Konkurs otwarty ofert na gotowość do prowadzenia zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2017/2018 w ramach umowy – zlecenia w Instytucie Pedagogiki – Zakład Pedagogiki Opiekuńczej i Resocjalizacyjnej od. 1.03.2018 r.

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
25 stycznia 2018

Dziekan Wydziału Pedagogicznego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
ogłasza konkurs otwarty ofert na gotowość do prowadzenia zajęć dydaktycznych
w roku akademickim 2017/2018 w ramach umowy – zlecenia
w Instytucie Pedagogiki – Zakład Pedagogiki  Opiekuńczej i Resocjalizacyjnej od. 1.03.2018 r.

Dziekan Wydziału Pedagogicznego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
ogłasza konkurs otwarty ofert na gotowość do prowadzenia zajęć dydaktycznych
w roku akademickim 2017/2018 w ramach umowy – zlecenia
w Instytucie Pedagogiki – Zakład Pedagogiki  Opiekuńczej i Resocjalizacyjnej od. 1.03.2018 r.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w Ustawie Prawo o Szkolnictwie Wyższym z dnia 27 lipca 2005 r.(Dz.U.2016.1842t.j.z późn.zm.) oraz następujące kryteria kwalifikacyjne:

 1. ukończone studia wyższe magisterskie w zakresie pedagogiki (specjalizacja w zakresie resocjalizacji),
 2. udział w konferencjach i publikacje naukowe,
 3. doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na uczelni wyższej

Przewiduje się powierzenie prowadzenia zajęć na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych z następujących przedmiotów:

Diagnostyka pedagogiczna - 9 h. wykł., 18 h. ćw. – studia niestacjonarne, I stopień, I rok., kierunek – Pedagogika.

Wymagane dokumenty:

 1. podanie o zatrudnienie w ramach umowy zlecenia w roku akademickim 2017/2018 skierowanego do Prorektora ds. Studenckich Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie;
 2. kwestionariusz osobowy (załącznik nr 1);
 3. odpis dyplomu i dokumenty potwierdzające kwalifikacje;
 4. formularz zgłoszeniowy zleceniobiorcy niebędącego pracownikiem AJD (załącznik nr 2),
 5. zaświadczenie o przeszkoleniu z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy;
 6. oświadczenie o następującej treści: „Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych, przez Akademię im. Jana Długosza w Częstochowie, ul. Waszyngtona 4/8, 42-200 Częstochowa, w celu realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r o ochronie danych osobowych”.
 7. dokumentacja dorobku naukowego i/lub dydaktycznego (załącznik nr 3),

Wynagrodzenie za zrealizowane zajęcia dydaktyczne będzie wypłacane co miesiąc w terminie do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, za które jest należne. Rachunki należy składać za każdy miesiąc trwania umowy do 5-tego danego miesiąca, w którym ma nastąpić wypłata wynagrodzenia.

Zleceniobiorca zobowiązany jest przedstawić dyrektorowi instytutu sprawozdanie z wykonanych czynności, w tym z weryfikacji osiągniętych przez studentów efektów kształcenia

Warunkiem podpisania umowy zlecenia jest przedstawienie przez zleceniobiorcę programu kształcenia, podpisanego przez autora, zatwierdzonego przez dyrektora instytutu i dziekana. Programy zajęć ćwiczeń, konwersatoriów, laboratoriów winny być dodatkowo akceptowane przez pracownika naukowego/koordynatora przedmiotu odpowiedzialnego za określony przedmiot/moduł

Dokumenty należy składać w sekretariacie Instytutu Pedagogiki, Wydziału Pedagogicznego, Częstochowa, ul. Waszyngtona 4/8 (pokój 608, VIp.)

Termin składania ofert: do 6.02.2018 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: luty 2018 r.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celach rekrutacyjnych jest Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, ul. Waszyngtona 4/8, 42-200 Częstochowa. Dane nie będą udostępnione odbiorcom danych w  rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy z dnia sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne. Jednak niepodanie informacji wskazanych w art. 22 § 1 Kodeksu pracy spowoduje, że otrzymana oferta pracy nie będzie

 

Dziekan                             
Wydziału Pedagogicznego           
dr hab. Eligiusz Małolepszy prof. AJD