenie się poprzez praktykę kluczem do profesjonalnej praktyki nauczania. Kompleksowe kształcenie studentów kierunków ze specjalnością nauczycielską UJD  otrzymał 1 130 588,54 zł dofinansowania w ramach konkursu osi priorytetowej III. Szkolnictwo Wyższe dla Gospodarki i Rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

Projekt realizowany będzie przez pracowników Zakładu Podstaw Pedagogiki - Annę Irasiak oraz Karola Motyla a także przez pracownika Zakładu Psychoprofilaktyki - Adriannę Sarnat-Ciastko. 

Szczegółowe informacje o projekcie znajdują się TUTAJ

Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektów ocenionych pozytywnie znajduje się TUTAJ

Opracowała: Anna Irasiak

30 października 2018

Czytaj więcej o: Ponad milion złotych na kształcenie nauczycieli

Jubileusz Sześćdziesięciolecia Pedagogiki Gdańskiej (1958-2018)

Środowisko pedagogiczne Uniwersytetu Gdańskiego obchodzi w tym roku jubileusz sześćdziesięciolecia. Z tej okazji w dniach 15-16 października 2018 r. zorganizowano ogólnopolską konferencję naukową zatytułowaną  „Z pedagogiką przez systemy i ideologie…”. Konferencja była okazją do przypomnienia twórców  naukowej refleksji na procesami edukacji i wychowania w Gdańsku w okresie powojennym, a mianowicie prof. prof. Kazimierza Sośnickiego, Romany Miller oraz Ludwika Bandury.  

 

Udział w konferencji  wzięli przedstawiciele  najważniejszych ośrodków akademickich w Polsce. Naszą Uczelnię reprezentowali  członkowie Zakładu Podstaw Pedagogiki: Mirosław Łapot, Izabela Wrona-Meryk oraz Katarzyna Zalas. Na ręce Dyrektora IP UG prof. Romualda Grzybowskiego nasza delegacja przekazała List gratulacyjny, podpisany przez Dyrektor IP UJD prof. Izabelę Krasiejko, w imieniu całego Instytutu Pedagogiki naszej Uczelni. Konferencja obfitowała w interesujące referaty i dyskusje. Z największym zainteresowaniem uczestników i zaproszonych gości spotkały się panele dyskusyjne. W pierwszym dniu obrad prof. prof. Romuald Grzybowski, Wiesław Theiss (APS), Bogusław Śliwerski (UŁ), Tadeusz Pilch (UW) oraz Tomasz Szkudlarek (UG) śledzili przejawy obecności we współczesnej przestrzeni publicznej Tischnerowskiej kategorii homo sovieticus, opisującej postkomunistyczną mentalność Polaków jako formę „ucieczki od wolności”.  Wiele  ożywionych komentarzy, m.in. prof. prof. Janiny Kostkiewicz (UJ), Adama Massalskiego (UJK), Joanny Rutkowiak (UG) i Andrzeja Kołakowskiego (UG), wywołała wypowiedź T. Pilcha, który zakwestionował obecność w polskim społeczeństwie syndromu homo sovieticus. Jego zdaniem, w czasach PRL polskie społeczeństwo nigdy nie identyfikowało z ideologią komunizmu. Komunizm nie miał możliwości zawładnięcia umysłami Polaków z uwagi na zakorzenienie w nim innego modelu myślenia, tzw. homo polonicus, będącego konglomeratem cech i wad narodowych (m.in. brak wiary w równość ludzi, myślenie magiczne, egoizm obywatelski i nietolerancja), sięgających korzeniami I i II RP.

W drugim dniu konferencji największą frekwencją cieszył się panel dyskusyjny  na temat kondycji dzisiejszej pedagogiki, osnuty na wystąpieniu prof. prof. Marii Mendel i Tomasza Szkudlarka pod prowokacyjnym tytułem „Pedagogika wstydu i bezwstydna polityka. Wokół wychowującego państwa Prawa i Sprawiedliwości”. Prelegenci zwrócili uwagę na wykorzystywanie oświaty jako narzędzia w celu tworzenia dyskursu  publicznego (uprawiania swoistej pedagogiki publicznej), mającej na celu walkę z mikromanią narodową i przedefiniowanie pojęcia narodu jako  kategorii etnicznej zamiast pluralistycznej. Przejawem owego procesy jest wypełnianie przestrzeni publicznej narracją wypierającą kategorię społeczeństwa na rzecz kategorii narodu. W dyskusji, z udziałem m.in. prof. prof. Barbary Smolińskiej-Theiss (APS), Ewy Rodziewicz (UG), Piotra Baucia (UG), zastanawiano się nad rolą pedagogiki i perspektywami jej rozwoju (bądź degradacji) w kontekście zachodzących współcześnie zmian.

Plon konferencji ukaże się drukiem w wysoko punktowanych czasopismach o zasięgu ogólnopolskim.

Opracował: Mirosław Łapot

18 października 2018

Czytaj więcej o: Jubileusz Sześćdziesięciolecia Pedagogiki Gdańskiej (1958-2018)

Podsumowanie XIII Międzynarodowej Konferencji Naukowej

Anna Irasiak przy posterze

Między wolnością a konformizmem - 100-lecie polskiej pedagogiki w odrodzonym państwie – pod tym tytułem w dniach 21-22 września bieżącego roku odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa, zorganizowana przez Zakład Podstaw Pedagogiki Instytutu Pedagogiki UJD. Była to już XIII edycja cyklu konferencyjnego poświęconego współczesnym i historycznym aspektom pedagogiki i nauk o edukacji. Warto podkreślić, że konferencja ma najdłuższą tradycję wśród innych organizowanych tego typu wydarzeń naukowych w całej Uczelni.

