Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Szkolenie dotyczące publikowania w najwyżej indeksowanych czasopismach naukowych

W dniu 8 stycznia 2020 r.  odbyło się kolejne zebranie Katedry Pedagogiki. Miało ono charakter szkolenia, gdyż umożliwiło pozyskanie praktycznych wskazówek dotyczących publikowania w najwyżej indeksowanych czasopismach naukowych i rozpoznawania drapieżnych wydawców.

Szkolenie poprowadził prof. UAM dr hab. Michał Klichowski, Pełnomocnik Dziekana WSE UAM ds. baz danych czasopism naukowych. Omówione zostały bardzo istotne wątki, między innymi: Scopus, WoS czy Lista Czasopism MNiSW?; O co chodzi w tej liście?; Gdzie mamy publikować?; Kto i co publikuje w najwyżej indeksowanych czasopismach?; Jak działają systemy najlepszych czasopism?; Jak odpowiedzieć na recenzje?; Jak rozpoznać, że wydawca jest drapieżny?

 

Opracował: Karol Motyl

8 stycznia 2020

Czytaj więcej o: Szkolenie dotyczące publikowania w najwyżej indeksowanych czasopismach naukowych

Zebranie Katedry

W dniu 11 grudnia 2019 r. odbyło się drugie zebranie Katedry Pedagogiki.

W jego ramach dr Tomasz Prauzner wystąpił z prelekcją Badanie aktywności poznawczej studentów w kształceniu technicznym, która zainaugurowała cykl seminaryjnych spotkań naukowych Katedry.

 

Opracował: Karol Motyl

11 grudnia 2019

Czytaj więcej o: Zebranie Katedry

Konferencja we Lwowie

W dniach 24-25 października 2019 roku w Uniwersytecie im. I. Franki we Lwowie (Ukraina) odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa Theoretical and Practical Aspects of Creation of Educational Space at the Institutional Level: Global and Local Dimensions.

Udział w niej wzięli pracownicy Katedry Pedagogiki UJD: dr hab. Paweł Zieliński, prof. UJD, dr Katarzyna Zalas, dr Hanna Wiśniewska-Śliwińska, dr Mirosław Łapot oraz dr Karol Motyl. Partycypacja w tym naukowym wydarzeniu jest owocem wieloletniej współpracy pracowników Katedry Pedagogiki UJD z pracownikami Wydziału Pedagogiki Uniwersytetu im. I. Franki we Lwowie.

Uniwersytet im. I. Franki we Lwowie został założony przez Jana Kazimierza w 1661 jako Akademia Lwowska a do 1940 nosił nazwę Uniwersytet Jana Kazimierza. Jest jedną z najstarszych uczelni w Europie Wschodniej i czwartym najstarszym uniwersytetem założonym na ziemiach Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Współcześnie to jeden z największych ukraińskich uniwersytetów państwowych.

 

Opracował: Karol Motyl

28 października 2019

Czytaj więcej o: Konferencja we Lwowie

Zjazd Historyków Oświaty

W dniach 13-15.10.2019 roku dr Katarzyna Zalas i dr Mirosław Łapot wzięli udział w I Zjeździe Historyków Wychowania pod hasłem " Polskie Tradycje Akademickie".


Międzynarodowa Konferencja Naukowa odbyła się w Uniwersytecie A. Mickiewicza w Poznaniu. Była miejscem prezentacji wyników badań, a także wymiany doswiadczeń, dyskusji i naukowej refleksji. Kolejny zjazd, jak uchwalono na nadzwyczajnym posiedzeniu Zarządu Towarzystwa Historii Edukacji, odbędzie się za 4 lata w Krakowie.

