Konkurs ofert na gotowość do prowadzenia zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2017/2018 semestr letni w formie umowy zlecenie w Instytucie Edukacji Przedszkolnej i Szkolnej

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
25 stycznia 2018

Dziekan Wydziału Pedagogicznego Akademii im. Jana Długosza
w Częstochowie ogłasza konkurs ofert na gotowość do prowadzenia zajęć
dydaktycznych w roku akademickim 2017/2018 semestr letni w formie umowy zlecenie
w Instytucie Edukacji Przedszkolnej i Szkolnej

Dziekan Wydziału Pedagogicznego Akademii im. Jana Długosza
w Częstochowie ogłasza konkurs ofert na gotowość do prowadzenia zajęć
dydaktycznych w roku akademickim 2017/2018 semestr letni w formie umowy zlecenie
w Instytucie Edukacji Przedszkolnej i Szkolnej

 1. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:

- spełniają wymogi określone w art. 109 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. (Dz. U. 2016. 1842 z późn. zm.);

- posiadają co najmniej tytuł doktora nauk humanistycznych lub społecznych
w zakresie pedagogiki;

- posiadają co najmniej 5-letni staż pracy naukowo-dydaktycznej w uczelni wyższej;

- posiadają dorobek naukowy z zakresu pedagogiki;

- posiadają doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z zakresu pedagogiki przedszkolnej oraz ewaluacji i oceniania;

- legitymują się stosownym przeszkoleniem bhp i badaniami lekarskimi (§ 3 pkt.5 Zarządzenie wewnętrzne Nr R0161/78/2017 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 14 czerwca 2017 r.)

 2. Przewiduje się powierzenie prowadzenia zajęć z następujących przedmiotów:

Ewaluacja i ocenianie (studia stacjonarne: wykład 10 godzin, ćwiczenia 2 grupy 10 godzin, razem: 30 godzin)

Ewaluacja i ocenianie (studia niestacjonarne: wykład 6 godzin, ćwiczenia 1 grupa 6 godzin, razem: 12 godzin)

Kognitywistyka w dydaktyce (studia stacjonarne: wykład 15 godzin, ćwiczenia 2 grupy 15 godzin, razem: 45 godzin)

Kognitywistyka w dydaktyce (studia niestacjonarne: wykład 9 godzin, ćwiczenia 1 grupa 9 godzin, razem: 18 godzin);

 

 I. Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie w Instytucie Edukacji Przedszkolnej i Szkolnej (pokój nr 708) w budynku AJD przy ul. Waszyngtona 4/8, 42-­200 Częstochowa, następujących dokumentów:

- podanie o zatrudnienie w trybie umowy zlecenie w roku akademickim 2017/2018 skierowane do Prorektora ds. Studenckich Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie,

- życiorys,

- kwestionariusz osobowy (załącznik nr 1),,

- odpis dyplomu lub ksero dyplomu (oryginał do wglądu),

- formularz zgłoszeniowy zleceniobiorcy niebędącego pracownikiem AJD(załącznik nr 2),

- wykaz dorobku naukowo-dydaktycznego oraz dokumentację uprawniająca do prowadzenia zajęć z zakresu objętego konkursem (załącznik nr 3),

- odpis zaświadczenia ukończenia szkolenia bhp oraz aktualnych badań lekarskich lub ksero zaświadczeń (oryginały do wglądu),

- oświadczenie o następującej treści: „Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych, przez Akademię im. Jana Długosza w Częstochowie, ul. Waszyngtona 4/8, 42-200 Częstochowa, w celu realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r o ochronie danych osobowych”.

 II. Podstawowym kryterium wyboru oferty przez komisję powołaną w drodze uchwały Rady Wydziału Pedagogicznego jest doświadczenie dydaktyczne i zawodowe kandydata.

Wynagrodzenie za zrealizowane zajęcia dydaktyczne będzie wypłacane co miesiąc w terminie do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, za które jest należne. Rachunki należy składać za każdy miesiąc trwania umowy do 5-tego danego miesiąca, w którym ma nastąpić wypłata wynagrodzenia.

Zleceniobiorca zobowiązany jest przedstawić dyrektorowi instytutu sprawozdanie z wykonanych czynności, w tym z weryfikacji osiągniętych przez studentów efektów kształcenia

Warunkiem podpisania umowy zlecenia jest przedstawienie przez zleceniobiorcę programu kształcenia, podpisanego przez autora, zatwierdzonego przez dyrektora instytutu i dziekana. Programy zajęć ćwiczeń, konwersatoriów, laboratoriów winny być dodatkowo akceptowane przez pracownika naukowego/koordynatora przedmiotu odpowiedzialnego za określony przedmiot/moduł

 

III. Kandydatom, którzy nie zostali wyłonieni w drodze konkursu przysługuje odwołanie do Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.

IV. Termin składania dokumentów upływa w dniu: 06.02.2018 r.

V.  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu: 07.02.2018 r.

VI. Szczegółowych informacji udziela Instytut Edukacji Przedszkolnej i Szkolnej (pokój nr 708), tel. 34 3784324, budynek AJD przy ul. Waszyngtona 4/8, 42-200 Częstochowa.

 

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celach rekrutacyjnych jest Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, ul. Waszyngtona 4/8, 42-200 Częstochowa. Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne. Jednak niepodanie informacji wskazanych w art. 221 §1 Kodeksu pracy spowoduje, że otrzymana oferta pracy nie będzie rozpatrywana.

 

Dziekan                             
Wydziału Pedagogicznego           
dr hab. Eligiusz Małolepszy prof. AJD