Instytut Edukacji Przedszkolnej i Szkolnej

Ogłoszenia dla pracowników

 

 

 

Zarządzenie wewnętrzne nr R0161/61/2017
Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
z dnia 27 kwietnia 2017r.
w sprawie wdrożenia Dokumentacji przetwarzania danych osobowych:
Polityki bezpieczeństwa oraz Instrukcji zarządzania systemem informatycznym
w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie

Na podstawie art. 66 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. Dz.U. 2016 poz. 1842), zgodnie z art. 36 i 39a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r., poz. 922 z późn. zm.), w związku z §3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. Nr 100, poz. 1024), zarządza się co następuje:
§1
Wprowadza się Politykę bezpieczeństwa w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§2
Wprowadza się Instrukcję zarządzania systemem informatycznym w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§3
Wprowadza się Regulamin ochrony danych osobowych w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2017 r.

 

Zarządzenie wewnętrzne Nr R –0161/40/2017
Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
z dnia 2 marca 2017 r.
w sprawie badań ankietowych oceny współpracy Wydziału z Interesariuszami zewnętrznymi w zakresie przygotowania i realizacji kierunków studiów w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie

link

link

Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/28/2017
Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
z dnia 22 lutego 2017 r.
w sprawie wysokości stawek dla opiekunów praktyk studenckich spoza siedziby AJD sprawujących opiekę nad studentami odbywającymi praktyki

link

Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/25/2017
Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
z dnia 17 lutego 2017 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia wewnętrznego Nr R-0161/47/2016 z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie instrukcji umieszczenia w programach kształcenia
na kierunkach studiów I i II stopnia przedmiotów tzw. „swobodnego wyboru”

link

Zarządzenie wewnętrzne Nr 0161/22/2017
Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
z dnia 14 lutego 2017 r.
w sprawie zmiany zarządzenia wewnętrznego Nr R-0161/104/2016
Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
z dnia 28 października 2016 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu postepowania przy przeprowadzaniu przewodu doktorskiego, postepowania habilitacyjnego o raz postepowania o nadanie tytułu profesora w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie

link

 

Zarządzenie wewnętrzne Nr R – 0161/21/2017
Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
z dnia 14 lutego 2017 r.
w sprawie zatrudniania profesorów z zagranicy w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie

link

Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/16/2017
Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
z dnia 31 stycznia 2017 r.
w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania przy zatrudnianiu
na stanowiskach: adiunkta, starszego wykładowcy, asystenta, wykładowcy, lektora i instruktora
w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie

link

Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/7/2017
Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
z dnia 16 stycznia 2017 r.
w sprawie stosowania procedur konkursowych w przypadku zawierania umów o pracę w wymiarze nieprzekraczającym połowę pełnego wymiaru czasu pracy z pracownikami naukowo – dydaktycznymi i dydaktycznymi oraz zawierania umów zleceń na prowadzenie zajęć dydaktycznych wynikających z planów studiów w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie

link

Zarządzenie wewnętrzne Nr R-.0161/3/2017
Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
z dnia 4 stycznia 2017 r.
w sprawie stosowania procedur konkursowych w przypadku zawierania umów o pracę w wymiarze nieprzekraczającym połowę pełnego wymiaru czasu pracy z pracownikami naukowo – dydaktycznymi i dydaktycznymi oraz zawierania umów zleceń na prowadzenie zajęć dydaktycznych wynikających z planów studiów lub kursów dokształcających w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie

link

Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/1/2017
Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
z dnia 4 stycznia 2017 r.
w sprawie zasad finansowania kosztów przewodu doktorskiego,
postępowania habilitacyjnego lub postępowania o nadanie tytułu
nauczycielowi akademickiemu zatrudnionemu w Akademii im. Jana Długosza
w Częstochowie lub uczestnikowi stacjonarnych studiów doktoranckich
prowadzonych w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie

link

 

W sprawie  wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Administracji Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie

link

link