Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Promocja kierunku "Pedagogika międzykulturowa z mediacją"

ulotka 1

W ramach Dni Otwartych Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie, które odbyły się 22.03.2019 roku, zaprezentowana została propozycja kierunku studiów "Pedagogika międzykulturowa z mediacją", opracowana przez pracowników Zakładu Podstaw Pedagogiki.  

Kierunek powstał w odpowiedzi na oczekiwania społeczne dotyczące integrowania osób odmiennych kulturowo oraz na zapotrzebowanie rynku pracy w zakresie specjalistów potrafiących rozwiązywać konflikty i spory pomiędzy różnymi grupami społecznymi. W programie studiów przewidziano zajęcia prowadzone przez naukowców z zagranicy, m.in. przez specjalistów z Ukrainy. Możliwa będzie także realizacja praktyk zawodowych w naszych szkołach partnerskich we Lwowie oraz wymiana studencka między UJD w Częstochowie i Uniwersytetem im. Iwana Franki we Lwowie. Studia na kierunku Pedagogika międzykulturowa z mediacją, dają możliwość rozwijania swoich pasji, edukację połączoną z podróżowaniem oraz rozwijanie kompetencji językowych i poznawanie nowych unikalnych języków.

Opracował: Karol Motyl

22 marca 2019

Czytaj więcej o: Promocja kierunku "Pedagogika międzykulturowa z mediacją"

Awans naukowy

Anna Irasiak przy posterze

Decyzją Rady Wydziału Pedagogicznego Akademii Ignatianum w Krakowie, w dniu 15 stycznia 2019 roku, pracownik Zakładu Podstaw Pedagogiki UJD, Karol Motyl, uzyskał stopień naukowy doktora nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika.

Decyzja została podjęta na podstawie złożonych egzaminów oraz obrony rozprawy doktorskiej zatytułowanej "Temporalny wymiar życia szkoły. Transakcyjne formy strukturalizacji czasu uczniów", która odbyła się 15 stycznia 2019 roku w Akademii Ignatianum w Krakowie. Zainteresowania naukowe Pana dra Karola Motyla oscylują wokół edukacyjnej analizy transakcyjnej, temporalnego wymiary szkolnej codzienności oraz graniczności, pogranicza i transgresji w edukacji. 

Opracował: Karol Motyl

16 stycznia 2019

Czytaj więcej o: Awans naukowy

Ponad milion złotych na kształcenie nauczycieli

Logo NCBiR

Projekt pt. Uczenie się poprzez praktykę kluczem do profesjonalnej praktyki nauczania. Kompleksowe kształcenie studentów kierunków ze specjalnością nauczycielską UJD  otrzymał 1 130 588,54 zł dofinansowania w ramach konkursu osi priorytetowej III. Szkolnictwo Wyższe dla Gospodarki i Rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

Projekt realizowany będzie przez pracowników Zakładu Podstaw Pedagogiki - Annę Irasiak oraz Karola Motyla a także przez pracownika Zakładu Psychoprofilaktyki - Adriannę Sarnat-Ciastko. 

Szczegółowe informacje o projekcie znajdują się TUTAJ

Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektów ocenionych pozytywnie znajduje się TUTAJ

Opracowała: Anna Irasiak

30 października 2018

Czytaj więcej o: Ponad milion złotych na kształcenie nauczycieli

Jubileusz Sześćdziesięciolecia Pedagogiki Gdańskiej (1958-2018)

Środowisko pedagogiczne Uniwersytetu Gdańskiego obchodzi w tym roku jubileusz sześćdziesięciolecia. Z tej okazji w dniach 15-16 października 2018 r. zorganizowano ogólnopolską konferencję naukową zatytułowaną  „Z pedagogiką przez systemy i ideologie…”. Konferencja była okazją do przypomnienia twórców  naukowej refleksji na procesami edukacji i wychowania w Gdańsku w okresie powojennym, a mianowicie prof. prof. Kazimierza Sośnickiego, Romany Miller oraz Ludwika Bandury.  

