Instytut Edukacji Przedszkolnej i Szkolnej

dr Joanna Juszczyk- Rygałło

 

Dr Joanna Juszczyk-Rygałło, doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, adiunkt w Instytucie Edukacji Przedszkolnej i Szkolnej Akademii im. Jana. Długosza w Częstochowie.
Miejsce pracy: Akademia im. J. Długosza w Częstochowie, Zakład Edukacji przez Sztukę Częstochowa 42-200, ul. Waszyngtona 4/8.

Przewodnicząca Oddziału Częstochowskiego Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego.
Członek:
•    Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego (Oddział Warszawski),
•    Polskiego Towarzystwa Naukowego Edukacji Internetowej,
•    Polskiego Towarzystwa Edukacji Medialnej,
•    Międzynarodowego Stowarzyszenia Edukacji i Psychologii Poznawczej (International Association of Cognitive Education and Psychology).

Zainteresowania badawcze koncentrują się wokół  następujących obszarów i zagadnień:
•    literatura dla dzieci,
•    teoria i praktyka wychowania literackiego,
•    badanie efektywności tekstów  literackich w edukacji elementarnej,
•    rozwijanie aktywności twórczej (językowej) u dzieci,
•    zastosowanie nowych technologii w kształtowaniu sprawności komunikowania społecznego dzieci (edukacja czytelnicza i medialna).


