Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Powołanie do Zespołu Pedagogiki Młodzieży KNP PAN

W dniu 8 czerwca 2018 roku mgr Karol Motyl został powołany w skład Zespołu Pedagogiki Młodzieży działającego przy Komitecie Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk.

Badania nad młodzieżą stanowią układ odniesienia dla rozważań nad przyszłością społeczeństwa w którym fundamentalną zasadą staje się przeżywanie ambiwalencji i życie ,,zmianą”. Przemyślenia te zapoczątkowały ideę utworzenia Zespołu Pedagogiki Młodzieży, którego działania koncentrować się będą na wielokontekstowych rekonstrukcjach pedagogiki młodzieży przy odwołaniu się do kontekstów historycznych, orientacji teoretycznych oraz recepcji zagadnienia.

Zespołem kieruje Pani prof. zw. dr hab. Agnieszka Cybal-Michalska a na Sekretarza Zespołu powołana została dr Bożena Kanclerz. Obrady odbywają się na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

 

 

13 czerwca 2018

Czytaj więcej o: Powołanie do Zespołu Pedagogiki Młodzieży KNP PAN

Witamy na Uniwersytecie

 

Decyzją wiceprezesa Rady Ministrów, ministra nauki i szkolnictwa wyższego dra Jarosława Gowina, z dniem 1 czerwca Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie zmieniła nazwę na Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie.

Stosowne rozporządzenie w tej sprawie zostało podpisane podczas wizyty Ministra w Uczelni 16 maja 2018 roku. To nie tylko uhonorowanie wysiłków całej społeczności AJD, ale także sukces Częstochowy, która po wielu latach starań stanie się miastem uniwersyteckim.

Więcej informacji na stronie głównej uczelni. 

 

 

 

 

30 maja 2018

Czytaj więcej o: Witamy na Uniwersytecie

Konferencja Naukowa "Między wolnością a konformizmem..."

 

Zakład Podstaw Pedagogiki Instytutu Pedagogiki

Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie

zaprasza do wzięcia udziału w 

XIII Międzynarodowej Konferencji Naukowej

Między wolnością a konformizmem - 100-lecie polskiej pedagogiki w odrodzonym państwie

która odbędzie się 21 i 22 września 2018 roku

w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym  im. Jana Długosza w Częstochowie.

 

 

 

Plakat konferencyjny         Komunikat nr 1          Formularz zgłoszeniowy

Komunikat nr 2          Program konferencji

 

Conference Poster         Announcement No 1          Application form

Announcement No 2          Conference Programme

 

 

18 marca 2018

Czytaj więcej o: Konferencja Naukowa "Między wolnością a konformizmem..."

Warsztat EATA Outreach Progam 2017

W dniu 3 listopada 2017 roku w Krakowie odbyły się warsztaty „EATA Outreach Progam 2017" pod hasłem "W kręgu Analizy Transakcyjnej: gry psychologiczne”, w których uczestniczył pracownik Zakładu Podstaw Pedagogiki AJD, mgr Karol Motyl.

Spotkanie dedykowane było dla szerokiego grona odbiorców: psychologów, managerów, trenerów, coachów, nauczycieli, psychoterapeutów oraz wszystkich tych, którzy chcieli poszerzyć swoją wiedzę z zakresu analizy transakcyjnej. Szkolenie było okazją do zapoznania się różnym spojrzeniem na gry psychologiczne, zarówno w aspekcie organizacyjnym, jak i terapeutycznym.

Warsztaty poprowadzili przedstawiciele Zarządu Europejskiego Towarzystwa Analizy Transakcyjnej. Krispijn Pletenberg (Prezes EATA) przedstawił strukturę, założenia, funkcjonowanie i działania Europejskiego Towarzystwa Analizy Transakcyjnej. Peter Rudolph (Vice Prezes EATA) zaprezentował przegląd integrujących perspektyw teoretycznych gier transakcyjnych w różnych obszarach. Anna Krieb (Skarbnik EATA) opisała specyfikę pracy z parami. Eleonore Lindt (Vice Prezes EATA) wprowadziła w zagadnienia pracy z osobami uzależnionymi w duchu AT. Sylvie Monin (Vice Prezes EATA) i Oana Panescu (Sekretarz Generalny EATA) przedstawiły obustronną i ciągłą naturę gier.

Warsztaty były okazją do pogłębienia wiedzy z zakresu analizy transakcyjnej, wymiany doświadczeń oraz do nawiązania ciekawych kontaktów.

6 listopada 2017

Czytaj więcej o: Warsztat EATA Outreach Progam 2017

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Edukacja – między filozofią a naukami szczegółowymi (z uwzględnieniem sztuk wszelakich)

Przejdź do - II Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Edukacja – między filozofią a naukami szczegółowymi  (z uwzględnieniem sztuk wszelakich)

26 października 2017r. odbyła się II Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Edukacja – między filozofią a naukami szczegółowymi  (z uwzględnieniem sztuk wszelakich), pod patronatem  Pani  Dziekan Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prof. zw. dr hab. Agnieszki Cybal.

