Aktualności

  • ISSN 1734-185X
  • http://dx.doi.org/10.16926/p.
  • Aktualny numer: tom XXVI, nr 2
  • POL-INDEX
  • BAZHUM
  • INDEX COPERNICUS
  • CEEOL
CMS - 2.2.8 - Flin Flon
 

pedagogika t. XXVI, nr 2

TOM 26, NR 2 (2017)  

 

Andrej RAJSKÝ 

Filozofické pramene súčasnej mravnej výchovy (Philosophical Sources of Contemporary Moral Education)

DOI: 10.16926/p.2017.26.23   pdf 11- 22


Yuliya KOLISNYK-HUMENYUK 

Theoretical and Methodological Fundamentals of Modernization of
Professional Teacher Education in Ukraine     

DOI: 10.16926/p.2017.26.24   pdf  23-37

 

Ирина МАТУЗОВА  (Iryna MATUZOVA)

Проблемы организации компетентностно-ориентированного образовательного процесса в педагогическом вузе (Problems of Organization of Competence-Oriented Educational Process in a Pedagogical University)

DOI: 10.16926/p.2017.26.25       pdf 39-48


Joanna JUSZCZYK-RYGAŁŁO 

Socjalizacja dziecka – czas bezpowrotnie utracony (?) (Socialization of a Child – Irretrievably Lost Time (?))

DOI: 10.16926/p.2017.26.26              pdf 49-56

 

Олексій КАРАМАНОВ  (Oleksiy KARAMANOV)

Музей у просторі часу та ідеології: можливості множинних інтерпретацій соціальних дискурсів  (Museum in Space of the Time and Ideology: Possibilities of Multiple Interpretations of Social Discussions)

DOI: 10.16926/p.2017.26.27     pdf 57-65

 

Wioletta SOŁTYSIAK  

Model zarządzania procesem kształcenia w formie e-learningu (Management Model for Education Process in E-learning)

DOI: 10.16926/p.2017.26.28          pdf  67-76

 

Vasyl HUMENYUK  

History of Obtaining Higher Medical Education by Foreign Students in Ukraine (on Example of Polish Students)

DOI: 10.16926/p.2017.26.29             pdf 77-89

 

Галина МАРЧЕНКО   (Galina MARCHENKO)

Театральная педагогика – средство повышения уровня
педагогического мастерства   (Theater Pedagogy as a Means of Increasing the Level of Pedagogical Skills)

DOI: 10.16926/p.2017.26.30     pdf 93-105

 

Jarosław JAGIEŁA

Wyznaczniki działań edukacyjnych. Perspektywa edukacyjnej analizy transakcyjnej (Determinants of Educational Activities. The Perspective of Educational Transactional Analysis)

DOI: 10.16926/p.2017.26.31          pdf 107-123

 

Paweł ZIELIŃSKI  

Teleologia i aksjologia wychowania Weishi/Faxiang, chińskiej szkoły mahajany
nawiązującej do Jogaćary  (Teleology and Axiology of Upbringing of Weishi/Faxiang, Chinese School
of Mahayana Drawing upon Yogācāra)

DOI: 10.16926/p.2017.26.32      pdf 125-142

 

Elżbieta KORNACKA-SKWARA, Andrzej SKWARA  

Znaczenie potrzeb podstawowych dla bezpieczeństwa rodzin – analiza porównawcza  środowisk Polski i Francji w świetle teorii A. Maslowa (Meaningfulness of Basic Needs in Terms of Families’ Security – the Comparative Analysis of Polish and French Communities According to A. Maslow’s Theory)

DOI: 10.16926/p.2017.26.33         pdf 143-154

 

Stanisław KORCZYŃSKI  

Stres nauczycieli przedszkola w pierwszych latach pełnienia roli zawodowej (Pre-school Teachers’ Stress in the First Years of Job)

DOI: 10.16926/p.2017.26.34   pdf 155-172

 

Beata ZAJĘCKA  

Rola terapii rodziny w procesie leczenia młodzieży uzależnionej od narkotyków (he Role of Family Therapy in the Process of Treatment Youth Addicted to Drugs)

DOI: 10.16926/p.2017.26.35   pdf  173-186

 

Joanna M. DOMAŃSKA  

Teoretyczne aspekty zjawiska samobójstw (Theoretical Aspects of the Suicide Phenomenon)

DOI: 10.16926/p.2017.26.36   pdf 187-201

 

Zbigniew Jan ŻÓŁCIŃSK

Historyczne fundamenty wzorców ojcostwa w polskich rodzinach ziemiańskich
czasów Oświecenia  (Historical Foundations of Fatherhood Patterns in the Polish Landowning
Families  in the Age of Enlightenment)

DOI: 10.16926/p.2017.26.37    pdf 205-222

 

Roman PELCZAR

Prawne podstawy realizacji nauki powtarzającej (dopełniającej) w szkołach ludowych
Galicji w latach 1805–1918   (The Legal Basis for Implementing Repetitive (Complementary) Teaching in Galician  Folk Schools in the Years 1805–1918)

DOI: 10.16926/p.2017.26.38              pdf  223-235

 

Mirosław ŁAPOT  

Szkolnictwo ludowe w Galicji u progu działalności Rady Szkolnej Krajowej
(w stupięćdziesięciolecie jej powołania)   (Folk Schooling in Galicia on the Verge of the Activity of the Land Education Council (150 Years after it Was Established))

DOI: 10.16926/p.2017.26.39        pdf 237-259

 

Kazimierz RĘDZIŃSKI 

Żydowskie studenckie Towarzystwo Rygorozantów we Lwowie (1868–1914) (Jewish Student Association of Rigorisants in Lviv (1868–1914))

DOI: 10.16926/p.2017.26.40          pdf 261-281

 

Ірина МИЩИШИН, Світлана ЦЮРА  (Iryna MYSHCHYSHYN, Svitlana TSYURA)

Педагогічна й харитативна діяльність товариства „Захист для сиріт імені  Митрополита Андрея графа Шептицького” (Галичина, 1918–1939 рр.)    (Social-Pedagogical and Charitable Activity of the Society
‘Protection of the Orphans Named after Metropolitan Andrei Count Sheptytskyi’ (Galicia, 1918–1939))

DOI: 10.16926/p.2017.26.41             pdf 283-294

 

Elżbieta MAGIERA  

Towarzystwo Popierania Budowy Publicznych Szkół Powszechnych (1933–1939) (The Society for the Advancement of Public Schools (1933–1939))

DOI: 10.16926/p.2017.26.42          pdf 295-315

 

Andrzej KOŁAKOWSKI 

Problematyka przestępczości nieletnich w międzywojennej Polsce na łamach
„Przeglądu Więziennictwa Polskiego”  (The Issue of Juvenile Crime in Interwar Poland in the Periodical
“Przegląd Więziennictwa Polskiego”)

DOI: 10.16926/p.2017.26.43        pdf 317-333

 

Ewa KULA [rec./rev.]

Katarzyna Dormus, Justyna Wojniak, Anna Włoch, Edukacja kobiet, kobiety
w edukacji. Szkice historyczno-pedagogiczne
, Impuls, Kraków 2017, ss. 171

DOI: 10.16926/p.2017.26.44      pdf 337-340

 

Nota o Autorach/ Authors pdf 341-342

 

Recenzentami  tomu byli prof.prof.: Elżbieta Magiera, Tomasz Olchanowski, Janusz Sztumski, Kazimierz Szmyd oraz Adam A. Zych

 

 

 

Previous page: Pedagogika t. XXVI, nr 1  Następna strona: pedagogika XXVII, nr 1