 

Opracowała: Katarzyna Zalas

24 października 2019

Czytaj więcej o: Zjazd Historyków Oświaty

X Ogólnopolski Zjazd Pedagogiczny

logo dziesiątego zjazdu pedagogicznego

W dniach 18 – 20 września 2019 w Warszawie odbył się X Ogólnopolski Zjazd Pedagogiczny zorganizowany przez Polskie Towarzystwo Pedagogiczne wspólnie z Wydziałem Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego oraz Akademią Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Główne hasło zjazdu „Pedagogika i edukacja wobec kryzysu zaufania, wspólnotowości i autonomii" miało skłonić do refleksji nad wyzwaniami, jakie stoją przed pedagogiką, edukacją i oświatą w dynamicznie zmieniającym się krajobrazie politycznym, ekonomicznym, kulturowym i społecznym współczesnej Polski i świata.

Idea tego przedsięwzięcia zdaje się być znakiem czasu związanym z kryzysem, z którym wszyscy musimy się zmierzyć. Uczestnicy Zjazdu przez aklamację przyjęli stanowisko, będące apelem do polskich władz o podjęcie działań w celu zakończenia sytuacji kryzysowej w oświacie.

W Zjeździe udział wzięli pracownicy Zakładu Podstaw Pedagogiki UJD. W ramach sekcji prowadzonej przez prof. dra hab. Krzysztofa Rubachę oraz prof. dra hab Dariusza Kubinowskiego "Metodologia badań humanistycznych i społecznych" dr hab. Małgorzata Piasecka zaprezentowała referat "(Geo)poetyka marzenia. Odkrywać drogi - zmieniać świat - przekraczać siebie". Dr hab. Paweł Zieliński wygłosił referat "Ewolucja szkoły konfucjańskiej" w ramach sekcji "Polityka edukacyjna, szkoła, instytucje edukacyjne", moderowanej przez prof. dra hab. Mirosłąwa M. Szymańskiego oraz prof. dra hab. Bogusława Śliwerskiego. W ramach sekcji "Młodzież, uczeń, student, słuchacz" prowadzonej przez prof. dr hab. Marię Czerepaniak-Walczak oraz prof. dr hab. Agnieszkę Cybal-Michalską swóje wystąpienie wygłosiła dr Anna Irasiak ("Tutoring jako forma wsparcia w budowaniu własnej tożsamości studentów na drodze stawania się nauczycielami") oraz dr Karol Motyl ("Strukturalizacja czasu uczniów liceum w przestrzeni szkoły - komunikat z badań"). 

Źródło: https://zjazd2019.pedagog.uw.edu.pl/

 Opracował: Karol Motyl

 

22 września 2019

Czytaj więcej o: X Ogólnopolski Zjazd Pedagogiczny

Sukces naukowy

Zdjęcie przedstawia dr Małgorzatę Piasecką

Małgorzata Piasecka – pracownik Zakładu Podstaw Pedagogiki  w strukturze Instytutu Pedagogiki UJD uchwałą Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 27 czerwca 2019 roku uzyskała stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika.

Podjęta uchwała o przyznaniu habilitacji jest zbieżna z jednoznacznie pozytywnymi konkluzjami zawartymi w trzech recenzjach, a także czterech opiniach pozostałych członków Komisji Habilitacyjnej o nadanie stopnia doktora habilitowanego.

Przedstawiony do oceny dorobek naukowy, w tym główne osiągnięcie w postaci monografii zatytułowanej O uniwersalizmie (nie)dokończenia. Edukacyjne (nie)miejsca i (nie)ślady (Wydawnictwo im. St. Podobińskiego Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. J. Długosza w Częstochowie, Częstochowa 2018, ss. 556) oraz pozostałe osiągnięcia naukowe obejmujące ponad 40 publikacji uznano za znaczący i nowatorski wkład w rozwój dyscypliny naukowej pedagogika. Bardzo wysoko oceniono warsztat metodologiczny dr hab. Małgorzaty Piaseckiej oraz dorobek w zakresie współpracy międzynarodowej, w tym liczne referaty wygłoszone na kongresach i konferencjach zagranicznych, staże naukowe oraz udział w projektach badawczych o zasięgu międzynarodowym. Podkreślono wysoką aktywność zawodową dotyczącą działalności dydaktycznej i popularyzatorskiej.

