Pedagogika Opiekuńczo-Resocjalizacyjna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
SYLWETKA ABSOLWENTA

Wyższe studia pedagogiczne w zakresie specjalności opiekuńczo- resocjalizacyjnej przygotowują studentów do pracy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, resocjalizacyjnych, interwencyjnych i socjalizacyjnych. Absolwenci mają również możliwość pracy w szkołach, internatach, poradniach specjalistycznych, sądach, policji i straży miejskiej, w administracji samorządowej oraz w stowarzyszeniach i fundacjach. Wiedza zdobyta podczas studiów i specjalistycznych praktyk stanowi podstawę do samodzielnej aktywności zawodowej absolwenta na rzecz jednostek, rodzin, środowisk i grup społecznych nieprzystosowanych społecznie i potrzebujących różnorodnych form wsparcia opiekuńczo-wychowawczego, profilaktycznego oraz terapeutyczno-resocjalizacyjnego. 
W trakcie studiów absolwent nabywa umiejętności w zakresie:
• opieki i wychowania,
• diagnozowania resocjalizacyjnego,
• stosowania w praktyce pedagogicznej metod twórczej resocjalizacji,
• planowania i wdrażania innowacji pedagogicznych w pracy opiekuńczo-wychowawczej, profilaktycznej i resocjalizacyjnej,
• terapii pedagogicznej,
• doradztwa pedagogicznego,
• planowania i wdrażania profilaktyki i resocjalizacji w środowisku szkolnym i pozaszkolnym,
• rozwiązywania sytuacji konfliktowych,
• technik pracy indywidualnej oraz grupowej,
• psychoprofilaktyki uzależnień,
• opracowywania autorskich scenariuszy, a także programów profilaktycznych i resocjalizacyjnych,
• stosowania w praktyce pedagogicznej technik z zakresu komunikacji interpersonalnej,
• dostosowywania form pracy opiekuńczo-wychowawczej do indywidualnych potrzeb podopiecznych,
• stosowania nowatorskich technik i metod w pracy opiekuńczo-resocjalizacyjnej z dziećmi niedostosowanymi społecznie,
• samodzielnego i twórczego rozwiązywania problemów teoretycznych i praktycznych w zakresie patologii społecznej.
Efektem zdobytej w trakcie studiów wiedzy, a także nabytych umiejętności praktycznych jest pozytywna, otwarta i kreatywna postawa absolwenta wobec otoczenia. Wykazuje on dojrzałość w zakresie etyki postępowania z osobami w różnym wieku i z różnych środowisk społecznych.