Instytut Edukacji Przedszkolnej i Szkolnej

dr Ewa Piwowarska - Kierownik Zakładu

 

Dr Ewa Piwowarska, doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, adiunkt w Instytucie Edukacji Przedszkolnej i Szkolnej Akademii im. Jana. Długosza w Częstochowie.
Miejsce pracy; Akademia im. J. Długosza w Częstochowie, Zakład Edukacji przez Sztukę Częstochowa 42-200, ul. Waszyngtona 4/8.
Zastępca Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej i członek Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego (oddział w Częstochowie).
Zainteresowania badawcze koncentrują się wokół  następujących obszarów i zagadnień:
-Historyczny wymiar edukacji plastycznej,
-Nauczyciel jako inspirator do działalności twórczej dzieci,
-Ilustracja książkowa, jako istotny środek uczestniczący w edukacji elementarnej,
-Edukacyjna wartość architektury i rzeźby w kształceniu dzieci,

Ważniejsze publikacje

Monografie
•    E.  Piwowarska, Edukacja plastyczna uczniów w polskiej szkole podstawowej XIX i XX wieku, WSP, Częstochowa 2003. (ISBN 83-7098-831-8)
•    E.  Piwowarska, Techniki graficzne w praktyce edukacyjnej przedszkoli i szkół podstawowych, AJD, Częstochowa 2008. (ISBN 978-83-7455-036-9)
•     E.  Piwowarska, Ilustracja a ważne i trudne tematy w książkach dla dzieci, SIM, Warszawa 2012. (ISBN 978-83-928305-4-2)

Prace pod redakcją
•    Kreatywność w edukacji elementarnej, red. W. Szlufik, S., Piwowarska E, AJD, Częstochowa 2005. (ISBN 83-7098-930-6)
•    Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna na początku XXI wieku. Wyzwania i konteksty, red. M. Królica, E. Piwowarska, Skoczylas-Krotla E., AJD, Częstochowa 2007. (ISBN 978-83-7455-019-2)
•    Nowe oblicza pedagogiki. Przedstawiciele-pojęcia-literatura, red. A. Marzec, E. Sadowska, E. Piwowarska, AJD, Częstochowa  2008. (ISBN 978-83-7455-041-3)
•    Edukacja elementarna w czasie nowych wyzwań socjokulturowych, red. M. Królica, C. Langier, E. Piwowarska, AJD,  Częstochowa  2011. (ISBN 978-83-7455-226-4)