Zdjęcie przedstawia dr Małgorzatę Piasecką

Oceniona dysertacja habilitacyjna i dorobek naukowy wpisują się  w rozwój pedagogiki ogólnej, filozofii wychowania, historii myśli pedagogicznej, a także innych subdyscyplin pedagogiki, jak pedagogika kultury.

Artykuł recenzyjny autorstwa dr hab. prof. APS Jarosława Gary dotyczący monografii wskazanej jako główne osiągnięcie naukowe w postępowaniu habilitacyjnym Małgorzaty Piaseckiej ukaże się w przygotowywanym numerze czasopisma "Przegląd Pedagogiczny" w dziale "Dyskusje i polemiki". Poniżej fragment.

„Książka O uniwersalizmie (nie)dokończenia. Edukacyjne (nie)miejsca i (nie)ślady bez wątpienia należy do prac spod znaku ambitnych, a jej Autorka w ogólności posiada szerokie horyzonty i aspiracje intelektualne. Praca ma charakter erudycyjny. Autorka odznacza się rozległymi horyzontami poznawczymi, wyrażającymi się zarówno w dużej świadomości epistemologicznej, jak i metodologicznej w obszarze przedmiotowego pola własnych zainteresowań badawczych. Autorka dysponuje również bardzo dobrym warsztatem językowym, który bez wątpienia można traktować jako wysoko rozwinięte i opanowane instrumentarium naukowej eksploracji i eksplikacji zagadnień, które mają charakter tak deliberatywny, jak i dyskursywny. […].

Książka Małgorzaty Piaseckiej stanowi niekwestionowany autorski wkład, otwierając nową heurystyczną perspektywę na forum współczesnych dyskursów edukacyjnych, która niesie ze sobą potencjał inicjujący/pobudzający/ożywiający dla polemiki wokół edukacyjnych znaczeń fenomenu marzeń oraz związanych z tym interdyscyplinarnych i transdyscyplinarnych kontekstów problemowych. Z tego też względu, zarówno badawcza konceptualizacja jej zasobów teoretycznych, jak i zoperacjonalizowana metodologicznie eksplikacja problematu edukacyjnych (nie)miejsc i (nie)śladów jako uniwersalizmu (nie)dokończenia zasługuje na dostrzeżenie, docenienie i uznanie […]".

Opracowała: Małgorzata Piasecka

22 lipca 2019

Czytaj więcej o: Sukces naukowy

Nowy kierunek studiów

ulotka 1


Serdecznie zapraszamy do studiowania na kierunku

"PEDAGOGIKA MIĘDZYKULTUROWA Z MEDIACJĄ"

studia 3-letnie licencjackie stacjonarne i niestacjonarne
o profilu praktycznym

Jedyny taki kierunek w Polsce!

Zapisz się już dziś:
https://rekrutacja.ujd.edu.pl/

 

Opracował: Karol Motyl

9 lipca 2019

Czytaj więcej o: Nowy kierunek studiów

Konferencja

Sprawozdanie z Konferencji Naukowo-Edukacyjnej „Nie pytaj kogo kocham bardziej”. Przemoc wobec dziecka poprzez alienację rodzicielską

 W dniu 30.05. 2019 r. na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie odbyła się Konferencja Naukowo-Edukacyjna „Nie pytaj kogo kocham bardziej”. Przemoc wobec dziecka poprzez alienację rodzicielską.

Spotkanie zostało zorganizowane w ramach XII Częstochowskich Dni Rodziny oraz Kampanii na Rzecz Pogodnego Dzieciństwa. Patronat nad konferencją objęli JM Rektor prof. dr hab. Anna Wypych-Gawrońska oraz Prezydent Miasta Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk. Przewodniczącą obrad była dr hab. prof. UJD Izabela Krasiejko, Dyrektor Instytutu Pedagogiki UJD oraz dr Elżbieta Napora.