Na konferencji głos zabrały dr Monika Adamska – Staroń oraz dr inż. Wioletta Sołtysiak

3 listopada 2017

Czytaj więcej o: II Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Edukacja – między filozofią a naukami szczegółowymi (z uwzględnieniem sztuk wszelakich)

Konferencja we Lwowie

W dniach 20–21 października 2017 r. 61 naukowców z Ukrainy i Polski spotkało się w gmachu głównym Uniwersytetu im. Iwana Franki we Lwowie na międzynarodowej konferencji naukowej zatytułowanej „Oświata i nauka kobiet na Ukrainie i w Polsce (koniec XIX– początek XXI w.)”. Wśród nich znaleźli się pracownicy naszego Zakładu - dr hab. Paweł Zieliński oraz dr Mirosław Łapot. P. Zieliński  w swoim wystąpieniu przeanalizował obecność edukacji podmiotowej w poglądach wybranych polskich pedagożek, odwołując się do prac m.in. Ireny Wojnar i Astrid Męczkowskiej-Christiansen. Referat M. Łapota dotyczył historycznych aspektów edukacji na terenie Lwowa, szerszej Galicji, a mianowicie zagadnień wychowania i kształcenia dziewcząt żydowskich. Obie prelekcje, zilustrowane prezentacjami, spotkały się z żywym zainteresowaniem słuchaczy.

Konferencja była ósmą już edycją cyklu „Ukraińsko-Polskie Czytania Historycznooświatowe. Rozwój Ukraińskiej i Polskiej Oświaty i Myśli Pedagogicznej (XIX–XXI w.)”, zapoczątkowanego w roku 2009 przez historyków wychowania z Uniwersytetu im. Iwana Franki we Lwowie oraz Uniwersytetu Wrocławskiego. Przez kolejne siedem lat na przemian w Polsce i na Ukrainie naukowcy prezentowali efekty swych badań, poświęconych wybranym aspektom teorii i praktyki pedagogicznej, omawiając je podczas wspólnych dyskusji i publikując. Oba uniwersytety nadal odgrywają wiodącą rolę w organizacji konferencji, w tegorocznej edycji swoją obecność jako współorganizator zaznaczyła także Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, dzięki wieloletniej już współpracy naszego Zakładu z lwowskim ośrodkiem akademickim.

Z pełną wersją przygotowanych tekstów będzie się można zapoznać po opublikowaniu materiałów konferencyjnych w ósmym tomie „Ukraińsko-Polskich Czytań Historycznooświatowych” .

30 października 2017

Czytaj więcej o: Konferencja we Lwowie

Jesienna szkoła SKAD

W dniach 14-16.09.2017 mgr Anna Irasiak brała udział w 'Autumn School': The Sociology of Knowledge Approach to Discourse (SKAD)`, zorganizowanej przez Universytet w Augsburgu (Niemcy). Warsztaty prowadzili: Prof. Dr. Reiner Keller, Dr. Saša Bosančić, MA Matthias Roche.

W ramach jesiennej szkoły zrealizowana została część wykładowa, w ramach której przedstawiona została teoria i metodologia programu badawczego SKAD, część warsztatowa poświęcona praktycznemu zastosowaniu podejścia oraz część prezentacji projektów badawczych uczestników szkolenia. Jednym z siedmiu wybranych przez organizatorów do zaprezentowania projektów była koncepcja badań służących przygotowaniu rozprawy doktorskiej mgr Irasiak. Wystąpienie pt. `The construction of knowledge of Polish Sign Language education` jak i sam project badawczy zostało ocenione bardzo pozytywnie.

 

 

18 września 2017

Czytaj więcej o: Jesienna szkoła SKAD

Konferencja w Łodzi

W dniach 5-6 kwietnia 2017 r. w siedzibie Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi odbyła się III Ogólnopolska Konferencja pt. Akademia On-Line. Kreatywność w kształceniu zdalnym  i funkcjonowaniu w Sieci. Organizatorem konferencji byli: Polski Uniwersytet Wirtualny oraz Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi. Na konferencji Wioletta Sołtysiak zaznaczyła swoim wystawieniem udział Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie w propagowaniu e-learningu.

Spotkanie w Łodzi umożliwiło interesującą wymianę opinii i doświadczeń z dorobku e-learningu, metodyki zdalnego nauczania, tworzenia zasobów dydaktycznych, technik motywowania i oceniania studentów, efektywności e-kursów, przygotowaniu dydaktycznym prowadzących zajęcia zdalne, zastosowaniu e-learningu w biznesie, a także umożliwiło spojrzenie na problematykę poszerzenia wiedzy i rozwijania kompetencji w wielu obszarach związanych ze zdalnym nauczaniem. Wydarzenia w ramach Akademii On-line dla wielu z uczestników mogły być inspiracją do dalszych działań i rozwoju (warsztaty, prezentacje praktyków – trenerów z wielu obszarów działań).