Rozdziały w monografiach i artykuły w czasopismach
1.    E.  Piwowarska, Terapeutyczna funkcja sztuki w procesie nauczania plastyki, w: Terapia sztuką w edukacji, red. L. Kataryńczuk-Mania, J. Karcz, Wydawnictwo Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2004.  (ISBN 83-89712-39-3)
2.    E.  Piwowarska, Ilustracja książkowa jako istotny element edukacji dziecka, w: Współczesne wyzwania wobec edukacji elementarnej, red. W. Szlufik, T. Banaszkiewicz, A. Pękala, Wydawnictwo AJD, Częstochowa 2004. (ISBN 83-7098-889-X)
3.    E.  Piwowarska, Aktywność plastyczna jako stymulator rozwoju kreatywnej postawy ucznia, w: Edukacja kreatywna, red. E. Zwolińska, Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej, Bydgoszcz 2005. (ISBN 83-7096-534-2)
4.    E.  Piwowarska, Викopиcтaння плacтичних тeхнiк y дoшкiльнoмy вихoвaннi дiтeй,  in: „Пpoблeми Ocвiти” 2006, nr 44 (wydane:  Naukowo-metodyczne centrum oświaty. Ministerstwo  Oświaty i Nauki Ukrainy). (ISBN 966-597-072-0)
5.    E.  Piwowarska, Praca nauczyciela we współczesnej szkole- wybrane aspekty, w: Kierunki przeobrażeń współczesnej edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, red. A. Skowrońska, C. Langier, Wydawnictwo AJD, Częstochowa 2006/07. (ISBN 83-916802-2-3)
6.    E.  Piwowarska, Edukacja plastyczna i wiedza o dziedzictwie kulturowym w procesie kształtowania poczucia tożsamości narodowej u małego dziecka we współczesnej praktyce, w: Patriotyczne przesłanie w sztuce i w edukacji, red. M. Knapik, A. Łobos, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Administracji, Bielsko-Biała 2007. (ISBN 83-60430-26-8)
7.    E.  Piwowarska, Fotografia w warsztacie ilustratora. Fotografia IV, red. A. Żakowicz, Wydawnictwo AJD, Częstochowa 2008. (ISBN 978-83-7455-082-6)
8.    E.  Piwowarska, Usprawnianie czynności manipulacyjnych oraz modelowanie przez dzieci w wieku przedszkolnym form przestrzennych, w: Tradycja i nowoczesność w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, red. U. Ordon, A. Pękala, Wydawnictwo AJD, Częstochowa 2008. (ISBN 978-83-7455-081-9)
9.    E.  Piwowarska, Art activity as a form of theraphy of children who have educational difficulties, in: Child in a school reality, edited by M. J. Żmichrowska, Wydawnictwo AJD, Częstochowa 2008. (ISBN 978-83-7455-028-4)
10.    E.  Piwowarska, Role of art in shaping children’s (agea 6-9) world of values, w: The teacher-the student-common educational area, red. U. A. Domżał, Akademy of Professional Development and Re-Training of Educators, Moscow  2009. (ISBN 978-5-8429-0423-5)
11.    E.  Piwowarska, Techniki rzeźbiarskie w edukacji dzieci przedszkolnych, jako jedna z form zabaw konstrukcyjnych. Sochárske techniky vo vzdelávaní detí predškolského veku ako jedna z foriem konštrukčných hier, in: Aktuálni otázky pedagogiky, psychologie a výchovného poradenstvi V, red. Jitka Šlimičkova-Čižková, Tereza Keimplova, Universitas Ostraviensis, Ostrava: 2009. (ISBN 978-80-7368-766-3)
12.    E.  Piwowarska, Ilustrations in books as important masure in sexual educations of children, in: Sexualities II, ed. D. Markova, Constantine The  Philosopher Uniwersity, Nitra 2009. (ISBN 978-80-8094-555-8)
13.    E.  Piwowarska, The ability of spatial development of children between 3 to 9 years old on the ex ample of the topic „house”, in: Aktuální otkázky pedagogiky, psychologie a výchovného poradenství, red. Moravcowá I., Veteška a kol., Univerzita  Pardubice, Pardubice 2010. (ISBN 978-80-7395-345-4)
14.    E.  Piwowarska, Rzeźba w teorii i praktyce edukacji elementarnej, w: Dziecko-uczeń w systemie edukacyjnym. Teraźniejszość i przyszłość, red. I. Adamek, B. Muchacka, Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2010. (ISBN 978-83-7271-592-0)
15.    E.  Piwowarska, Rzeźba wolnostojąca i płaskorzeźba w edukacji elementarnej,  w: Reakcje i konteksty (w) edukacji elementarnej, red. I. Adamek, M. Grochowalska, E. Żmijewska, Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2010. (ISBN 978-83-7271-623-1)
16.    E.  Piwowarska, Wprowadzanie dzieci w świat sztuki– wybrane aspekty, w: Edukacja elementarna w czasie nowych wyzwań socjokulturowych, red. M. Królica, C. Langier, E. Piwowarska, Wydawnictwo AJD, Częstochowa 2011.  (ISBN 978-83-7455-226-4)
17.    E.  Piwowarska, Przygotowanie dzieci do percypowania dóbr kultury – wybrane aspekty, w: Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna w obliczu aktualnych zmian oświatowych, red. A. Pękala, Wydawnictwo AJD, Częstochowa 2011. (ISBN 978-83-7455-180-9)
18.    E.  Piwowarska, Wykorzystanie przez nauczycieli architektury świeckiej i sakralnej w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, w: Współczesne problemy i wyzwania edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, red. C. Langier, Kolegium Nauczycielskie, Bielsko-Biała 2012. (ISBN 978-83-930362-6-4)
19.    E.  Piwowarska, Planowanie dla dzieci wycieczek do muzeum i galerii sztuki, w: Edukacja w turbulentnym otoczeniu, red. A. Siedlaczek-Szwed, Wydawnictwo AJD, Częstochowa 2012. (ISBN 978-83-7455-229-5)
20.    E.  Piwowarska, Teacher of pre-school and early school education as a guide to religious art, in: Komplexnosť a integrita v predprimárnej, primárnej a špeciálnej edukácii, ads. Alena Pridav, Tereza Kiková, Martin Klimovič, Presovska Univerzita, Presov 2012. (ISBN 978-80-555-0664-7)
21.    E. Piwowarska, Use of illustrations and Pictures by a Teacher in Pre-school and Lower-primary School Education, in: Education of Tomorrow, red. K. Denek, A. Kamińska, P. Oleśniewicz, Wyższa Szkoła Humanitas, Sosnowiec 2013. (ISBN 978-83-61991-60-1).
22.    E. Piwowarska, Использование иллюстраций и картинок учителями системы начального образования, in: Aктyaльныe вaпpocы пoвышeния квaлификaции пeдaгoгичecких и pyкoвoдящих poбoтникoв cфepы образования гopoдa мocквы, ed. И. Ю. Coвкинa, Mocквa:  Mocкoвcкий гopoдcкoй пeдaгoгичecкий yнивepcuтeт, 2013. (ISBN 978-5-91730-196-9)
23.    E. Piwowarska, U. Ordon, Компетенции руководителя образовательного учреждения в контексте здоровьесбережения детей дошкольного и младшего  школьного возраста w Polsce, in: Pуководитель образовательной opгaнизaции в ycлoвияж  мoдepнизaции oбразования, Mocквa 2013. (978-5-904-89402-3)
24.    E. Piwowarska, U. Ordon, Zajęcia techniczne, plastyczne i komputerowe w edukacji elementarnej, in.: Aktuálne otázky prírodovedno-technických predmetov a prierezových tém v primárnej edukácii, ed. Ján Kancí, Univerzitna kniznica Presovskej univerzity,  http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Kancir1, (ISBN 978-80-555-0994-5)
25.    E. Piwowarska,  Wprowadzanie dzieci przedszkolnych w świat wartości estetycznych - rozwój umiejętności percypowania sztuki, Introducing  pre-school children to the world of esthetic values - developement of art perception skills, in: Predprimárne vzdelávanie kontexte súčasných zmien, red. Monika Miňová, Prešov 2013, (ISBN 978-80-555-0998-3)
26.    E. Piwowarska, Rodzina w edukacji i rysunkach dzieci, w: Od tradycji do nowoczesności. Aksjologia w edukacji jutra, red. K. Denek, A. Kamińska, P. Oleśniewicz, Wyższa Szkoła Humanitas, Sosnowiec 2014. (ISBN 978-83-61991-79-3)