Instytut Edukacji Przedszkolnej i Szkolnej

dr Aleksandra Kruszewska – kierownik Zakładu

 

Aleksandra Kruszewska,
doktor nauk humanistycznych, w zakresie pedagogiki; tytuł nadany/uzyskany w 1997 r. w Instytucie Badań Edukacyjnych w Warszawie, na podstawie przedstawionej dysertacji na temat: Inscenizacja na lekcji jako forma doskonalenia obcowania z ludźmi

W uczelni zatrudniona od 1987 w pełnym wymiarze czasu pracy, w tym od 1997 na stanowisku adiunkta. Uczelnia stanowi podstawowe miejsce pracy.
Od roku akademickiego - 2014/2015 na stanowisku kierownika Zakładu Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej

Dorobek naukowy:
Dwie monografie (Kształcenie umiejętności międzyosobowych dzieci podczas grania ról w inscenizacjach; Dziecko na progu szkolnym /próba diagnozy/), kilkadziesiąt artykułów w publikacjach recenzowanych (podrozdziały w monografiach). Czynny udział w konferencjach naukowych o zasięgu krajowym i zagranicznym (publikacje w języku polskim i angielskim), podejmujących głównie zagadnienie dojrzałości szkolnej dziecka, diagnozowania na progu szkolnym.
Wypromowanie kilkuset prac licencjackich i magisterskich na kierunku Pedagogika o specjalności wczesnej edukacji dziecka.


Ważniejsze publikacje:

Redakcja pracy zbiorowej:
A.Skowrońska-Kruszewska (red.), Edukacja Elementarna – wyzwania, konteksty, dylematy, Wydawnictwo AJD, Częstochowa: 2010. ISBN 978-83-7455-136-6;

Monografie:
A.Kruszewska, Kształcenie umiejętności międzyosobowych dzieci podczas grania ról w inscenizacjach, Ośrodek Wydawniczo-Poligraficzny SIM, Warszawa 2010. ISBN 978-83-928305-7-3.   
A.Kruszewska, Dziecko na progu szkolnym /próba diagnozy/. Ośrodek Wydawniczo-Poligraficzny SIM w Warszawie. Częstochowa 2014. ISBN 978-83-64157-08-0.

Artykuły opublikowane w języku angielskim:
A. Skowrońska, Social and emotional intelligence and maturity of six– and seven-year-old children entering school. [w:] SEXUALITES II, D.Markova (red.). Constantine the Philosopher university, Nitra: 2009. ISBN 978-80-8094-555-8;
A.Skowrońska, Implications of lowering the school threshold and their impact on children’s social and emotional behaviours. [w:] Príprava učiteľov v procese školských reformie – J. Káncir, V. Zel`ová (ed.). Grafotlač, Prešov: 2009. ISBN 978-80-555-0024-9;
A. Kruszewska, Development of readiness for learning to writein pre-school children. [w:] Komplekxnosť a integrita v predprimárnej a špeciálnej edukacii, A. Pridavková, M.Klimovič (red.). Prešovská univerzita v Prešove, Prešov: 2012, Słowacja. ISBN 978-80-555-0664-7;
A.Kruszewska, Lowering of school age in Poland /principles and controversies/. [w:] Predprimárne vzdelávanie v kontexte súčasných zmien, M. Miňová (red.). Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta Slovenský výbor Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu, Prešov: 2013. ISBN 978-80-555-0998-3;