Organizatorkami konferencji były: dr Izabela Wrona-Meryk, dr inż. Wioletta Sołtysiak, dr Monika Adamska-Staroń

PLAKAT 

2 lipca 2019

Czytaj więcej o: Konferencja

Promocja kierunku "Pedagogika międzykulturowa z mediacją"

ulotka 1

W ramach Dni Otwartych Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie, które odbyły się 22.03.2019 roku, zaprezentowana została propozycja kierunku studiów "Pedagogika międzykulturowa z mediacją", opracowana przez pracowników Zakładu Podstaw Pedagogiki.  

Kierunek powstał w odpowiedzi na oczekiwania społeczne dotyczące integrowania osób odmiennych kulturowo oraz na zapotrzebowanie rynku pracy w zakresie specjalistów potrafiących rozwiązywać konflikty i spory pomiędzy różnymi grupami społecznymi. W programie studiów przewidziano zajęcia prowadzone przez naukowców z zagranicy, m.in. przez specjalistów z Ukrainy. Możliwa będzie także realizacja praktyk zawodowych w naszych szkołach partnerskich we Lwowie oraz wymiana studencka między UJD w Częstochowie i Uniwersytetem im. Iwana Franki we Lwowie. Studia na kierunku Pedagogika międzykulturowa z mediacją, dają możliwość rozwijania swoich pasji, edukację połączoną z podróżowaniem oraz rozwijanie kompetencji językowych i poznawanie nowych unikalnych języków.

Opracował: Karol Motyl

22 marca 2019

Czytaj więcej o: Promocja kierunku "Pedagogika międzykulturowa z mediacją"

Awans naukowy

Anna Irasiak przy posterze

Decyzją Rady Wydziału Pedagogicznego Akademii Ignatianum w Krakowie, w dniu 15 stycznia 2019 roku, pracownik Zakładu Podstaw Pedagogiki UJD, Karol Motyl, uzyskał stopień naukowy doktora nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika.

Decyzja została podjęta na podstawie złożonych egzaminów oraz obrony rozprawy doktorskiej zatytułowanej "Temporalny wymiar życia szkoły. Transakcyjne formy strukturalizacji czasu uczniów", która odbyła się 15 stycznia 2019 roku w Akademii Ignatianum w Krakowie. Zainteresowania naukowe Pana dra Karola Motyla oscylują wokół edukacyjnej analizy transakcyjnej, temporalnego wymiary szkolnej codzienności oraz graniczności, pogranicza i transgresji w edukacji. 

Opracował: Karol Motyl

16 stycznia 2019

Czytaj więcej o: Awans naukowy

Ponad milion złotych na kształcenie nauczycieli

Logo NCBiR

Projekt pt. Uczenie się poprzez praktykę kluczem do profesjonalnej praktyki nauczania. Kompleksowe kształcenie studentów kierunków ze specjalnością nauczycielską UJD  otrzymał 1 130 588,54 zł dofinansowania w ramach konkursu osi priorytetowej III. Szkolnictwo Wyższe dla Gospodarki i Rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

Projekt realizowany będzie przez pracowników Zakładu Podstaw Pedagogiki - Annę Irasiak oraz Karola Motyla a także przez pracownika Zakładu Psychoprofilaktyki - Adriannę Sarnat-Ciastko. 

Szczegółowe informacje o projekcie znajdują się TUTAJ

Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektów ocenionych pozytywnie znajduje się TUTAJ

Opracowała: Anna Irasiak

30 października 2018

Czytaj więcej o: Ponad milion złotych na kształcenie nauczycieli

Jubileusz Sześćdziesięciolecia Pedagogiki Gdańskiej (1958-2018)

Środowisko pedagogiczne Uniwersytetu Gdańskiego obchodzi w tym roku jubileusz sześćdziesięciolecia. Z tej okazji w dniach 15-16 października 2018 r. zorganizowano ogólnopolską konferencję naukową zatytułowaną  „Z pedagogiką przez systemy i ideologie…”. Konferencja była okazją do przypomnienia twórców  naukowej refleksji na procesami edukacji i wychowania w Gdańsku w okresie powojennym, a mianowicie prof. prof. Kazimierza Sośnickiego, Romany Miller oraz Ludwika Bandury.  