Obrady skoncentrowane były wokół następujących zagadnień teoretycznych i praktycznych:

  1. Dorobek e-learningu w Polsce.
  2. Kierunki rozwoju e-learningu i nowe trendy.
  3. Metodyka i technologie zdalnego nauczania – modele teoretyczne i praktyka.
  4. Życie w Sieci i z Sieci – modele funkcjonowania osób i firm.
  5. E-learning akademicki versus e-learning w biznesie — miejsca wspólne i różnice.
  6. Zastosowanie e-learningu w biznesie: grywalizacja, mobile learning, social learning, video learning, systemy wideokonferencyjne, najnowsze rozwiązania w zakresie korporacyjnych platform szkoleniowych.

18 kwietnia 2017

Czytaj więcej o: Konferencja w Łodzi

Sukces naukowy

Zdjęcia Paweł Zieliński

Paweł Zieliński – pracownik Zakładu Podstaw Pedagogiki naszego Instytutu Pedagogiki 14 marca 2017 roku uzyskał habilitację na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika.

Habilitację przyznano w oparciu o opublikowaną w naszej Uczelni monografię naukową pt. Taoistyczne, konfucjańskie i zachodnie koncepcje pedagogiczne, Częstochowa 2015, ss. 531 oraz pozostały dorobek podoktorski, składający się z monografii oraz ponad 40 innych prac, w tym rozpraw, studiów, artykułów, recenzji, sprawozdań i haseł encyklopedycznych, a także inne osiągnięcia w zakresie naukowo-badawczym, dydaktycznym i popularyzatorskim. Problematyka podjęta w monografii habilitacyjnej stanowi kontynuację zainteresowań badawczych doktora habilitowanego, skonkretyzowanych już podczas jego studiów w ówczesnej WSP w Częstochowie i konsekwentnie rozwijanych od tamtej pory.

4 kwietnia 2017

Czytaj więcej o: Sukces naukowy

Wykład Prof. Christaiana Rathmanna

Mgr Anna Irasiak w dniu 15.03.2017 roku miała przyjemność uczestniczyć w wykładzie otwartym Prof. Christiana Rathmanna pt. Establishing Sign Language Proficiency and Teaching Standards.

Prof. Rathmann jest Kierownikiem Instytutu Niemieckiego Języka Migowego i Komunikacji Głuchych Uniwersytetu w Hamburgu oraz koordynatorem prac projektu Sign languages and the Common European Framework of Reference for Languages. Descriptors and approaches to assessment, w ramach którego opracowywane są standardy oceny biegłości językowej wspólnej dla różnych europejskich języków migowych. Uczestnictwo w wykładzie było niepowtarzalną okazją do zapoznania się z najnowszą wiedzą dotycząca wypracowywania standardów teoretycznych kształcenia języków migowych. Językiem wykładowym był międzynarodowy język migowy, który tłumaczony był na język angielski foniczny. Była to więc również wspaniała okazja do obserwowania tłumaczenia wykładu naukowego za pośrednictwem technologii komunikacji telematycznej.  

18 marca 2017

Czytaj więcej o: Wykład Prof. Christaiana Rathmanna

Konferencja we Lwowie

Zdjęcia Paweł Zieliński

W dniach 3-6 listopada 2016 roku pracownicy Zakładu Podstaw Pedagogiki gościli z wizytą w Narodowym Uniwersytecie im. Iwana Franki we Lwowie. Celem wizyty był udział  w Międzynarodowej Konferencji Naukowej poświęconej problematyce uniwersytetu w wymiarze europejskim i narodowym.

Podczas pierwszego dnia konferencji w ramach obrad plenarnych referat wygłosił dr hab. prof. AJD Kazimierz Rędziński (Kierownik Zakładu Podstaw Pedagogiki AJD). W drugim dniu konferencji czynny udział w sekcjach tematycznych wzięli: mgr Katarzyna Zalas oraz mgr Karol Motyl (asystenci w Zakładzie Podstaw Pedagogiki AJD).

W ramach konferencji doszło do spotkania z doc. dr. Dmitro Herciukiem, Dziekanem Wydziału Pedagogiki Narodowego Uniwersytetu im. I. Franki we Lwowie, w ramach którego rozmawiano o dalszej współpracy.

 

7 grudnia 2016

Czytaj więcej o: Konferencja we Lwowie

Wykład na Uniwersytecie Łódzkim

W dniu 7.11.2016 roku mgr Anna Irasiak miała przyjemność zaprezentować wykład podczas Seminarium doktorskiego i habilitacyjnego prof. dr hab. Bogusława Śliwerskiego oraz dr hab. Aliny Wróbel organizowanego w Katedrze Teorii Wychowania Uniwersytetu Łódzkiego.

Wykład dotyczył analizy danych jakościowych z wykorzystaniem programu komputerowego Nvivo 10. Miał on swoje rozwinięcie podczas warsztatu zorganizowanego przez mgr Irasiak w tym samym dniu dla uczestników seminarium. Wykład jak i warsztaty cieszyły się dużym zainteresowaniem

 

23 listopada 2016

Czytaj więcej o: Wykład na Uniwersytecie Łódzkim