Ważniejsze publikacje


Rozdziały w monografiach i artykuły w czasopismach

1.    J. Juszczyk-Rygałło, Poezja a wychowanie estetyczne dzieci w klasach młodszych, [w:] Współczesne wyzwania wobec edukacji elementarnej, red. W. Szlufik, T. Banaszkiewicz, A. Pękala,  Częstochowa 2004, s. 231-234. ISBN 83-7098-889-X
2.    J. Juszczyk-Rygałło, Utwory literackie inspiracją twórczości dziecięcej, [w:] Kreatywność w edukacji elementarnej, red. W. Szlufik,  E. Piwowarska,  Częstochowa 2005, s. 51-56. ISBN 83-7098-930-6
3.    J. Juszczyk-Rygałło, Trendy ekologiczne w literaturze dla dzieci jako jeden z modeli przeobrażeń,  [w:] Kierunki przeobrażeń współczesnej edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, red. A. Skowrońska, C. Langier,  Częstochowa 2006/2007, s. 97-104. ISBN 83-916802-2-3
4.    J. Juszczyk-Rygałło, Uczenie się przez doświadczenie i przeżywanie nowym spojrzeniem na rzeczywistość w edukacji przedszkolnej, [w:] Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna na początku XXI wieku. Wyzwania i konteksty, red. M. Królica, E. Piwowarska,  Częstochowa 2007, s. 425-432. ISBN978-83-7455-019-2
5.    J. Juszczyk-Rygałło, Przedszkolak we wspólnocie europejskiej – nowoczesne technologie kształcenia, [w:] Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna na początku XXI wieku. Wyzwania i konteksty, red. M. Królica, E. Piwowarska, E. Skoczylas-Krotla, Częstochowa 2007, s. 417-424. ISBN 978-83-7455-019-2
6.    J. Juszczyk-Rygałło, Funkcjonowanie dzieci niepełnosprawnych w grupie przedszkolnej, [w:] Wokół problemu praw i potrzeb dziecka w przedszkolu, red. E.Kochanowska, M.Królica, Bielsko-Biała 2009, s.101-111. ISBN 978-83-930362-0-2
7.    J. Juszczyk-Rygałło, Zrozumieć kobietę – Dedeciusowe tłumaczenia lirycznych wierszy Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, [w:] Rocznik Karla Dedeciusa. Dedeciana – tłumaczenie – recepcja, Tom II, red. Krzysztof A. Kuczyński, Łódź 2009, s. 113-132. ISBN 978-83-87144-73-9
8.    J. Juszczyk-Rygałło, Zabawy dydaktyczne wspierające dojrzałość szkolną w zakresie sprawności językowej, [w:] Edukacja elementarna w teorii i praktyce. Nr 12: Dojrzałość i gotowość szkolna dziecka do podjęcia obowiązku szkolnego, Częstochowa  2/2009, s. 45-52. ISSN 1896-2327
9.    J. Juszczyk-Rygałło, Teksty literackie i ilustracje książkowe w edukacji polonistycznej. [w:] Edukacja elementarna – wyzwania, konteksty, dylematy, red. A.Kruszewska, G.Rygał, Częstochowa 2010, s. 331- 343. ISBN 978-83-7455-136-6
10.    J. Juszczyk-Rygałło, Społeczne aspekty integracji dzieci zróżnicowanych sprawnościowo, [w:] Tolerancja. Studia i szkice. Nr XV, red. A. Rosół, M.S. Szczepański, Częstochowa 2010, s.163-182. ISBN 978-83-7455-156-4
11.    J. Juszczyk-Rygałło, Wpływ literatury na rozwijanie aktywności twórczej uczniów klas początkowych, [w:] Relacje i konteksty (w) edukacji elementarnej, red. J. Adamek, M. Grochowska, E. Żmijewska, Kraków 2010,  s. 243-253. ISBN 978-83-7271-632-1, ISSN 1734-2155
12.    J. Juszczyk-Rygałło, Zwyczaje i obrzędy podstawą dziedzictwa kultury w kształceniu zintegrowanym dzieci, [w:] Dziecko I, red. E. Lewik-Tsivigotis, G. Pietruszewska-Kobiela, Z. Włodarczyk, Wieluń 2010, s.583-607. ISBN 978-83-930468-0-5
13.    J. Juszczyk-Rygałło, Liryzm filozoficzny w przekładach Karla Dedeciusa na przykładzie tłumaczeń z Bolesława Leśmiana i Czesława Miłosza, [w:] Rocznik Karla Dedeciusa. Dedeciana-tłumaczenie-recepcja, Tom III, red. K.A. Kuczyński, Łódź 2010, s. 109-136. ISBN 978-83-87144-84-5
14.    J. Juszczyk-Rygałło, Theatrical education as one of the models of pre-shool education through the use of art, [w:] Актуальні Проблеми Дошкільної Та Початкової Освіти, Херсон 2011, s. 20-27. ХДУ ФДПО,2011
15.    J. Juszczyk-Rygałło, Współczesne tendencje rozwojowe poezji dla dzieci, [w:]  Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna w obliczu aktualnych zmian oświatowych, red. A. Pękala, U. Ordon, , Częstochowa 2011, s. 101-119. ISBN 978-83-7455-180-9
16.    J. Juszczyk-Rygałło, Rola literatury w rozwijaniu kompetencji komunikacyjnych dzieci w wieku przedszkolnym, [w:] Edukacja elementarna  w czasie nowych wyzwań socjokulturowych, red. M.Królica, C.Langier, E.Piwowarska, , Częstochowa 2011, s.85-113 ISBN 978-83-7455-226-4
17.    J. Juszczyk-Rygałło, Uwarunkowania efektywności lektur szkolnych w edukacji elementarnej, [w:] Dylematy współczesnej edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, red. E. Skoczylas-Krotla, Częstochowa 2012, s. 141-166. ISBN 978-83-7455-279-0
18.    J. Juszczyk-Rygałło, Dziecięce zabawy twórcze, [w:] red. E. Lewik-Tsivigotis, G. Pietruszewska-Kobiela, Z. Włodarczyk, Dziecko II, Wieluń 2012, s. 187-203. ISBN 978-83-930468-1-2,  ISSN 2084-4034
19.    J. Juszczyk-Rygałło, Zagadki i rebusy jako zabawy dydaktyczne rozwijające aktywność twórczą dzieci w edukacji elementarnej, [w:] Współczesne problemy i wyzwania edukacji przedszkolnej, red. C. Langier, , Bielsko-Biała 2012, s.186-208. ISBN 978-83-930362-6-4
20.    J. Juszczyk-Rygałło, Media education in preschool at times of program changes, [w:] Predprimárne vzdelávanie v kontexte súčasných zmien, M. Miňová red., Prešov 2013, s. 205-213. ISBN 978-80-555-0998-3
21.    J. Juszczyk-Rygałło, Upodmiotowiona wczesna edukacja [w:] Wybrane problemy edukacji dziecka w XXI wieku, red. A. Pękala, C. Langier, Częstochowa 2013, s. 23-34. ISBN 978-83-7455-374-2
22.    J. Juszczyk-Rygałło, Multimedia w procesie kształcenia wczesnoszkolnego, [w:] Aktuálne otázky prírodovedno-technických predmetov a prierezových tém v primárnej edukácii, red. J. Kancir, Prešov 2013, s. 80-90. ISBN 978-80-555-0994-5
23.    J. Juszczyk-Rygałło, Wielokulturowość wczesnej edukacji medialnej w dobie globalizacji, [w:] Edukacja międzykulturowa w warunkach kultury globalnej. Od rozważań definicyjnych do praktycznych zastosowań. Tom 1., red. N. Majchrzak, A. Zduniak, Poznań 2013,  s. 307-314. ISBN 978-83-61304-75-3, ISSN 2084-9001
24.    J. Juszczyk-Rygałło, Webquest jako nowoczesne narzędzie dydaktyczne w zintegrowanym obszarze edukacyjnym, [w:] Edukacja jutra. Role nauczyciela w edukacji szkolnej, red. K. Denek, A. Kamińska, P. Oleśniewicz, Sosnowiec 2013, s. 249-260. ISBN 978-83-61991-94-6
25.    J. Juszczyk-Rygałło, Role nauczyciela w otwartej edukacji, [w:] Nauczyciel wobec wyzwań współczesności. Dylematy, poszukiwania i inspiracje, red. E. Kochanowska, J. Skibska, Bielsko-Biała 2013, s. 169-180. ISBN 978-83-63713-62-1
26.    J. Juszczyk-Rygałło, Edukacja medialna według Agnieszki Ogonowskiej, [w:] e-mentor (poz.568 w wykazie B/2013 – 9 pkt.), 2013, Nr 5(52), s. 69-71. ISSN 1731-6758
27.    J.Juszczyk-Rygałło, E-learning jako nowa przestrzeń działań pedagogicznych wczesnej edukacji, [w:] Edukacja jutra. Aspekty edukacji szkolnej, red. K.Denek, A.Kamińska, P.Oleśniewicz, Sosnowiec 2014, s. 85-96. ISBN 978-83-61991-87-8
28.    J.Juszczyk-Rygałło, Nowe media a kształt wczesnej edukacji, [w:] Człowiek - technologia - media. Konteksty kulturowe i psychologiczne, red. A. Ogonowska, G. Ptaszek, Kraków 2014, s. 51-61. ISBN 978-83-7850-686-7
29.    J.Juszczyk-Rygałło, Uczeń w cyfrowym środowisku edukacyjnym, [w:] Nauczyciel i jego rola w sytuacji zmian społecznych, red. E. Kochanowska, R. Majzer, J. Szuścik, Kraków 2014, s. 131-142. ISBN 978-83-64275-74-6