Rozdziały w monografii:
A.Skowrońska, Potrzeba kształtowania kompetencji społeczno-emocjonalnych małego dziecka [w:] Edukacja małego dziecka, Tom 3 – Nowe konteksty, poglądy i doświadczenia, E.Ogrodzka-Mazur, U.Szuścik, S.Czudek-Ślęczka, A.Wąsiński (red.). IMPULS, Bielsko-Biała – Kraków: 2010. ISBN 978-83-7587-468-6; ISBN 978-83-7587-467-9;
A. Kruszewska-Skowrońska, Kontrola emocji u dzieci kończących roczne przygotowanie [w:] Aktuální otázky preprimárního a primárního vzdělávání, R. Burkovičová (red.). Ostravské univerzity v Ostravě, Ostrava: 2010. ISBN 978-80-7368-771-7; (wersja CD).
A. Skowrońska, Nauczyciel – facylitator umiejętności interpersonalnych [w:] Učiteľské povolanie v podmiankach súčasnej spoločnosti, J.Danek, M.Sirotová i in.(red.). Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Trnava: 2009. ISBN 078-80-8105-106-7;
A. Skowrońska, Dojrzałość społeczna dzieci sześcioletnich do podjęcia nauki [w:] Ditĕ předškolniho vĕku a jeho paidagogos, V.Hornáčková (red.). GAUDEAMUS UHK, Hradec Kralove: 2009. ISBN 978-80-7041-647-1; (wersja CD).
A.Skowrońska, Sześcioletnie przedszkolaki uczniami klasy pierwszej /w myśl założeń reformy oświaty w Polsce i w oparciu o badania własne/ [w:] Za kvalitou vzdělávání učitelů primární a preprimární pedagogiky, A.Nelešovská i in. (red.). Votobia, Olomouc: 2009. ISBN 978-80-7220
A.Skowrońska, Potrzeba kształtowania kompetencji społeczno-emocjonalnych małego dziecka [w:] Edukacja małego dziecka, Tom 3 – Nowe konteksty, poglądy i doświadczenia, E.Ogrodzka-Mazur, U.Szuścik, S.Czudek-Ślęczka, A.Wąsiński (red.). IMPULS, Bielsko-Biała – Kraków: 2010. ISBN 978-83-7587-468-6; ISBN 978-83-7587-467-9;
A. Kruszewska-Skowrońska, Kontrola emocji u dzieci kończących roczne przygotowanie [w:] Aktuální otázky preprimárního a primárního vzdělávání, R. Burkovičová (red.). Ostravské univerzity v Ostravě, Ostrava: 2010. ISBN 978-80-7368-771-7; (wersja CD).
A. Skowrońska,  Inteligencja i dojrzałość społeczno-emocjonalna dzieci 6-7-letnich na progu szkolnym (w świetle literatury i badań własnych) [w:] Dziecko-uczeń w systemie edukacyjnym – teraźniejszość i przyszłość, I.Adamek, B.Muchacka (red.). Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków: 2010. ISBN 978-83-7271-592-0;
A. Skowrońska, Społeczno-emocjonalna gotowość dzieci sześcioletnich do podjęcia nauki (na podstawie badań własnych) [w:] O pomyślny start szkolny dziecka, S.Guz, I.Zwierzchowska (red.). Comandor, Warszawa: 2010. ISBN 978-83-61121-19-0; s. 199-209
A.Skowrońska, Kompetencje społeczno-emocjonalne dzieci rozpoczynających naukę szkolną (w percepcji rodziców i nauczycieli) [w:] Relacje i konteksty (w) edukacji elementarnej. I.Adamek, M.Grochowalska, E.Żmijewska (red.). Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków: 2010. ISBN 978-83-7271-623-1;
A.Skowrońska, Potrzeba kształtowania kompetencji społeczno-emocjonalnych małego dziecka [w:] Edukacja małego dziecka, Tom 3 – Nowe konteksty, poglądy i doświadczenia, E.Ogrodzka-Mazur, U.Szuścik, S.Czudek-Ślęczka, A.Wąsiński (red.). IMPULS, Bielsko-Biała – Kraków: 2010. ISBN 978-83-7587-468-6; ISBN 978-83-7587-467-9;
A. Kruszewska-Skowrońska,  Sześciolatek idzie do szkoły [w:] Edukacja Elementarna – wyzwania, konteksty, dylematy. A.Skowrońska-Kruszewska (red.). AJD, Częstochowa: 2010. ISBN 978-83-7455-136-6; (wersja CD).
A. Kruszewska, Dziecko 6-letnie na progu szkolnym [w;} Pregraduální příprava učitelů v kontextu kurikulární reformy. E.Šmelová, M.Fasnerová (red.). Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc: 2011. ISBN 978-80-244-2775-1;

A. Kruszewska, Rodzina i szkoła – wspólne funkcjonowanie dla dobra dziecka [w:] Płaszczyzny współpracy szkoły ze środowiskiem lokalnym. L. Hurło (red.). Agencja Reklamowa MAGNUS, Łódź: 2011. ISBN 978-83-934087-0-2;
A. Kruszewska, Dziecko sześcioletnie na progu szkolnym – jego umiejętności społeczno-emocjonalne [w:] Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – badania, opinie, inspiracje, M. Karwowska-Struczyk, D. Sobiepańska, M. Szpotowicz (red.). Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa: 2011. ISBN 978-83-62015-37-5;
A. Kruszewska, Sześciolatki w zreformowanej szkole [w:] Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna w obliczu aktualnych zmian oświatowych, A. Pękala (red.). Wydawnictwo AJD, Częstochowa: 2011. ISBN 978-83-7455-180-9;
A. Kruszewska, Emocje dzieci w młodszym wieku szkolnym /próba charakterystyki wybranych zachowań emocjonalnych [w:] Współczesne problemy i wyzwania edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, C. Langier (red.). Wydawnictwo Kolegium Nauczycielskie w Bielsku Białej, Bielsko Biała: 2012. ISBN 978-83-930362-6-4;
A.Kruszewska, Wybrane metody badania dojrzałości szkolnej [w:] Dylematy współczesnej edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, E. Skoczylas-Krotla. Wydawnictwo AJD, Częstochowa 2012. ISBN 978-83-7455-279-0;
A.Kruszewska, Diagnozowanie dzieci na progu szkolnym [w:] Edukacja jutra, Uwarunkiwania współczesnej szkoły, K.Denek, A.Kamińska, P.Oleśniewicz (red.), Oficyna Wydawnicza Humanitas, Sosnowiec: 2013. ISBN 978-83-61991-98-4;
A. Kruszewska, Twórcza aktywność dziecka jako forma doskonalenia umiejętności międzyosobowych, [w:] Wybrane problemy edukacji dziecka w XXI wiek, A.Pękala, C.Langier (red.), Wydawnictwo AJD,  Częstochowa: 2013. ISBN 978-83-7455-374-2;
A.Kruszewska, Umiejętności interpersonalne dzieci kończących roczne przygotowanie, [w:] Edukacja międzykulturowa w warunkach kultury globalnej. Od rozważań definicyjnych do praktycznych zastosowań. E.Ślachcińska, H.Marek (red.), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, Poznań: 2014. ISBN 978-83-61304-84-5; ISSN 2084-9001.