 

Udział w konferencji  wzięli przedstawiciele  najważniejszych ośrodków akademickich w Polsce. Naszą Uczelnię reprezentowali  członkowie Zakładu Podstaw Pedagogiki: Mirosław Łapot, Izabela Wrona-Meryk oraz Katarzyna Zalas. Na ręce Dyrektora IP UG prof. Romualda Grzybowskiego nasza delegacja przekazała List gratulacyjny, podpisany przez Dyrektor IP UJD prof. Izabelę Krasiejko, w imieniu całego Instytutu Pedagogiki naszej Uczelni. Konferencja obfitowała w interesujące referaty i dyskusje. Z największym zainteresowaniem uczestników i zaproszonych gości spotkały się panele dyskusyjne. W pierwszym dniu obrad prof. prof. Romuald Grzybowski, Wiesław Theiss (APS), Bogusław Śliwerski (UŁ), Tadeusz Pilch (UW) oraz Tomasz Szkudlarek (UG) śledzili przejawy obecności we współczesnej przestrzeni publicznej Tischnerowskiej kategorii homo sovieticus, opisującej postkomunistyczną mentalność Polaków jako formę „ucieczki od wolności”.  Wiele  ożywionych komentarzy, m.in. prof. prof. Janiny Kostkiewicz (UJ), Adama Massalskiego (UJK), Joanny Rutkowiak (UG) i Andrzeja Kołakowskiego (UG), wywołała wypowiedź T. Pilcha, który zakwestionował obecność w polskim społeczeństwie syndromu homo sovieticus. Jego zdaniem, w czasach PRL polskie społeczeństwo nigdy nie identyfikowało z ideologią komunizmu. Komunizm nie miał możliwości zawładnięcia umysłami Polaków z uwagi na zakorzenienie w nim innego modelu myślenia, tzw. homo polonicus, będącego konglomeratem cech i wad narodowych (m.in. brak wiary w równość ludzi, myślenie magiczne, egoizm obywatelski i nietolerancja), sięgających korzeniami I i II RP.

W drugim dniu konferencji największą frekwencją cieszył się panel dyskusyjny  na temat kondycji dzisiejszej pedagogiki, osnuty na wystąpieniu prof. prof. Marii Mendel i Tomasza Szkudlarka pod prowokacyjnym tytułem „Pedagogika wstydu i bezwstydna polityka. Wokół wychowującego państwa Prawa i Sprawiedliwości”. Prelegenci zwrócili uwagę na wykorzystywanie oświaty jako narzędzia w celu tworzenia dyskursu  publicznego (uprawiania swoistej pedagogiki publicznej), mającej na celu walkę z mikromanią narodową i przedefiniowanie pojęcia narodu jako  kategorii etnicznej zamiast pluralistycznej. Przejawem owego procesy jest wypełnianie przestrzeni publicznej narracją wypierającą kategorię społeczeństwa na rzecz kategorii narodu. W dyskusji, z udziałem m.in. prof. prof. Barbary Smolińskiej-Theiss (APS), Ewy Rodziewicz (UG), Piotra Baucia (UG), zastanawiano się nad rolą pedagogiki i perspektywami jej rozwoju (bądź degradacji) w kontekście zachodzących współcześnie zmian.

Plon konferencji ukaże się drukiem w wysoko punktowanych czasopismach o zasięgu ogólnopolskim.

Opracował: Mirosław Łapot

18 października 2018

Czytaj więcej o: Jubileusz Sześćdziesięciolecia Pedagogiki Gdańskiej (1958-2018)