 

Tegoroczne spotkanie przekonuje, iż zaproponowana formuła konferencyjna wciąż cieszy się popularnością - do grona naukowców, którzy uczestniczyli w poprzednich edycjach, dołączyli nowi uczestnicy, chcący zaprezentować wyniki swoich badań w naszej Alma Mater. Na nasze zaproszenie odpowiedziało ponad 80 naukowców. Gościliśmy przedstawicieli najważniejszych ośrodków akademickich w Polsce, mianowicie Uniwersytetów: Jagiellońskiego, Gdańskiego, Wrocławskiego, Śląskiego, Rzeszowskiego, Szczecińskiego, im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, a także innych znaczących uczelni, w tym Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach oraz Politechniki Częstochowskiej. Konferencja zyskała zasięg międzynarodowy dzięki udziałowi w sumie 15 przedstawicieli uniwersytetów ukraińskich: z Kijowa, Lwowa, Połtawy, Sum, Humania, Tarnopola i Ługańska, jednego uczestnika z Uniwersytetu im. Aleksandra Puszkina w białoruskim Brześciu a także - goszczącej po raz pierwszy w naszym kraju – czteroosobowej delegacji z Uniwersytetu w Mostarze (Bośnia i Hercegowina). Wśród gości z zagranicy byli rektorzy, prorektorzy i dziekani Uniwersytetów w Kijowie, Sumach i Połtawie. Oprócz wymiany doświadczeń naukowych i dyskusji, konferencja była także okazją do nawiązania współpracy z nowymi ośrodkami zagranicznymi. Naukowy plon konferencji ukaże się w najbliższych tomach wydawanych w Instytucie Pedagogiki czasopism „Pedagogika” oraz „Rocznik Polsko-Ukraiński”.

Aby zobaczyć galerię zdjęć, kliknij WIĘCEJ

Opracował: Mirosław Łapot

10 października 2018

Czytaj więcej o: Podsumowanie XIII Międzynarodowej Konferencji Naukowej

Awans naukowy

Decyzją Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, w dniu 6 września 2018 roku, pracownik Zakładu Podstaw Pedagogiki UJD, Izabela Wrona-Meryk, uzyskała stopień naukowy doktora nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika.

Decyzja została podjęta na podstawie złożonych egzaminów oraz obrony rozprawy doktorskiej "Szkolnictwo zawodowe w Częstochowie w latach 1945-1989", która odbyły się 11 lipca 2018 roku na Uniwersytecie Gdańskim.

Opracował: Karol Motyl

8 października 2018

Czytaj więcej o: Awans naukowy

Awans naukowy

Anna Irasiak przy posterze

Decyzją Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, w dniu 6 września 2018 roku, pracownik Zakładu Podstaw Pedagogiki UJD, Katarzyna Zalas, uzyskała stopień naukowy doktora nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika.

Decyzja została podjęta na podstawie złożonych egzaminów oraz obrony rozprawy doktorskiej zatytułowanej "Szkolnictwo powszechne w Częstochowie w latach 1919-1939", która odbyły się 11 lipca 2018 roku na Uniwersytecie Gdańskim. Zainteresowania naukowe Pani dr Katarzyny Zalas oscylują wokół edukacji regionalnej, historii oświaty i pedagogiki porównawczej.

Opracowała: Katarzyna Zalas

7 września 2018

Czytaj więcej o: Awans naukowy

Udział w konferencji SIGN 9

Anna Irasiak przy posterze

W dniach 22-25.09.2018 dr Anna Irasiak brała udział w Międzynarodowej Konferencji Naukowej Sign 9, organizowanej przez Uniwersytet Warszawski oraz zaprezentowała poster pt. Intercultural Knowledge Construction in Polish Sign Language Teaching.

Konferencja SIGN jest polem do spotkań oraz wymiany wyników badań i doświadczeń między migającymi naukowcami z całego świata. SIGN jest jedyną konferencją na świecie, której językami wykładowymi są wyłącznie języki migowe, a wszystkie wystąpienia są prezentowane albo w International Sign, albo w języku migowym gospodarza danej edycji. Wystąpienia dotyczą wyłącznie osób głuchych, ich kultury i języka.

Opracowała: Anna Irasiak

 

 

25 sierpnia 2018

Czytaj więcej o: Udział w konferencji SIGN 9

Powołanie do Zespołu Pedagogiki Młodzieży KNP PAN

W dniu 8 czerwca 2018 roku mgr Karol Motyl został powołany w skład Zespołu Pedagogiki Młodzieży działającego przy Komitecie Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk.

Badania nad młodzieżą stanowią układ odniesienia dla rozważań nad przyszłością społeczeństwa w którym fundamentalną zasadą staje się przeżywanie ambiwalencji i życie ,,zmianą”. Przemyślenia te zapoczątkowały ideę utworzenia Zespołu Pedagogiki Młodzieży, którego działania koncentrować się będą na wielokontekstowych rekonstrukcjach pedagogiki młodzieży przy odwołaniu się do kontekstów historycznych, orientacji teoretycznych oraz recepcji zagadnienia.

Zespołem kieruje Pani prof. zw. dr hab. Agnieszka Cybal-Michalska a na Sekretarza Zespołu powołana została dr Bożena Kanclerz. Obrady odbywają się na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

 Opracował: Karol Motyl

 

13 czerwca 2018

Czytaj więcej o: Powołanie do Zespołu Pedagogiki Młodzieży KNP PAN