 

Udział w konferencji  wzięli przedstawiciele  najważniejszych ośrodków akademickich w Polsce. Naszą Uczelnię reprezentowali  członkowie Zakładu Podstaw Pedagogiki: Mirosław Łapot, Izabela Wrona-Meryk oraz Katarzyna Zalas. Na ręce Dyrektora IP UG prof. Romualda Grzybowskiego nasza delegacja przekazała List gratulacyjny, podpisany przez Dyrektor IP UJD prof. Izabelę Krasiejko, w imieniu całego Instytutu Pedagogiki naszej Uczelni. Konferencja obfitowała w interesujące referaty i dyskusje. Z największym zainteresowaniem uczestników i zaproszonych gości spotkały się panele dyskusyjne. W pierwszym dniu obrad prof. prof. Romuald Grzybowski, Wiesław Theiss (APS), Bogusław Śliwerski (UŁ), Tadeusz Pilch (UW) oraz Tomasz Szkudlarek (UG) śledzili przejawy obecności we współczesnej przestrzeni publicznej Tischnerowskiej kategorii homo sovieticus, opisującej postkomunistyczną mentalność Polaków jako formę „ucieczki od wolności”.  Wiele  ożywionych komentarzy, m.in. prof. prof. Janiny Kostkiewicz (UJ), Adama Massalskiego (UJK), Joanny Rutkowiak (UG) i Andrzeja Kołakowskiego (UG), wywołała wypowiedź T. Pilcha, który zakwestionował obecność w polskim społeczeństwie syndromu homo sovieticus. Jego zdaniem, w czasach PRL polskie społeczeństwo nigdy nie identyfikowało z ideologią komunizmu. Komunizm nie miał możliwości zawładnięcia umysłami Polaków z uwagi na zakorzenienie w nim innego modelu myślenia, tzw. homo polonicus, będącego konglomeratem cech i wad narodowych (m.in. brak wiary w równość ludzi, myślenie magiczne, egoizm obywatelski i nietolerancja), sięgających korzeniami I i II RP.

W drugim dniu konferencji największą frekwencją cieszył się panel dyskusyjny  na temat kondycji dzisiejszej pedagogiki, osnuty na wystąpieniu prof. prof. Marii Mendel i Tomasza Szkudlarka pod prowokacyjnym tytułem „Pedagogika wstydu i bezwstydna polityka. Wokół wychowującego państwa Prawa i Sprawiedliwości”. Prelegenci zwrócili uwagę na wykorzystywanie oświaty jako narzędzia w celu tworzenia dyskursu  publicznego (uprawiania swoistej pedagogiki publicznej), mającej na celu walkę z mikromanią narodową i przedefiniowanie pojęcia narodu jako  kategorii etnicznej zamiast pluralistycznej. Przejawem owego procesy jest wypełnianie przestrzeni publicznej narracją wypierającą kategorię społeczeństwa na rzecz kategorii narodu. W dyskusji, z udziałem m.in. prof. prof. Barbary Smolińskiej-Theiss (APS), Ewy Rodziewicz (UG), Piotra Baucia (UG), zastanawiano się nad rolą pedagogiki i perspektywami jej rozwoju (bądź degradacji) w kontekście zachodzących współcześnie zmian.

Plon konferencji ukaże się drukiem w wysoko punktowanych czasopismach o zasięgu ogólnopolskim.

Opracował: Mirosław Łapot

18 października 2018

Czytaj więcej o: Jubileusz Sześćdziesięciolecia Pedagogiki Gdańskiej (1958-2018)

Podsumowanie XIII Międzynarodowej Konferencji Naukowej

Anna Irasiak przy posterze

Między wolnością a konformizmem - 100-lecie polskiej pedagogiki w odrodzonym państwie – pod tym tytułem w dniach 21-22 września bieżącego roku odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa, zorganizowana przez Zakład Podstaw Pedagogiki Instytutu Pedagogiki UJD. Była to już XIII edycja cyklu konferencyjnego poświęconego współczesnym i historycznym aspektom pedagogiki i nauk o edukacji. Warto podkreślić, że konferencja ma najdłuższą tradycję wśród innych organizowanych tego typu wydarzeń naukowych w całej Uczelni.

