Konkurs ofert na gotowość do prowadzenia zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2017/2018 w formie umowy zlecenie na stanowisko wykładowcy

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
29 stycznia 2018

Dziekan Wydziału Pedagogicznego Akademii im. Jana Długosza 
w Częstochowie ogłasza konkurs ofert na gotowość do prowadzenia zajęć dydaktycznych
w roku akademickim 2017/2018 w formie umowy zlecenie 
na stanowisko wykładowcy

 

Dziekan Wydziału Pedagogicznego Akademii im. Jana Długosza 
w Częstochowie ogłasza konkurs ofert na gotowość do prowadzenia zajęć dydaktycznych
w roku akademickim 2017/2018 w formie umowy zlecenie 
na stanowisko wykładowcy

 

 

1. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:

-  spełniają wymogi określone w art. 109 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 64, poz. 1365 z późn. zm.),

-  posiadają co najmniej tytuł zawodowy magistra fizjoterapii,

-  są pracownikiem placówki zdrowotnej, z którą AJD ma podpisaną umowę o współpracy,

2. Przewiduje się powierzenie prowadzenia zajęć z następujących przedmiotów:

 

Instytut Wychowania Fizycznego, Turystyki i Fizjoterapii:

                                                                (nazwa instytutu)

 

Fizjoterapia w chorobach wewnętrznych – onkologia i opieka paliatywna – III rok 6 sem Fizjoterapia – 1 grupa po 30 godzin

 (nazwa przedmiotu liczba godzin, forma zajęć, kierunek studiów, specjalność

 

I.Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie w Instytucie Wychowania Fizycznego, Turystyki i Fizjoterapii (pok. 5) w budynku przy Al. Armii Krajowej 13/15, 42-200 Częstochowa, następujących dokumentów:

-    podanie o zatrudnienie w trybie umowy zlecenie w roku akademickim 2017/2018 skierowane do Prorektora ds. Studenckich Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie,

-    życiorys,

-    kwestionariusz osobowy (załącznik nr 1),

-    odpis dyplomu lub ksero dyplomu (oryginał do wglądu), zaświadczenia, certyfikaty o ukończonych kursach, szkoleniach.

-    szkolenie z zakresu bhp

 

 II. Podstawowym kryterium wyboru oferty przez komisję powołaną w drodze uchwały Rady Wydziału Pedagogicznego jest doświadczenie dydaktyczne i zawodowe kandydata.

 

III. Kandydatom, którzy nie zostali wyłonieni w drodze konkursu przysługuje odwołanie do rektora Akademii

IV. Termin składania dokumentów upływa w dniu: 06.02.2018

V. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi: 07.02.2018

VI. Szczegółowych informacji udziela Instytut Wychowania Fizycznego, Turystyki i Fizjoterapii (pok. 5), tel. 34 3655983 w budynku przy Al. Armii Krajowej 13/15, 42-200 Częstochowa

 

 

Dziekan                             
Wydziału Pedagogicznego           
dr hab. Eligiusz Małolepszy prof. AJD