Instytut Edukacji Przedszkolnej i Szkolnej

dr Cecylia Langier

 


Dr Cecylia Langier, doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, adiunkt w Instytucie Edukacji Przedszkolnej i Szkolnej Akademii im. Jana. Długosza w Częstochowie.
Miejsce pracy; Akademia im. J. Długosza w Częstochowie, Zakład Edukacji przez Sztukę Częstochowa 42-200, ul. Waszyngtona 4/8.

Członek     Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego ( oddział w Częstochowie).
Sekretarz i członek Rady Redakcyjnej, członek Komitetu Naukowego  czasopisma naukowego „Edukacja, Wychowanie, Resocjalizacja” wydawanego przez Kolegium Nauczycielskie w Bielsku-Białej.

Zainteresowania badawcze koncentrują się wokół  następujących obszarów i zagadnień:
•    Aksjologiczne aspekty współczesnej edukacji małego dziecka.
•    Oddziaływanie środowiska wychowawczego (rodzinnego i instytucjonalnego) na rozwój osobowości dziecka, szczególnie sfery społeczno-emocjonalnej i moralnej.
•    Kompetencje współczesnego nauczyciela małego dziecka.


Ważniejsze publikacje


Monografie
1.Cecylia.Langier, Tadeusz Czacki - Pisarz, Patriota, Działacz oświatowy, wyd. AJD w Częstochowie, Częstochowa 2007.

Redakcja (współredakcja) publikacji zbiorowych
1.Aleksandra Skowrońska, Cecylia Langier (red.), Kierunki przeobrażen współczesnej edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, AJD Częstochowa,2006/7.
2.Maria Królica, Cecylia Langier, Ewa Piwowarska  (red.), Edukacja elementarna w czasie nowych wyzwań socjokulturowych, , AJD Częstochowa,2011.
3. Cecylia Langier (red.), Współczesne problemy i wyzwania edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej,  Wyd. Kolegium Nauczycielskiego w  Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 2012.
4. Anna Pękala, Cecylia Langier (red.), Wybrane problemy edukacji dziecka w XXI wieku, wyd. AJD, Częstochowa 2013.
5. Cecylia Langier, Krzysztof Śleziński (red.), Edukacja dziecka wobec wyzwań i zagrożeń ponowoczesności, Wyd. Kolegium Nauczycielskiego w  Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 2014.

Rozdziały w monografiach
1.Cecylia Langier dr, Potrzeby dziecka w wieku przedszkolnym a integrowanie oddziaływań środowisk wychowawczych, w: Wokół problemu praw i potrzeb dziecka w przedszkolu, red. E.Kochanowska, M.Królica. KN Bielsko-Biała 2009.
2. Cecylia Langier dr, Joanna Langier mgr, Kreatywność w działalności pedagogicznej nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej , w: Profesjonalne funkcjonowanie nauczyciela, red. J.Szempruch, WSL Częstochowa 2010.
3. Cecylia Langier dr, The role of the cooperation in the kindergarten and the family in the education of a young childw: Manżelstvo-rodina-spoloćnost’ ,red. J.Kułaczkowski, M.Dudek,  Presovska univerzita v Presove, 2011.
4. Cecylia Langier dr, Teacher cretiviti and stimulating young learners’ creative attitude, w: Aktualni probliemi doszkilnoj ta poczatkowoj oswitii, red..W.Ł. Fiediajewa, Ministerstwo Oswiti I Nauki,Mołodi Ta Sportu Ukraini,Hersońskij Dierzawnij Uniwiersitiet, 2011.
5. Cecylia Langier , Tekst literacki jako czynnik stymulujący rozwój małego dziecka,
w: Edukacja Jutra .Wyzwania współczesności i przyszłości  , red. A. Kamińska, W. Łuszczuk, P. Oleśniewicz, Wyższa Szkoła Humanitas Sosnowcu 2012.                                                                                                          
6.Cecylia. Langier  Bajkoterapia jako metoda oddziaływań wychowawczych w przedszkolu,
w: Edukacja w turbulentnym otoczeniu, red. A.Siedlaczek-Szwed, AJD Częstochowa 2012.
7.Cecylia. Langier ,  Rodzina jako środowisko wychowawcze wprowadzające dziecko w świat wartości , w: Współczesne problemy i wyzwania edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolne , red. C.Langier, KN Bielsko-Biała 2012.
8.Cecylia Langier, Wprowadzenie dziecka w świat wartości w edukacji wczesnoszkolnej,[w:]
Edukacja jutra. Tradycja i nowoczesność we współczesnej organizacji systemu kształcenia, red. K.Denek, A.Kamińska, P.Oleśniewicz, Oficyna Wydawnicza Humanitas, Sosnowiec 2013.
9.Cecylia Langier, Literatura piękna jako nośnik  wartości w wychowaniu  małego dziecka, [w:] Nauczyciel-kreator rzeczywistości edukacyjnej. Kształcenie, teoria, praktyka nauczycielska, red. U.Szuścik, ATH, Bielsko-Biała 2013.
10. Cecylia  Langier, Storyline jako metoda aktywnego uczenia się w edukacji wczesnoszkolnej [w:] Wybrane problemy edukacji dziecka w XXI wieku, red. A. Pękala, C. Langier, AJD 2013.
11.Cecylia Langier , Tolerancja jako wartość w wielokulturowej edukacji dziecka, [w:] Edukacja międzykulturowa w warunkach kultury globalnej. Od rozważań definicyjnych do praktycznych zastosowań, red E. Ślachcicka, H. Marek, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu, Poznań 2014.
12.Cecylia Langier, Rola nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej w rozwijaniu wrażliwości moralnej dzieci, [w:] Edukacja Jutra. Od tradycji do nowoczesności. Aksjologia w edukacji jutra, red. K. Denek, A. Kamińska, P. Oleśniewicz, Oficyna Wydawnicza Humanitas, Wyższa Szkoła Humanitas, Sosnowiec 2014.