 

Tegoroczne spotkanie przekonuje, iż zaproponowana formuła konferencyjna wciąż cieszy się popularnością - do grona naukowców, którzy uczestniczyli w poprzednich edycjach, dołączyli nowi uczestnicy, chcący zaprezentować wyniki swoich badań w naszej Alma Mater. Na nasze zaproszenie odpowiedziało ponad 80 naukowców. Gościliśmy przedstawicieli najważniejszych ośrodków akademickich w Polsce, mianowicie Uniwersytetów: Jagiellońskiego, Gdańskiego, Wrocławskiego, Śląskiego, Rzeszowskiego, Szczecińskiego, im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, a także innych znaczących uczelni, w tym Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach oraz Politechniki Częstochowskiej. Konferencja zyskała zasięg międzynarodowy dzięki udziałowi w sumie 15 przedstawicieli uniwersytetów ukraińskich: z Kijowa, Lwowa, Połtawy, Sum, Humania, Tarnopola i Ługańska, jednego uczestnika z Uniwersytetu im. Aleksandra Puszkina w białoruskim Brześciu a także - goszczącej po raz pierwszy w naszym kraju – czteroosobowej delegacji z Uniwersytetu w Mostarze (Bośnia i Hercegowina). Wśród gości z zagranicy byli rektorzy, prorektorzy i dziekani Uniwersytetów w Kijowie, Sumach i Połtawie. Oprócz wymiany doświadczeń naukowych i dyskusji, konferencja była także okazją do nawiązania współpracy z nowymi ośrodkami zagranicznymi. Naukowy plon konferencji ukaże się w najbliższych tomach wydawanych w Instytucie Pedagogiki czasopism „Pedagogika” oraz „Rocznik Polsko-Ukraiński”.

Aby zobaczyć galerię zdjęć, kliknij WIĘCEJ

Opracował: Mirosław Łapot

10 października 2018

Czytaj więcej o: Podsumowanie XIII Międzynarodowej Konferencji Naukowej

Awans naukowy

Decyzją Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, w dniu 6 września 2018 roku, pracownik Zakładu Podstaw Pedagogiki UJD, Izabela Wrona-Meryk, uzyskała stopień naukowy doktora nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika.

Decyzja została podjęta na podstawie złożonych egzaminów oraz obrony rozprawy doktorskiej "Szkolnictwo zawodowe w Częstochowie w latach 1945-1989", która odbyły się 11 lipca 2018 roku na Uniwersytecie Gdańskim.

Opracował: Karol Motyl

8 października 2018

Czytaj więcej o: Awans naukowy

Awans naukowy

Anna Irasiak przy posterze

Decyzją Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, w dniu 6 września 2018 roku, pracownik Zakładu Podstaw Pedagogiki UJD, Katarzyna Zalas, uzyskała stopień naukowy doktora nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika.

Decyzja została podjęta na podstawie złożonych egzaminów oraz obrony rozprawy doktorskiej zatytułowanej "Szkolnictwo powszechne w Częstochowie w latach 1919-1939", która odbyły się 11 lipca 2018 roku na Uniwersytecie Gdańskim. Zainteresowania naukowe Pani dr Katarzyny Zalas oscylują wokół edukacji regionalnej, historii oświaty i pedagogiki porównawczej.

Opracowała: Katarzyna Zalas

7 września 2018

Czytaj więcej o: Awans naukowy

Udział w konferencji SIGN 9

Anna Irasiak przy posterze

W dniach 22-25.09.2018 dr Anna Irasiak brała udział w Międzynarodowej Konferencji Naukowej Sign 9, organizowanej przez Uniwersytet Warszawski oraz zaprezentowała poster pt. Intercultural Knowledge Construction in Polish Sign Language Teaching.

Konferencja SIGN jest polem do spotkań oraz wymiany wyników badań i doświadczeń między migającymi naukowcami z całego świata. SIGN jest jedyną konferencją na świecie, której językami wykładowymi są wyłącznie języki migowe, a wszystkie wystąpienia są prezentowane albo w International Sign, albo w języku migowym gospodarza danej edycji. Wystąpienia dotyczą wyłącznie osób głuchych, ich kultury i języka.

Opracowała: Anna Irasiak

 

 

25 sierpnia 2018

Czytaj więcej o: Udział w konferencji SIGN 9

Powołanie do Zespołu Pedagogiki Młodzieży KNP PAN

W dniu 8 czerwca 2018 roku mgr Karol Motyl został powołany w skład Zespołu Pedagogiki Młodzieży działającego przy Komitecie Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk.

