Aktualności

  • ISSN 1734-185X
  • http://dx.doi.org/10.16926/p.
  • Aktualny numer: tom XXVI, nr 2
  • POL-INDEX
  • BAZHUM
  • INDEX COPERNICUS
  • CEEOL
CMS - 2.2.8 - Flin Flon
 

INFORMACJE DLA AUTORÓW

Zasady przygotowania tekstu

 

Autorzy nadsyłający teksty do druku proszeni są o dostosowanie ich do obowiązujących w czasopiśmie

zasad przygotowania tekstu.

Redakcja zobowiązuje Autorów do sprawdzenia każdego przywołanego w artykule źródła, czy posiada ono DOI (identyfikator dokumentu elektronicznego). Można go sprawdzić na stronie www.crossref.org lub na stronie elektronicznej wydawcy.  Jeśli źródło posiada DOI, należy go podać w kwadratowym nawiasie na końcu opisu bibliograficznego.


Procedura wydawnicza


Czasopismo jest półrocznikiem. Redakcja przyjmuje opracowania naukowe przez cały rok.

Kompletowanie materiałów do pierwszego numeru pisma w danym roku kończy się  15 marca, a do drugiego - 15 października.

Wstępną fazą procedury wydawniczej jest poddanie przysłanych materiałów ocenie pod względem formalnym (zob. dalej zasady przygotowania tekstu) oraz merytorycznym przez redaktorów tematycznych czasopisma. Teksty niemieszczące się w zakresie tematycznym pisma są odsyłane Autorom, przygotowane zaś niezgodnie z procedurą przyjętą w czasopiśmie, lecz wpisujace się w zainteresowania badawcze pisma, są odsyłane do Autorów z sugestiami ich uzupełnienia i poprawienia.

Po wstępnym zakwalifikowaniu tekstu do druku przypisuje  się mu kod identyfikacyjny, obowiązujący  w procesie recenzyjnym. Następnie artykuł jest przesyłany do dwóch Recenzentów. Zarówno Recenzenci (zob. Lista Recenzentów), jak i Autorzy, pozostają dla siebie anonimowi (double-blind review process). Recenzent ocenia artykuł według krytriów okreslonych w druku recenzyjnym, a w podsumowaniu jednoznacznie deklaruje, czy artykuł może być opublikowany w obecnej formie, po  poprawkach formalnych, po znacznych uzupełnieniach i modyfikacjach merytorycznych  (ze wskazaniem zaleceń co do poprawy), czy też odrzucony. W przypadku gdy artykuł uzyskuje jedną recenzję pozytywną, a drugą negatywną, jest kierowany do trzeciego Recenzenta. Jego ocena decyduje o przyjęciu lub nie artykułu do druku.

Autor artykułu zakwalifikowanego do druku proszony jest o wypełnienie umowy o przeniesieniu praw autorskich.


Standardy etyczne

Redakcja wdrożyła procedury zapobiegające konfliktowi interesu pomiędzy Autorem a innymi stronami.
Autor jest zobligowany do podania informacji o źródłach finansowania swoich badań, jeśli nadesłany artykuł powstał dzięki grantowi lub innej formie wspracia nauki. W takim przypadku Autor po tytule atykułu  jest zobowiązany zamieścić nazwę instytucji finansującej badania oraz  nazwę projektu, grantu, który realizował.

Redakcja stosuje zapory ghostwriting oraz guest authorship. W przypadku artykułów opracowanych przez kilku autorów są oni zobowiązani do ujawnienia wkładu poszczególnych osób w powstanie opracowania (z podaniem informacji, kto jest autorem koncepcji, metod, narzędzi badawczych i wykonawcą badań -  zob. oświadczenie). Zmiany składu autorskiego - usunięcie lub dopisanie nazwiska Autora - będą skutkować wysłaniem prośby do Autorów, których one dotyczą, oraz instytucji, które reprezentują, o wyjaśnienie przyczyn zmian i okoliczności powstania artykułu.

Przejawy nierzetelności naukowej, na przykład podejrzenie o plagiat, duplikowanie publikacji lub sfabrykowanie danych, będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich instytucji (pracodawców, towarzystw naukowych, wydawnictw naukowych).

Redakcja stosuje się do wytycznych COPE – Committee on Publication Ethics  - odnośnie do postępowania  w przypadku złamania zasad etycznych publikacji.


 

Previous page: REDAKCJA/EDITORIAL OFFICE  Następna strona: Kontakt