Instytut Edukacji Przedszkolnej i Szkolnej

dr Anna Pękala

 

dr Anna Pękala doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, adiunkt w Instytucie Edukacji Przedszkolnej i Szkolnej Akademii im. Jana. Długosza w Częstochowie.
Miejsce pracy; Akademia im. J. Długosza w Częstochowie, Zakład Edukacji przez Sztukę Częstochowa 42-200, ul. Waszyngtona 4/8.
Funkcja: dyrektor Instytutu Edukacji Przedszkolnej i Szkolnej
członek     Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego (oddział w Częstochowie).
członek Komitetu Naukowego  czasopisma naukowego „Edukacja, Wychowanie, Resocjalizacja” wydawanego przez Kolegium Nauczycielskie w Bielsku-Białej.
Zainteresowania badawcze koncentrują się wokół  następujących obszarów i zagadnień:
•    edukacja muzyczna dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
•    historyczność wychowania muzycznego
•    wartości wychowawcze w muzyce

Ważniejsze publikacje
Monografie
1.    A. Pękala, Idee wychowania muzycznego w polskiej myśli pedagogicznej, WSP, Częstochowa, 2002, ss.126, ISBN 83-7098-443-6
2.    U. Ordon, A. Pękala, Walory folklorystyczne w edukacji społecznej. 50 lecie Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk, WSP, Częstochowa 2003, ss. 85, ISBN 83-7098-844-X
3.    A. Pękala, Ciągłość i zmiana w wychowaniu muzycznym jako proces historyczny na przykładzie XX stulecia, Wydawnictwo Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa 2009, ss. 304, .ISBN 978-83-7455-083-3
Prace pod redakcją
1.    Dziecko i sztuka, red. W. Szlufik,  A. Pękala,  WSP, Częstochowa 2000.
2.    Z najnowszych badań nad wczesną edukacją dziecka, red. T. Banaszkiewicz  W. Szlufik,  A. Pękala, WSP, Częstochowa 2003.
3.    Współczesne wyzwania wobec edukacji elementarnej, red. W. Szlufik, T. Banaszkiewicz, A. Pękala, Akademia im. J. Długosza, Częstochowa 2004. 
4.    Edukacja dziecka we współczesnej rzeczywistości społecznej. Wybrane aspekty, red. U. Ordon, A. Pękala, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa 2008.
5.    Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna w obliczu aktualnych zmian oświatowych, red. A. Pękala, AJD, Częstochowa 2011, ISBN 978-83-7455-180-9, ss. 258
6.    Wybrane problemy edukacji dziecka w XXI wieku, red. A. Pękala, C. Langier, Częstochowa 2013, ISBN 978-83-7455374-2
Rozdziały w monografii i artykuły w czasopismach
1.    A Pękala, System pedagogiczny Jana Chrzciciela de la Salle, w: Studia Teologiczno – Historyczne Śląska Opolskiego 17 (1997) red. T. Dola, Opole 1997.
2.    A. Pękala, Rola pieśni i chóru w wychowaniu pokolenia międzywojennego, w: Wczesna edukacja dziecka w okresie przemian i inne szkice pedagogiczne, red. W. Szlufik, M. Królica, WSP, Częstochowa 1998.
3.    A. Pękala, Uwarunkowania zmian programów nauczania wychowania muzycznego w szkołach powszechnych II Rzeczypospolitej, w: Wybrane problemy rozwoju i edukacji małego dziecka, red. M. Królica., WSP,  Częstochowa 2001.
4.    A. Pękala, Podręczniki szkolne do wychowania muzycznego w szkołach powszechnych II Rzeczypospolitej, w: Tradycja i współczesność w edukacji dzieci i dorosłych, red. E. Skoczylas-Krotla, S. Podobiński, W. Szlufik, WSP, Częstochowa 2001/2002.
5.    A. Pękala, Udział wychowania muzycznego w kształtowaniu postaw moralnych dzieci i młodzieży w dwudziestoleciu międzywojennym, w: Szczególne problemy człowieka i edukacji u progu XXI wieku, red. S. Podobiński, U. Ordon, E. Skoczylas-Krotla, A. Siedlaczek, WSP, Częstochowa 2002.
6.    A. Pękala, Dialog wielokulturowy jako cel współczesnego wychowania, w: Studia Artystyczne Akademii Świętokrzyskiej, t.4, Wieloaspektowy wymiar sztuki wzbogacający humanistyczne treści edukacyjne, red. I. Chyła – Szypułowa, Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, Kielce 2007.
7.    А. Pękala, Od śpiewników domowych Moniuszki po patriotyczna pieśń harcerską (aspekty wychowania muzycznego), w: W stronę szczęścia. Ireneuszowi Marianowi Świtale księga pamiątkowa, red. W. Słomski, Spółka Wydawnicza HELIODOR, Warszawa 2009, s. 551 – 564, ISBN 978-83-60854-54-9