Badania nad młodzieżą stanowią układ odniesienia dla rozważań nad przyszłością społeczeństwa w którym fundamentalną zasadą staje się przeżywanie ambiwalencji i życie ,,zmianą”. Przemyślenia te zapoczątkowały ideę utworzenia Zespołu Pedagogiki Młodzieży, którego działania koncentrować się będą na wielokontekstowych rekonstrukcjach pedagogiki młodzieży przy odwołaniu się do kontekstów historycznych, orientacji teoretycznych oraz recepcji zagadnienia.

Zespołem kieruje Pani prof. zw. dr hab. Agnieszka Cybal-Michalska a na Sekretarza Zespołu powołana została dr Bożena Kanclerz. Obrady odbywają się na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

 Opracował: Karol Motyl

 

13 czerwca 2018

Czytaj więcej o: Powołanie do Zespołu Pedagogiki Młodzieży KNP PAN

Witamy na Uniwersytecie

 

Decyzją wiceprezesa Rady Ministrów, ministra nauki i szkolnictwa wyższego dra Jarosława Gowina, z dniem 1 czerwca Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie zmieniła nazwę na Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie.

Stosowne rozporządzenie w tej sprawie zostało podpisane podczas wizyty Ministra w Uczelni 16 maja 2018 roku. To nie tylko uhonorowanie wysiłków całej społeczności AJD, ale także sukces Częstochowy, która po wielu latach starań stanie się miastem uniwersyteckim.

Więcej informacji na stronie głównej uczelni.

Opracował: Karol Motyl

 

 

 

 

 

30 maja 2018

Czytaj więcej o: Witamy na Uniwersytecie

Warsztat EATA Outreach Progam 2017

W dniu 3 listopada 2017 roku w Krakowie odbyły się warsztaty „EATA Outreach Progam 2017" pod hasłem "W kręgu Analizy Transakcyjnej: gry psychologiczne”, w których uczestniczył pracownik Zakładu Podstaw Pedagogiki AJD, mgr Karol Motyl.

Spotkanie dedykowane było dla szerokiego grona odbiorców: psychologów, managerów, trenerów, coachów, nauczycieli, psychoterapeutów oraz wszystkich tych, którzy chcieli poszerzyć swoją wiedzę z zakresu analizy transakcyjnej. Szkolenie było okazją do zapoznania się różnym spojrzeniem na gry psychologiczne, zarówno w aspekcie organizacyjnym, jak i terapeutycznym.

Warsztaty poprowadzili przedstawiciele Zarządu Europejskiego Towarzystwa Analizy Transakcyjnej. Krispijn Pletenberg (Prezes EATA) przedstawił strukturę, założenia, funkcjonowanie i działania Europejskiego Towarzystwa Analizy Transakcyjnej. Peter Rudolph (Vice Prezes EATA) zaprezentował przegląd integrujących perspektyw teoretycznych gier transakcyjnych w różnych obszarach. Anna Krieb (Skarbnik EATA) opisała specyfikę pracy z parami. Eleonore Lindt (Vice Prezes EATA) wprowadziła w zagadnienia pracy z osobami uzależnionymi w duchu AT. Sylvie Monin (Vice Prezes EATA) i Oana Panescu (Sekretarz Generalny EATA) przedstawiły obustronną i ciągłą naturę gier.

Warsztaty były okazją do pogłębienia wiedzy z zakresu analizy transakcyjnej, wymiany doświadczeń oraz do nawiązania ciekawych kontaktów.

6 listopada 2017

Czytaj więcej o: Warsztat EATA Outreach Progam 2017

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Edukacja – między filozofią a naukami szczegółowymi (z uwzględnieniem sztuk wszelakich)

Przejdź do - II Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Edukacja – między filozofią a naukami szczegółowymi  (z uwzględnieniem sztuk wszelakich)

26 października 2017r. odbyła się II Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Edukacja – między filozofią a naukami szczegółowymi  (z uwzględnieniem sztuk wszelakich), pod patronatem  Pani  Dziekan Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prof. zw. dr hab. Agnieszki Cybal.

Na konferencji głos zabrały dr Monika Adamska – Staroń oraz dr inż. Wioletta Sołtysiak

3 listopada 2017

Czytaj więcej o: II Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Edukacja – między filozofią a naukami szczegółowymi (z uwzględnieniem sztuk wszelakich)