8.    А. Pękala, Piosenki i pieśni dla dzieci w repertuarze szkolnym w dwudziestoleciu międzywojennym, w: Dziecko I, red. E. Lewik-Tsirigotis, G. Pietruszewska-Kobiela, Z. Włodarczyk, Wieluń 2010 Kolegium nauczycielskie w Wieluniu, s. 529 – 544, ISBN 978-83-930468-0-5
9.    Pękala, Muzyka w poezji dla dzieci, w: Literatura i Muzyka. O postrzeganiu związków muzyki z literaturą, red. W. Piotrowski, Wydawnictwo Naukowe Piotrkowskie, Wydawnictwo ASTRA, Łódź 2011, ISBN 978-83-89727-95-4, s. 269 – 286    
10.    A. Pękala, Ruch przy muzyce w wybranych programach edukacji wczesnoszkolnej, w: Edukacja Wychowanie Resocjalizacja, Rocznik Pedagogiczny Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku-Białej, Bielsko Biała 2011, ISSN 2083-781X  ISBN 978-83-930362-0-2, s. 69 - 79     
11.    A. Pękala, Taniec w edukacji przedszkolnej, w: Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna w obliczu aktualnych zmian oświatowych, red. A. Pękala, AJD, Częstochowa 2011, ISBN 978-83-7455-180-9, s. 35 – 46.  
12.    A. Pękala, Słuchanie muzyki w szkole – analiza treści w wybranych programach szkoły podstawowej, w: Edukacja elementarna w czasie nowych wyzwań socjokulturowych, red. M. Królica, C. Langier, E. Piwowarska, AJD, Częstochowa 2011, ISBN 978-83-7455-226-4, s. 156 – 175.   
13.    A. Pękala, Śpiew w wybranych programach szkolnych,  w: Edukacja Wychowanie Resocjalizacja, Rocznik Pedagogiczny Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku-Białej, Bielsko Biała 2012, ISBN 978-83-930362-0-2, s. 155 - 168
14.    A. Pękala, The function of television in a child’s life, w: The teacher – the student – common educational area. The Polish-Russian collected scientific articles in two parts, red. U. A. Domżał, Academy of Professional Development and Re-Training of Educators, Moskwa 2009, ISBN 978-5-8429-0423-5, s. 78 – 85.
15.    A. Pękala, Pidgotowka studentiw – majbutnich wciteliw – do uciasti w kulturnich procesach, w: Nowi technologii nawciania Nr 59/2009
16.    А. Pękala, Музика як джерело художньої експресії  //Проблеми освіти: Наук. зб./ Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України. - К., 2010. Випуск № 63. Частина 2 - С.219-223.
17.    A. Pękala, Providing early education teachers for musical education implementation w: Fórum o premenách univerzitného vzdelávania /Forum on Changes in University Education/, red. A. Wiegerova, Bratislava 2010, s. 127 – 133, ISBN 978-80-89443-00-0
18.    A. Pękala, Misical activity in childern at preschool age, “Disputationes Scientificae Universitatis Catholicae in Ružomberok” 2010, 10/2, s. 25 – 29, ISSN 1335-9185
19.    А. Pękala, Музика як джерело художньої експресії  //Проблеми освіти: Наук. зб./ Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України. - К., 2010. Випуск № 63. Частина 2 - С.219-223.
20.    A. Pękala, Providing early education teachers for musical education implementation w: Fórum o premenách univerzitného vzdelávania /Forum on Changes in University Education/, red. A. Wiegerova, Bratislava 2010, s. 127 – 133, ISBN 978-80-89443-00-0
21.    A. Pękala, Functions of music in elary school education, w: Aktualni problemy doszkilnoj ta pociatkowoj ocwiti, Chersoń 2011, s. 9-13 
22.    A. Pękala, The role of teacher at work with dyslectic child, w: Problemy oswiti, Nauk. Zb. 2011, Wipusk Nr 68, s. 87 - 92    
23.    A. Pękala, Family and its role in the development of child musical interests, „Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae” 3/2013 Universitas Catholica Rużomberok ISSN 1336-2232  s. 67 – 74  
24.    A. Pękala, Muzyka w edukacji wczesnoszkolnej i jej miejsce w przygotowaniu do tolerancji kulturowej, w: Edukacja międzykulturowa w warunkach kultury globalnej. Od rozważań definicyjnych do praktycznych zastosowań, red. N. Dębowska, M. Walachowska, N. Starik, Poznań 2014, ISBN 978-83-61304-83-8 s. 359 – 367
25.    A. Pękala, Przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć muzycznych w edukacji wczesnoszkolnej „Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce” 31 1/2014, ISSN 1896-2327, s. 97 – 111